Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34619
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Venckutė, Gineta
Supervisor: Stravinskienė, Vida
Title: Tauragės regiono aplinkos, ekonomikos, socialinių pokyčių darnumo vertinimas
Other Title: Tauragės region environment, economic, social indicators evaluation of changes in sustainable development
Extent: 84 p.
Date: 23-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Gamtos mokslų fakultetas. Aplinkotyros katedra
Keywords: Tauragės regionas;Darnus vystymasis;Aplinkos rodikliai;Ekonominiai rodikliai;Socialiniai rodikliai;Tauragės region;Sustainable development;Environmental indicators;Economy indicators;Social indicators
Abstract: Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje yra numatytas tolygus regiono vystymasis. Tauragė yra vienas mažiausių regionų Lietuvoje, neturintis intensyvios pramonės. Tauragės regione yra didelis nedarbo ir migracijos lygis, kuris vis mažiau pritraukia užsienio investicijų. Šio darbo tikslas – naudojantis Lietuvos statistikos departamento oficialiomis duomenų bazėmis ir kitais informacijos šaltiniais atlikti Tauragės regiono aplinkos, ekonomikos ir socialinių sektorių būklės pokyčių vertinimą 2005–2015 m. darnaus vystymosi požiūriu. Siekiant atrinkti analizuojamus rodiklius buvo sudaryta koreliacinė matrica. Aplinkos būklės atžvilgiu Tauragės regionas vertinamas teigiamai. Analizuojant aplinkos rodiklius nustatytas mažesnis teršalų išmetimas į aplinką, vandens sunaudojimas ūkyje ir buityje bei pramonėje bei nuotekų išleidimas į paviršinius vandens telkinius. Vidutiniškai per metus teršalų išmetimas į aplinką Tauragės regione sumažėjo 0,887 t 1000 gyv. Iš visų sektorių aplinkos sektorius turi mažiausiai problemų. Tauragės regione stebima ekonominių rodiklių gerėjimo tendencija, tačiau lyginant juos su aplinkos būklės ir socialiniais rodikliais, ekonomikos sektorius yra vertinamas blogiausiai. Per 10 metų tiesioginės užsienio investicijos padidėjo daugiau negu 3 kartus, tačiau nuo šalies vidurkio atsilieka net 12 kartų. Taučiau Tauragės regiono automobilizacijos lygis yra 7 % didesnis už šalies vidurkį. Atlikus koreliacinę analizę tarp tiesioginių užsienio investicijų ir BVP, nustatytas stiprus teigiamas statistiškai reikšmingas ryšys Lietuvos Respublikoje ir visame Tauragės regione ( p<0,05). Tauragės regiono socialinis sektorius darnaus vystymosi atžvilgiu vertinamas vidutiniškai. 2013 m. Tauragės regionas viršijo šalies mirtingumą beveik 12 %. Analizuojamu laikotarpiu Tauragės regione nedarbo lygis padidėjo statistiškai reikšmingai beveik 2 kartus ir siekia 7,1 tūkst. (p<0,05). Migracija Tauragės regione yra didesnė nei Lietuvoje. Didėjant migracijai, didėja ir nedarbo lygis ( p<0,0.5). Norint pagerinti socialinę padėtį Tauragės regione būtina kurti daugiau darbo vietų, tokiu atveju bus keliama ir ekonominė padėtis. Darnumo atžvilgiu vystymosi netolygumai nustatyti ir savivaldybių lygmenyje. Geriausia bendra būklė yra Šilalės rajone. Vidutinė bendra būklė nustatyta Jurbarko ir Tauragės rajonuose. O Pagėgių rajono bendra būklė pati blogiausia. Ekonominiu ir socialiniu atžvilgiu geriausias yra Šilalės rajonas, o ekonomikos – Jurbarko ir Pagėgių rajonai.
Equal regional development is predicted in the national strategy for sustainable development. Tauragė is one of the smallest regions in Lithuania without intensive industry. Taurage region have high unemployment and migration rates, these are few of the reason why foreign investment are so low in this region. The aim of this work is to assess Tauragė region economic, social and environmental changes in 2005-2015 by using the Lithuanian Department of Statistics official databases and other information sources. The correlation matrix was formed to select the indicators. Analysis of environmental indicators showed the positive Tendency in Tauragė region. There is Lower Emissions to the environment, water consumption in Households and industry also wastewater discharges into surface water. The average yearly Emissions in the air was 0,887 tons in 1000 inh.in Tauragė region. Environment sector has less problems than economic or social sectors. Tauragė region economic indicators was improve, however, compared with the environmental and social indicators, economic sector was worst. After 10 years foreign direct investment increased more than 3 times however it is 12 times lower than country’s average. The level of passenger car in Tauragė region is 7% higher than the country’s average. There is statistically significant the linear dependence among foreign direct investment and BVP in Lithuania, Tauragė region (p <0.05). Tauragės region social sector was rated average for sustainable development in respect of. 2013. Mortality rate in Tauragė region is almost 12% higher than the country's. During the analysis period unemployment rate increased significantly by almost 2 times and 7.1 reached thousand in Tauragė region (p < 0,0.5). Migration in Tauragė region is also higher than in Lithuania. With Increasing migration, increased unemployment rate (p < 0,0.5). In order to Improve the social situation in the region of Tauragė is important to create more jobs, in Such case will be created better the economic situation. From the point of sustainable development there are differences between municipal development. The best general condition is in Šilalės municipal. The average general condition set in Jurbarkas and Tauragė municipals. And Pagėgių municipal general condition is the worst. In economic and social terms is the best is Šilalės district, and in the economy – Jurbarkas and Pagėgiai districts.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34619
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34619
Appears in Collections:2017 m. (GMF mag.)

Files in This Item:
gineta_venckute_md.pdf2.79 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

294
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

46
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.