Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34673
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Teisė / Law
Author(s): Jonykaitė, Ernesta
Title: Ar prekybos žmonėmis aukos sutikimas iš anksto apgalvotam išnaudojimui - dirbti priverstinam darbui ar kitiems tikslams, gali būti vertinama kaip baudžiamąją atsakomybę šalinanti aplinkybė?
Other Title: Could a consent of a victim of human trafficking for deliberate exploitation – to engage in forced labour or to work for other purposes, be regarded as a circumstance excluding criminal liability?
Extent: 33 p.
Date: 1-Jun-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Teisės fakultetas
Keywords: Prekyba žmonėmis;Išnaudojimas;Aukos sutikimas;Nukentėjusiojo asmens sutikimas;Trafficking in human beings;Human trafficking;Exploitation;Consent of the victim
Abstract: Prekyba žmonėmis - viena iš populiariausių, greičiausiai augančių, pelningiausių, pasaulinio masto nusikalstamų veikų. Tai ne tik nusikalstama veika, bet ir moderni vergovės forma. Pats nusikalstamos veikos pavadinimas yra neįprastas, nes nors ir kalbama apie prekybą, bet ne apie daikto, o apie valią ir laisvę turinčio žmogaus. Kaltininkai asmenį turėdami laisvę varžančioje kontrolėje turi galimybę juo manipuliuoti ir disponuoti nusikalstamuose sandoriuose kaip preke. Darbe analizuojamos baudžiamosios atsakomybės už prekybą žmonėmis kilimo sąlygos. Siekiant atskleisti šios nusikalstamos veikos ištakas, prekybos žmonėmis sampratos raida atskleidžiama per tarptautinių ir ES teisės aktų analizę. Analizuojama nacionalinės prekybos žmonėmis normos kaita Lietuvos Respublikos baudžiamajame įstatyme. Didžiausias dėmesys skiriamas analizuojant nukentėjusiojo asmens sutikimo būti išnaudojamu aspektą. Atskleidžiama bei analizuojama nukentėjusiojo asmens sutikimo nustatymo ir taikymo, kvalifikuojant prekybos žmonėmis (LR BK 147 str.) nusikalstamą veiką, problematika. Darbe prekybos žmonėmis aukos sutikimo aspektas analizuojamas pasitelkiant tiek baudžiamosios teisės doktriną, tiek teisminę praktiką. Svarstoma dėl tikslesnio požymių įtvirtinimo, vartojamų sąvokų tikslumo. Darbe įžvelgiami teisinio reguliavimo probleminiai aspektai bei pateikiami galimi jų sprendimo būdai.Taip pat atskleidžiami skirtingi vartojamos nukentėjusiojo asmens sutikimo sąvokos pateikimas kituose tarptautiniuose teisės aktuose bei tokių pateikimų tikslingumas. Nors prekybos žmonėmis normoje numatytas asmens sutikimo aspektas atitinka tarptautinius ir ES teisės aktus, tačiau juridinės technikos prasme nėra kokybiška ir yra koreguotina. Galiausiai apibendrinant visą išnagrinėtą informaciją, pateikiamos išvados ir pasiūlymai, kaip pagerinti teisinį prekybos žmonėmis reglamentavimą.
The trafficking in human beings is one of the most popular, fastest growing, the most profitable, and global criminal offences. This is not only a criminal offence but it is as a modern form of the slavery. The name of the offence is unusual because although it is talking about the trade, but not about the goods. It is talking about the human, who has the will and the freedom. The culprits, having the freedom of a person in control has the ability to manipulate and dispose of as the commodity in the criminal transactions. In the work, there is analyzed the take-off conditions of the criminal liability for trafficking in human beings. In order to reveal the origins of this crime, the evolution of the conception of the trafficking in human beings is disclosed through the analysis of the international and EU legislation. There is analyzed the change of the national trafficking in human beings rate in the criminal law of the Republic of Lithuania. The biggest attention is paid analyzing the victim's consent to be exploited. There is disclosed and analyzed the problem of the victim's consent to the establishment and application, classifying the offence of the trafficking in human being (LR CC Article 147). In the work, the aspect of the victim consent is analyzed through both criminal law doctrine and case law. There is considered about the consolidation of the more detailed features, and about the accuracy of the used definitions. In the work, there is discerned the problematic aspects of the legal regulations and there is submitted the possible ways of the solutions. Also, there is disclosed the various used presentation of the definition of the victim's consent in the other international law. Also, there disclosed the accuracy of this presentation. Although the aspect of the victim's consent in the norm of the trafficking in human beings corresponds to the international and EU law but by the legal technical sense it is not of a good quality and it should be corrected. Finally, to summarize all the analyzed information, there is submitted the conclusions and recommendations on how to improve the legal regulation of the trafficking in human beings.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34673
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34673
Appears in Collections:2017 m. (TF mag.)

Files in This Item:
ernesta_jonykaite_md.pdf493.28 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

86
checked on Oct 13, 2019

Download(s)

2
checked on Oct 13, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.