Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34719
Type of publication: master thesis
Field of Science: Teisė / Law (S001)
Author(s): Kučikas, Antanas
Supervisor: Rapolas, Evaldas
Title: Ar arbitražo teismas užtikrina teismo nešališkumo principą, kai viena iš proceso šalių yra valstybė?
Other Title: Does the arbitration court ensure impartiality principle, when one of the parties is a state?
Extent: 37 p.
Date: 1-Jun-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Teisės fakultetas
Keywords: Arbitražas;Valstybė;Nešališkumo principas;Arbitration;State;Impartiality principle
Abstract: Komerciniams santykiams kuriantis, tarptautinių sandorių kiekiams augant, įvairiems ginčams atsirandant, aiškėja tendencija, kad norint ginčą išspręsti kuo profesionaliau, greičiau bei pigiau, atsiranda vis didesnis poreikis ginčus spręsti arbitraže, o ne nacionaliniame teisme. Lietuvoje arbitražas kaip ginčų sprendimo būdas dar nėra labai populiarus. Savaime suprantama, kad ir literatūros bei tyrimų šia tema santykinai nedaug. Kol kas plačiai nėra aptariami bei analizuojami arbitražo teismo atvejai, ypač kai viena iš proceso šalių yra valstybė. Šiame darbe siekiama nustatyti ir atsakyti į keliamą hipotezę - ar arbitražo teismas užtikrina nešališkumo principą, kai viena iš šalių yra valstybė. Magistro darbe apžvelgiamas alternatyvus ginčų sprendimo būdas – arbitražo teismas, jo privalumai bei skirtumai nuo tradicinio, nacionalinio teismo. Įvardijami didžiausi pliusai - kodėl tarptautiniuose santykiuose iškylančius ginčus dažniau renkamasi spręsti privačiame arbitraže. Darbe aptariamas arbitruotinumo klausimas, arbitražo reglamentavimas Lietuvoje. Apžvelgiamos Lietuvos Respublikos komercinio arbitražo įstatyme numatytos normos. Antroje darbo dalyje gilinamasi į arbitražo teismo ir proceso ypatumus, kai viena iš proceso šalių yra valstybė. Gilinamasi į nešališkumo principo supratimą ir jo reikšmę arbitražiniame teisme, lyginama su samprata nacionalinio teismo lygmenyje. Lyginami ir nagrinėjami arbitražo proceso skirtumai, kai viena iš šalių yra valstybė, su atvejais kai abi šalys privačios. Nagrinėjama daugiausiai užsienio arbitražiniuose teismuose pasitaikanti praktika. Analizuojama galima valstybės įtaka arbitražo teismo arbitrams, trumpai aptariamos jų galimo nušalinimo taisyklės bei nagrinėjamos situacijos dėl galimos valstybės įtakos pačiam arbitražo procesui. Galiausiai išanalizavus galimus šališkumo atvejus arbitražinio procesu metu, aptariamas valstybės vaidmuo pripažįstant bei leidžiant vykdyti arbitražinį sprendimą. Analizuojama Lietuvos bei užsienio šalių bylų praktika, lyginama skirtinga privačių šalių patirtis bylinėjantis ir stengiantis gauti pripažinimą bei palankaus sprendimo išieškojimą skirtingose valstybėse. Tyrimo metu paaiškėjo, jog Lietuvoje trūksta mokslinės literatūros šio darbo tema. Nepaisant arbitražo nepopuliarumo, galima teigti, jog Lietuvos įstatymai pakankamai išsamiai reglamentuoja ir sukuria galimybę naudotis šiuo alternatyviuoju ginčo sprendimo būdu. Atsižvelgiant į išnagrinėtą informaciją galima teigti, jog valstybė būdama viena iš arbitražo proceso šalių didelės įtakos ar neigiamo poveikio nei pačiam procesui nei arbitrams daryti negali. Vienintelė aiškiai matoma tendencija dėl viešos šalies poveikio arbitražo procesui yra sprendimų pripažinimo ir vykdymo stadijoje.
With the creation of commercial relations, the growth of international trade volumes, the emergence of a variety of disputes, in order to settle the dispute more professionally, faster and cheaper, there is tendency of a growing need to resolve the disputes by arbitration rather than in a national court. In Lithuania, arbitration as a method for resolution of disputes is not yet very popular. It goes without saying that there is relatively little literature and research on this topic. So far, the arbitration court cases, especially when one of the parties is a state, have not been widely discussed and analyzed. The aim of the Master thesis is to identify and confirm the hypothesis – whether the arbitration court ensures the principle of impartiality when one of the parties to the process is a state. The thesis aims to determine and identify the potential abuse cases of a state as a party to arbitration. The Master thesis gives an overview of the alternative way for dispute resolution - the arbitration court, its advantages and differences from the traditional national court. The thesis specifies the major advantages of why the disputes in the international relations are more frequently solved in the private arbitration. The paper discusses the matter of arbitrability, and what laws define and regulate arbitration in Lithuania. The thesis reviews the norms provided in the Law on Commercial Arbitration of the Republic of Lithuania. The second part of the Master thesis describes the peculiarities of the arbitration court and the process when one of the parties to the process is a state. This part compares and analyzes the differences of the arbitration process, when one of the parties to the process is a state, with the cases where both parties are private. The thesis analyzes the understanding of the principle of impartiality and its significance in the arbitration court from the international perspective, and compares it with the concept at the national court level. The paper presents the most common practice in foreign arbitral courts. The thesis analyzes the possible state influence on the arbitrators of the arbitration court, briefly discusses the rules for their possible removal, and analyzes the situation regarding the potential impact of the state on the arbitration process in the collection of evidence, and application of the protection measures. Finally, after the analysis of the possible cases of partiality in the arbitration process, the thesis discusses the role of the state in recognition and allowing conduct the arbitration decision. The Master thesis presents the analysis of the Lithuanian and foreign case law, it compares different experiences of private countries in litigation and trying to get the recognition and recovery of a favorable decision in different countries. The study has shown that Lithuania lacks the scientific literature on the topic of this thesis. Despite the unpopularity of the arbitration, it can be said that the Lithuanian laws sufficiently regulate and create the opportunity to use this alternative method for dispute resolution. Taking into account the information analyzed, it can be said that the state being one of the parties to the arbitration process, has no significant or a negative impact neither on the same process nor on the arbitrators. The only clearly visible tendency regarding the impact of the public party on the arbitration process is in the stage of the recognition and execution of decisions. The answer to the hypothesis – arbitration court does ensure the principle of impartiality, when one of the parties to the process is a state.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34719
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34719
Appears in Collections:2017 m. (TF mag.)

Files in This Item:
antanas_kucikas_md.pdf566.98 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

278
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

16
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.