Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34704
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Teisė / Law
Author(s): Kavaliauskaitė, Kristina
Title: Ar administracinę atsakomybę lengvinančių bei sunkinančių aplinkybių taikymas Lietuvoje įsigaliojus administracinių nusižengimų kodeksui gali būti priklausomas nuo subjektyvaus asmenų (pareigūnų) požiūrio?
Other Title: Or an administrative responsibility of mitigating and aggravating circumstances application in Lithuania after entry into force of the code of administrative offenses may be dependent on the personal (official) subjective attitude?
Extent: 58 p.
Date: 1-Jun-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Teisės fakultetas
Keywords: Atsakomybė;Administracinę atsakomybę lengvinančios aplinkybės;Administracinių nusižengimų kodeksas;Responsibility;Administrative responsibility of mitigating circumstances;Code of administrative offenses
Abstract: Magistro baigiamajame darbe analizuojama, ar administracinę atsakomybę lengvinančių bei sunkinančių aplinkybių taikymas, Lietuvoje įsigaliojus LR Administracinių nusižengimų kodeksui, gali būti priklausomas nuo subjektyvaus asmenų (pareigūnų) požiūrio. Mokslinių šaltinių analizė parodė, kad administracinė atsakomybė yra ,,savarankiška teisinės atsakomybės rūšis, taikoma administracinio proceso teisės normų nustatyta tvarka administracinės teisės pažeidimus padariusiems fiziniams ar juridiniams asmenims, skiriant jiems įstatymų numatytas administracines nuobaudas, kuriomis siekiama užtikrinti teisinę tvarką įgyvendinant valstybinį valdymą. Minėta atsakomybė atsiranda tik esant norminio, faktinio bei procesinio pagrindų visumai“. Administracinę atsakomybę lengvinančių aplinkybių reglamentavimas Lietuvoje įsigaliojus LR Administracinių nusižengimų kodeksui nėra labai konkretus ir detalus (nėra tiksliai apibrėžtos sąvokos, todėl jas galima nevienodai interpretuoti ir t.t.), todėl turėtų būti pildytinas, nes kuo objektyvesniam bylos nagrinėjimui būtini detalūs įstatymai, aiškūs ir informatyvūs kiti dokumentai. Analizuojant Administracinių nusižengimų kodekso nuostatas apie asmens administracinę atsakomybę sunkinančias aplinkybes, taip pat matyti, kad nepateikiamas detalus naudojamų sąvokų aiškinimas (trūksta detalesnių ,,sunkių pasekmių“ ar ,,didelio turtinio nuostolio“ sąvokų charakteristikų, nėra aišku, kas laikytina ,,visuotinai pavojingu“ administracinio nusižengimo padarymo būdu, kokios aplinkybės gali ,,turėti įtakos“ administracinio nusižengimo padarymui, kokios- negali ir kt.). Interviu su Kauno apskrities Kauno rajono PK Garliavos policijos pareigūnais rezultatai patvirtino, jog Lietuvoje įsigaliojusio Administracinių nusižengimų kodekso 35 str. ir 36 str. nuostatos nėra labai detalios ir aiškios. Todėl galima daryti išvadą, kad magistro baigiamojo darbo pradžioje formuluota hipotezė pasitvirtino. Siekiant tobulinti esamą situaciją, tikslinga detalizuoti Lietuvoje įsigaliojusio Administracinių nusižengimų kodekso 35 str. ir 36 str. nuostatas. O atsižvelgiant į aplinkybę, kad Lietuvoje Administracinių nusižengimų kodeksas galioja tik keli mėnesiai, panašaus pobūdžio tyrimus tikslinga atlikti ir ateityje.
Master's thesis analyzes - or an administrative responsibility of mitigating and aggravating circumstances application in Lithuania after entry into force of the Code of administrative offenses may be dependent on the personal (official) subjective attitude. Master's thesis analyzes the relevance of the subject based on the circumstances that the Code of the Republic of Lithuania of administrative offenses is a completely new document, entered into force only in 2017, January 1st., i.e., very recently, therefore, the provisions of the Code are still quite not analyzed of scientists and other researchers, administrative responsibility, interpretation of its mitigating and aggravating circumstances in the legislation of the Republic of Lithuania is not regulated in detail, wherefore administrative responsibility of the circumstances in cases, which law does not provide in detail, it may depend on the subjective attitude of officials and administrative authorities conducting the proceedings, as well as research work, studies or other researches carried out in the Republic of Lithuania, where it would be analyzed the mitigating and aggravating circumstances of administrative responsibilities application. Application problems are not abundant. Therefore, the specified situation can be changed. The aim of this study is to analyze the administrative responsibility of mitigating and aggravating circumstances of the administrative responsibility of legal and regulatory aspects of the application. In order to implement the specified aim, there were presupposed these master's thesis objectives: to analyze the theoretical aspects of administrative responsibilities (definition, the essential characteristics); to distinguish specific characteristics of administrative responsibility, discussing the borderline with other types of liability, to analyze the administrative responsibility of mitigating and aggravating circumstances regulation in legislation, to identify the regulation problems of administrative responsibility of the mitigating and aggravating circumstances and make recommendations for their solution. Assessing the Republic of Lithuania Code of administrative offenses of Article 35 ,,Mitigating circumstances” provisions and Article 36 ,,Aggravating circumstances” provisions it is seen that although the administrative responsibility of mitigating and aggravating circumstances lists in mentioned Code article are shown, they are not very detailed and complete, characterizing and mitigating administrative responsibility, and administrative aggravating circumstances there are left a number of concepts that can be interpreted subjectively (severe effects, personal accident, a very difficult financial situation of the perpetrator, great excitement, and others). In the Republic of Lithuania the administrative responsibility of mitigating and aggravating circumstances is not regulated in detail, wherefore administrative liability in cases, which law does not provide specifically, can depend on the attitude of subjective officials (institutions) dealing with administrative proceedings and applying administrative responsibility of mitigating and aggravating circumstances. Therefore, this master's thesis examines application problems of administrative responsibility of mitigating and aggravating circumstances which can be formulated in the following problem areas: what application features are characteristic (clarity, particularity, simplicity, uncertainty, dilution and other) of the Republic of Lithuania Code of administrative offenses of mitigating and aggravating circumstances? What problems in assessing the Republic of Lithuania Code of administrative offenses of administrative responsibility for the administrative offense mitigating and aggravating circumstances, can be identified? What proposals (recommendations) in the Republic of Lithuania Code of administrative offenses applying an administrative offense mitigating and aggravating circumstances can be made? Master's thesis conducted scientific sources showed, that the administrative responsibility is an independent type of legal responsibility, which is applicable to administrative offenses committed by individual or legal persons, this procedure established by law, giving them statutory administrative penalties to ensure the implementation of the legal order of the state management. The said responsibility arises only at a legislative, factual and procedural framework as a whole. Administrative regulation of mitigating circumstances in Lithuania after the entry of Code of administrative offenses is not very specific and detailed (there is no well-defined concepts, so they can be interpreted differently, etc.), so it should be filled in, because the objective hearing requires detailed laws, clear and informative other documents. Analyzing the administrative Code offenses on a person's administrative aggravating circumstances it is seen that there is no detailed interpretation of used terms (lack of detailed ,,serious consequences” or ,,large property losses" conceptual characteristics, it is not clear what is generally considered to be ,,dangerous” in a way of administrative offense, what circumstances ,,may affect” the administrative offense, what circumstances ,,may not affect” and etc.). After interview with Kaunas region Kaunas district police of Garliava results also confirmed that entered Code of administrative offenses Article 35 and 36 Article provisions are not very detailed and clear. Also from the Police Headquarters employees responses it is clear that although the administrative responsibility of mitigating or aggravating circumstances regulation in Lithuania after the entry into force of the Code of administrative offenses is more detailed than in the past, there are still areas for improvement - it is necessary to revise the Code of administrative offenses 35 and 36 Articles and adjust them, specify (for example, there is no clear provision of Article 35. 2d. in the Code of administrative offenses, ,,that a court or an administrative offense case out of court investigating authority (official) may, and other paragraph 1 specified circumstances, recognize as extenuating circumstances”, or Article 36. provision that ,, court or administrative offense case out of court investigating authority (official) having regard to the person's participation in the administrative offense attribution and scale or support, establishing an administrative offense circumstances and making it to the persons involved can not recognize this as an aggravating circumstance” and etc. It is assumed that in cases which is not provided by law, officer’s opinion can be seen as having the greatest impact on the application of the administrative responsibility of mitigating or aggravating circumstances. In order to avoid this kind of cases, statutory provisions should be detailed and clear – so that individuals and the officers themselves would be fewer questions on how to handle different situations. After analyzing the information, it can be concluded that the master's thesis has proved the hypothesis. In order to improve the current situation, it is appropriate to elaborate the entry into force of the Code of administrative offenses Article 35 and Article 36 provisions, where is said that ,,administrative offense case out of court investigating authority (official) and other circumstances can recognize as an administrative responsibility mitigating circumstances” also ,,administrative offense case out of court investigating authority (official) having regard to the person's participation in the administrative offense attribution and scale or support, establishing an administrative offense circumstances and making it to the persons involved can not recognize this as an aggravating circumstance”. And given the fact that the administrative offenses code is only valid for a few months, similar tests are appropriate to perform in the future.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34704
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34704
Appears in Collections:2017 m. (TF mag.)

Files in This Item:
kristina_kavaliauskaite_md.pdf977.14 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record

Page view(s)

130
checked on Nov 5, 2019

Download(s)

22
checked on Nov 5, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.