Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34701
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences
Author(s): Hajiyeva, Nargiz
Title: The beginning of a new era in Russian-Turkish energy relations: from competition to collaboration?
Other Title: Naujos eros Rusijos -Turkijos santykiuose energetikos srityje pradžia : nuo konkurencijos iki bendradarbiavimo?
Extent: 117 p.
Date: 22-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas. Politologijos katedra
Keywords: Energy interests;Russia;Turkey;Collaboration;Competition;Energetikos interesai;Rusija;Turkija;Bendradarbiavimas;Konkurencija
Abstract: Throughout the historical course, the relations between Russia and Turkey have waxed and waned due to a different kind of situations. However, in the first decade of the XXI century, Russian- Turkish relations have taken the normalizations process committing to be defined as a multidimensional partnership. In general, this research mainly concerns on the increasing relations between Russia and Turkey mainly in an energy sphere. Therefore, energy is considered as a crucial point of Russian-Turkish relations within a political arena. Currently, it is undeniable fact that Turkish perception and foreign policy en route for Russia changed in a more collaborative way concerning its increasing energy interests and purposes in the region. At the same time, Russia has huge eagerness to make close relations with Turkey for coming decades due to different kind of the pipeline projects and proposed nuclear plants. So that, both parties show their both political and economic interests over these energy projects. Therefore, this research paper will take different approaches to the Russian-Turkish energy relations and will investigate the key factors behind their energy relations which cause the transition process from competition to collaboration between them.
Istorijos eigoje santykiai tarp Rusijos ir Turkijos tai gerėjo, tai blogėjo dėl įvairiausių situacijų. Tačiau pirmajame XXI amžiaus dešimtmetyje Rusijos ir Turkijos santykiai normalizavosi tiek, kad galėjo būti apibrėžti kaip daugialypė partnerystė. Apskritai, šis tyrimas daugiausiai susijęs su besiplečiančiais santykiais tarp Rusijos ir Turkijos daugiausiai energetikos srityje. Todėl energija yra laikoma svarbiausiu Rusijos ir Turkijos santykių aspektu politinėje arenoje. Šiuo metu neginčijamas faktas, kad Turkijos suvokimas ir užsienio politika Rusijos atžvilgiu pakrypo į bendradarbiavimo pusę dėl jos energetikos interesų ir tikslų šiame regione. Tuo pat metu Rusija rodo stiprų norą užmegzti artimus santykius su Turkija per ateinančius dešimtmečius dėl įvairių rūšių dujotiekio projektų ir siūlomų statyti atominių elektrinių. Taigi abi šalys demonstruoja savo politinius ir ekonominius interesus į šiuos energetikos projektus. Todėl šiame tiriamajame darbe pateikiami skirtingi požiūriai į Rusijos ir Turkijos energetinius santykius ir tiriami pagrindiniai už jų energetinių santykių glūdintys faktoriai, kurie lemia perėjimo nuo konkurencijos prie bendradarbiavimo procesą.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34701
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34701
Appears in Collections:2017 m. (PMDF mag.)

Files in This Item:
nargiz_hajiyeva_md.pdf1.46 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

84
checked on Oct 13, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.