Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34684
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology
Author(s): Jakubauskaitė, Vaida
Title: Skirtingų informacijos šaltinių reikšmė sąsajai tarp pradinių klasių mokytojų turimų faktinių ir suvokiamų žinių apie autizmo spektro sutrikimą (ASS)
Other Title: The impact of different information sources on the correlation between primary school teachers‘ factual and perceived knowledge of autism spectrum disorder (ASD)
Extent: 81 p.
Date: 22-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Psichologijos katedra
Keywords: Autizmo spektro sutrikimas;ASS;Faktinės turimos žinios;Autism spectrum disorder;ASD;Factual knowledge
Abstract: Tyrimo tikslas – išanalizuoti skirtingų informacijos apie autizmo spektro sutrikimą (ASS) reikšmę faktinėms ir suvokiamoms turimoms žinioms apie šį sutrikimą pradinių klasių mokytojų grupėje. Tyrime dalyvavo 114 pradinių klasių mokytojų, dirbančių Lietuvos bendrojo lavinimo ugdymo įstaigose. 98,2% tyrime dalyvavusių mokytojų yra moterys, 1,8% - vyrai. 83,3% tiriamųjų yra 40-ties metų amžiaus ir vyresni, 70,2% tiriamųjų mokytojais dirba daugiau nei 20 metų. Tiriamieji buvo apklausiami elektroninės apklausos būdu. Klausimynas sudarytas iš sociodemografinių klausimų ir ASK-ASD faktinių ir suvokiamų turimų žinių apie autizmo spektro sutrikimą vertinimo skalės (A Survey of Knowledge of Autism Spectrum Disorder, Hansen, 2015). Rezultatai parodė, jog faktinės turimos žinios apie autizmo spektro sutrikimą (ASS) tiriamųjų grupėje yra aukštesnės už suvokiamas turimas žinias (p < 0,001). Darbo su autistiškais vaikais patirties turintys tiriamieji pasižymi aukštesnėmis suvokiamomis žiniomis apie autizmą, lyginant su tokios darbo patirties neturinčiais (p = 0,003). Darbo su autistiškais vaikais turinčiųjų ir neturinčiųjų grupėse faktinės turimos žinios apie autizmo spektro sutrikimą yra aukštesnės už suvokiamas žinias (p < 0,001). Labiau išreikštas naudojimasis žiniasklaidos šaltiniais informacijai apie autizmo spektro sutrikimą gauti nėra susijęs su faktinėmis (p = 0,49) ir suvokiamomis žiniomis (p = 0,423). Labiau išreikštas naudojimasis moksliniais šaltiniais informacijai apie autizmo spektro sutrikimą gauti yra susijęs su aukštesnėmis suvokiamomis turimomis žiniomis apie autizmo spektro sutrikimą (p = 0,015), bet nesusijęs su faktinėmis (p = 0,107). Informacijos šaltinių skaičius, iš kurių gaunama informacija apie autizmo spektro sutrikimą, yra teigiamai susijęs su suvokiamomis turimomis žiniomis apie autizmo spektro sutrikimą (p < 0,001), bet nesusijęs su faktinėmis žiniomis (p = 0,109).
The aim of the study was to analyze the impact of different information sources on the correlation between primary school teachers‘ factual and perceived knowledge of Autism Spectrum Disorder (ASD). The subjects of the study were 114 primary school teachers, working in the mainstream classrooms of Lithuania. 98,2% of the subjects of the study were female, 1,8% were men. 83,3% of the participants were of the age of 40 and older, 70,2% of the participants had been working as teachers for more than 20 years. The survey was conducted online. The survey consisted of sociodemographic questions and ASK-ASD questionnaire created to measure factual and perceived knowledge about Autism Spectrum Disorder (ASD) (A Survey of Knowledge of Autism Spectrum Disorder, Hansen, 2015). Results indicated that primary school teachers‘ factual knowledge of Autism Spectrum Disorder is higher than the perceived knowledge (p < 0,001). Having experience working with autistic children was related to higher perceived knowledge of Autism Spectrum Disorder compared to the participants who had not had such experience (p = 0,003). Factual knowledge of Autism Spectrum Disorder was higher than the perceived knowledge in both groups, with and without the experience of working with autistic children (p < 0,001). Increased usage of media information sources was not correlated with the factual (p = 0,49) or perceived knowledge (p = 0,423) of Autism Spectrum Disorder. Increased usage of scientific information sources was correlated with higher perceived knowledge of Autism Spectrum Disorder (p = 0,015) but was not correlated with the factual knowledge (p = 0,107). A number of information sources were positively correlated with the perceived knowledge of Autism Spectrum Disorder (p < 0,001) but was not correlated with the factual knowledge (p = 0,109).
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34684
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34684
Appears in Collections:2017 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
vaida_jakubauskaite_md.pdf1.08 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

108
checked on Oct 13, 2019

Download(s)

14
checked on Oct 13, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.