Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34636
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Edukologija / Educology
Author(s): Varžukaitė, Taura
Title: Ikimokyklinio amžiaus vaikų užsienio kalbos mokymasis taikant meninės veiklos elementus
Other Title: Foreign language learning pre-school children by applying the elements of artistic activity
Extent: 71 p.
Date: 24-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Edukologijos katedra
Keywords: Ikimokyklinis amžius;Meninė veikla;Meninės veiklos elementai;Užsienio kalba;Pre-school age;Artistic activity;Elements of artistic activity;Foreign language
Abstract: Tyrimo problema. Užsienio kalbų mokymas yra tarptautinė švietimo tendencija, kuri veikiama migracijos srautų, globalizacijos, informacinės visuomenės plėtros vis stiprėja ir tampa natūraliu poreikiu kiekvienam žmogui. Įvairios iniciatyvos vykdomos Europos Sąjungoje, ragina pradėti mokytis užsienio kalbų nuo ikimokyklinio amžiaus pradžios ir skatina atnaujinti mokymo programas bei ieškoti veiksmingų kalbos mokymosi būdų, kurie atitiktų bendruosius ikimokyklinio amžiaus vaikų asmenybės raidos poreikius. Mokymasis turi ne tik skatinti vaiką komunikuoti veikloje užsienio kalba, bet ir ugdyti emocinius, kūrybinius, kognityvinius gebėjimus. Tokia veikla, kuri būtų neatsiejama nuo ikimokyklinio amžiaus vaikų mokymosi galima laikyti meninę veiklą. Tačiau, nors užsienio kalbų mokymosi galimybių tyrimai Lietuvoje yra vykdomi įvairiomis kryptimis, stokojama mokslinių tyrimų orientuotų į ikimokyklinio amžiaus vaikų užsienio kalbos mokymąsi taikant meninės veiklos elementus, todėl šiame kontekste iškyla aktualus tyrimo klausimas: Kokie meninės veiklos elementai gali būti taikomi užsienio kalbos mokymuisi? Tyrimo objektas – užsienio kalbos mokymasis taikant meninės veiklos elementus. Tyrimo tikslas – atskleisti meninės veiklos elementų taikymo galimybes ikimokyklinio amžiaus vaikų užsienio kalbos mokymuisi. Tyrimo uždaviniai: 1. Apžvelgti meninių veiklos elementų veiksmingumą ir taikymo galimybes ikimokyklinio amžiaus vaikų užsienio kalbos mokymuisi. 2. Išryškinti meninės veiklos elementus, kuriuos naudoja mokytojai užsienio kalbos mokymo procese. 3. Atskleisti išryškėjusius mokymo procese taikomus meninės veiklos elementus, kaip pagrindinį ikimokyklinio amžiaus vaikų užsienio kalbos mokymosi būdą. Tyrimo metodai: kokybinių duomenų rinkimui taikytas pusiau struktūruotas interviu, duomenų analizei – kokybinė turinio analizė. Išvados. Ikimokyklinio amžiaus vaikai yra itin imlūs kalboms. Šiuo amžiaus tarpsniu jie gali lengvai įsiminti užsienio kalbos žodžius, trumpus sakinius ir juos atkartoti, įsisavinti intonacijos bei tarties ypatumus. Užsienio kalbos mokymosi turinys vaikams turi būti perteikiamas kuo įvairesniais ir įdomesniais būdais, tad meninės veiklos elementai turi užimti itin svarbią vietą užsienio kalbos mokyme. Mokytojai, organizuodami mokymo procesą, susiduria su mokomosios medžiagos trūkumu ir tai sukelia problemą kaip veiksmingai suplanuoti ir perteikti mokymosi turinį ikimokyklinio amžiaus vaikams praktinėje veikloje. Informantai vaikų užsienio kalbos mokymui dažniausiai taiko muzikos, dailės, vaidybos meninius elementus ir išskiria itin teigiamą muzikinių užduočių poveikį užsienio kalbos įgūdžių atsiradimui. Tačiau, neretai tėvai, plačioji visuomenė nepakankamai įvertina užsienio kalbos mokymui taikomų meninės veiklos elementų svarbą, tad meninių elementų taikymas ikimokyklinio amžiaus vaikų mokymosi procese suprantamas pernelyg siaurai.
The research problem. Teaching of foreign languages is the international tendency of education that is getting stronger as result of an effect of flows of migration, globalization, development of information society and becomes a natural need for every human. Various initiatives are executed in the European Union. They encourage to start learning foreign languages from the start of pre-school age and encourage renewal the training programmes and to look for effective ways of language learning that would meet the general needs of personality development of pre-school children. Learning must not only encourage a child to communicate during activity in foreign language but also develop emotional, creative, cognitive abilities. Activity that is inseparable from learning of pre-school children can be considered artistic activity. However, although studies of the opportunities of foreign languages learning in Lithuania are carried out in various trends, there is a lack of scientific studies that are focused on foreign language learning of pre-school children by applying the elements of artistic activity. For this reason, a relevant question rises in this context: what elements of artistic activity can be applied for learning of foreign language? The object of the research – learning of foreign language by applying the elements of artistic activity. The aim of the research – to reveal the opportunities of application of the elements of artistic activity for foreign language learning of pre-school children. Research tasks: 1. To review effectiveness of artistic elements of activity and the opportunities of their application for foreign language learning of pre-school children. 2. To highlight the elements of artistic activity used by teachers in the process of foreign language teaching. 3. To reveal the identified elements of artistic activity applied in the teaching process as the main way of foreign language learning of pre-school children. Research methods: a semi-structured interview was applied for collection of quality data; quality content analysis was applied for data analysis. Conclusions. Pre-school children can easily learn foreign languages. At this stage of age, they can easily remember words of a foreign language, short sentences and to repeat them, to master the peculiarities of intonation and pronunciation. A content of foreign language learning must be rendered to children in as various and interesting ways as possible. Thus, the elements of artistic activity must play a significant role in foreign language teaching. When organising the teaching process teachers face a lack of teaching material and this causes a problem how to plan and render effectively a content of learning to pre-school children in practical activity. Informants usually use artistic elements of music, art and acting in the process of foreign language teaching and distinguish especially positive effect of musical tasks for appearance of foreign language skills. But parents and the society often underestimate importance of the elements of artistic activity applied for foreign language teaching. Thus, application of artistic elements in the learning process of pre-school children is comprehended too narrowly.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34636
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34636
Appears in Collections:2017 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
taura_varzukaite_md.pdf1.1 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

72
checked on Oct 13, 2019

Download(s)

2
checked on Oct 13, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.