Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34631
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Teisė / Law
Author(s): Gaučaitė, Laura
Title: Ar asmens teisė į neturtinės žalos atlyginimą gali pereiti paveldėjimo būdu?
Other Title: Wether a private right to recover damages of non-pecuniary loss may be transmitted on succession grounds?
Extent: 36 p.
Date: 1-Jun-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Teisės fakultetas
Keywords: Neturtinė žala;Paveldėjimo teisė;Neturtinės žalos paveldėjimas;Non-pecuniary loss;Inheritance law;Inheritance of non-pecuniary loss
Abstract: Šis magistro baigiamasis darbas skirtas išanalizuoti, ar Lietuvos Respublikos teisinėje sistemoje suformuluota galimybė paveldėjimo būdu perimti asmens teisę į neturtinės žalos atlyginimą. Kai kuriose Europos Sąjungos šalyse, pavyzdžiui, Vokietijoje, Olandijoje, Prancūzijoje, Portugalijoje ir Lenkijoje, teisė į neturtinės žalos atlyginimą yra paveldima, o Lietuvos Respublikoje taikoma teisės praktika ir doktrina aiškiai ir tiksliai neatsako į klausimą ar asmens teisė į neturtinės žalos atlyginimą yra pereinama paveldėjimo būdu. Vieninteliame Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 2006 m. rugpjūčio 19 d. priimtame nutarime aiškinama, kad neturtinė žala, atsiradusi dėl neteisėtų valstybės institucijų pareigūnų veiksmų, kurių pasekoje nukentėjusysis mirė, turi būti paveldima jo įpėdinių. Tačiau šis nutarimas apsistojęs ties valstybės institucijų pareigūnų padarytos neturtinės žalos paveldėjimu ir plačiau neaiškina, ar ta pačia taisykle galima vadovautis siekiant gauti nukentėjusiojo asmens iki mirties patirtos neturtinės žalos, kuri buvo padaryta kito asmenes, kuris nėra valstybės institucijos pareigūnas, atlyginimą. Magistro baigiamąjį darbą sudaro trys dalys. Pirmojoje dalyje analizuojama neturtinės žalos samprata, jos atlyginimo funkcijos ir esmė. Aiškinamasi, kokiais atvejais ir kam yra atlyginama neturtinė žala, kai asmuo dėl neteisėtų veiksmų, nukreiptų prieš jo turtines ir neturtines teises, mirė. Taip pat aptartas asmenų, kurie gali gauti neturtinės žalos atlyginimą, priklausantį mirusiąjam, ratas. Antrojoje dalyje aptariami esminiai paveldėjimo teisiniai santykiai bei apžvelgiama turto, galinčio būti paveldėjimo objektu, sudėtis. Trečioji darbo dalis skirta, naudojant lyginamąjį bei kritinį metodus, išsiaiškinti, ar asmens neturtinė žala gali būti pereinama paveldėjimo būdu. Išskirtos pagrindinės taisyklės, į kurias atižvelgiant tokios teisės paveldėjimas atrodo neįmanomas. Tačiau, naudojant kritinį metodą, pateikti priešingi autorių bei pačios teisės doktrinos argumentai, kurių pozicija suponuoja šios teisės paveldėjimo galimybę. Atlikta mokslinių šaltinių, teisės aktų, ir teismų jurisprudencijos lyginamoji analizė parodė, kad darbo pradžioje iškelta hipotezė pasitvirtino - asmens teisė į neturtinės žalos atlyginimą gali pereiti paveldėjimo būdu.
This Master's thesis is intended to analyze whether the legal system of the Republic of Lithuania has formulated a possibility to inherit a person's right to receive compensation of non-pecuniary damages. In the majority of European countries this right is possible but the legal system of the Republic of Lithuania does not clearly and accurately answer the question whether it is possible to inherit a person‘s right to receive compensation of non-pecuniary damages. In the sole ruling of The Constitutional Court of the Republic of Lithuania there is an explanation that the non-pecuniary damage caused by the unlawful actions of officers of public institutions which have resulted in the death of a victim must be inherited by successors of a victim. However, this ruling is stuck at the compensation of the damage caused by the officers of public institutions and there is no further explanation wheter it is possible to use the same ruling to receive a compensation of damage which was caused by a person who is not an officer of public institutions. This Master's thesis consists of three parts. The first part analyzes the concept of non-pecuniary damage, the functions of compensation and it‘s essence. It is examined in which circumstances and to whom the compensation of non-pecuniary damage is being given if the person has died because of the unlawful actions, directed against their pecuniar and non-pecuniar rights. The circle of individuals, who may receive the non-pecuniary damage compensation in case of death of a relative is discussed, too. The second part discusses essential legal relationships of inheritance and also the structure of a property that may be the object of inheritance is being reviewed. The third part is devoted to the use of comparative and critical approaches to find out whether a person‘s non-pecuniary damage could be inherited. There are also basic rules extracted under which the right of inheritance seems impossible. However, with help of a critical method, contrary arguments of the authors and a legal doctrine, which presuppose the possibility to inherit this right, are being presented. The hypothesis that a person‘s right to receive a compensation of non – pecuniary damages may be inherited is being tested in this Master‘s thesis. The aim of this Master‘s thesis is to find out whether the compensation of non – pecuniary damages can be taken over by inheritance. The method of analyzing academic sources, legislations and court jurisprudences is being used to answer the question. These objectives were brought up in order to fulfill the aim of this Master‘s thesis: • to disclose the content of compensation of non – pecuniary damage and to distinguish subjects who have the right to receive a compensation of non – pecuniary damage; • to analyze the compensatory function and the main function of compensation of non – pecuniary damage in order to find out whether the compensation of non – pecuniary damages can be taken over by inheritance; • to present the main principles and the essence of inheritance of non – pecuniary damage; • to divide the arguments that were found in a court practice and in scientific sources into two groups: the group that supports the hyptothesis and the group that denies it; • to criticise both the rebutting and the supporting arguments that were presented in this thesis.; • to analyze the court practice and scientific sources in order to find out whether the right to inherit a non – pecuniary damage can be included into the structure of the inherited property. In order to implement the aims and objectives and to solve the issue that was brought up in this Master‘s thesis, the analysis comparison method was used on court practice, scientific sources and legislations. The analysis showed that the hypothesis, which was raised in the beggining of the analysis of the question, has been confirmed and this means that a person‘s right to receive a compensation of non-pecuniary damage can be inherited.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34631
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34631
Appears in Collections:2017 m. (TF mag.)

Files in This Item:
laura_gaucaite_md.pdf699.87 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

98
checked on Oct 13, 2019

Download(s)

6
checked on Oct 13, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.