Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34616
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences
Author(s): Tumosaitė, Vaida
Title: Japan‘s regional security challenges: case analysis of China, North Korea, and Russia
Other Title: Japonijos regioninio saugumo iššūkiai: Kinijos, šiaurės Korėjos ir Rusijos atvejų analizė
Extent: 155 p.
Date: 22-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas. Kultūrų studijų katedra
Keywords: Japan;National security;Threats;East Asia;Japonija;Nacionalinis saugumas;Grėsmės;Rytų Azija
Abstract: The master thesis analyses China‟s, North Korea‟s, and Russia‟s impact to Japan‟s national security in the military, economy, energy, and societal sectors resulting due to the military development in the East Asia region. Growing military power is changing the status quo in the region thus creating security concerns as currently existing power distribution is favorable to Japan. Object of the thesis is Japan‟s national security. The aim of the master‟s thesis is to provide analysis on how China, North Korea, and Russia create security concerns to Japan‟s security policy, and Japan‟s response to the arising threats. In order to achieve the aim of the thesis the following tasks were formulated: 1) to formulate theoretical framework for national security, Regional Security Complex, and buck- passing in the formation of alliances, 2) to analyze Japan – China, North Korea, and Russia bilateral relations and assess their national powers, 3) to examine how Japan perceives threats, 4) to analyze security concerns caused by China, North Korea, and Russia, 5) to investigate Japan‟s response to arising threats. China‟s, North Korea‟s, and Russia‟s influence to Japan‟s national security is analyzed with the usage of national security, Regional Security Complex, and buck-passing in the alliance formation theories. National security theory explains threats arising to Japan‟s military, economy, energy, and societal sectors, and Japan‟s response aiming to secure itself. Regional Security Complex allows explains the changing power distribution in the East Asia region and China‟s, North Korea‟s, and Russia‟s impact to Japan‟s security. Buck-passing in the formation of alliances explain Japan‟s stance in the Japan-U.S. security alliance. Research was conducted using case study and applying analysis, document analysis, comparative, discourse analysis, and descriptive methods. Conducted research allowed to make a conclusions proving the hypothesis that China‟s, North Korea‟s, and Russia‟s military development affects Japan‟s security policy through spill-over into economy, energy, and societal sectors, creating the need for Japan to respond to arising threats. Growing hard power accumulation in China, North Korea, and Russia threatens Japan‟s national security. Security concerns, arising due to the development of hard power instruments from the military sector, spill-over into other security sectors, and force Japan to take measures aiming to ensure the security of state forming elements, and survival in the international arena.
Magistro baigiamasis darbas analizuoja Kinijos, Šiaurės Korėjos ir Rusijos įtaką Japonijos karinio, ekonominio, energetinio ir socialinio saugumo sektoriams, kylančią dėl karinių pajėgumų vystymosi Rytų Azijos regione. Karinės galios augimas keičia nusistovėjusį status quo regione sukeldamas saugumo problemas, kadangi nusistovėjęs galios pasiskirstymas yra palankus Japonijai. Darbo objektas – Japonijos nacionalinis saugumas. Darbo tikslas – išanalizuoti kaip Kinija, Šiaurės Korėja ir Rusija, sukelia saugumo problemas Japonijos saugumo politikai bei kaip Japonija atsako į kylančias grėsmes. Siekiant įgyvendinti užsibrėžtą tikslą buvo iškelti šie uždaviniai: 1) suformuoti nacionalinio saugumo, Regioninio Saugumo Komplekso ir atsakomybės kratymosi aljansų formavimesi teorinius rėmus; 2) išanalizuoti Japonijos – Kinijos, Šiaurės Korėjos ir Rusijos dvišalius santykius bei įvertinti jų nacionalines galias; 3) ištirti Japonijos grėsmių suvokimą; 4) išanalizuoti Kinijos, Šiaurės Korėjos ir Rusijos sukeliamas saugumo problemas; 5) ištirti Japonijos atsaką į kylančias grėsmes. Kinijos, Šiaurės Korėjos ir Rusijos įtaka Japonijos nacionaliniam saugumui analizuojama pasitelkiant nacionalinio saugumo, Regioninio Saugumo Komplekso ir atsakomybės kratymosi aljansų formavimesi teorijas. Nacionalinio saugumo teorija paaiškina Japonijos kariniam, ekonominiam, energetiniam ir socialiniam saugumo sektoriams kylančias grėsmes, ir Japonijos siekį užsitikrinti saugumą. Regioninio Saugumo Kompleksas paaiškina besikeičiantį galios pasiskirstymą Rytų Azijos regione bei Kinijos, Šiaurės Korėjos ir Rusijos įtaką Japonijos nacionaliniam saugumui. Atsakomybės kratymasis aljansų formavimesi paaiškina Japonijos užimamą poziciją Japonijos – JAV saugumo aljanse. Tyrimas buvo atliktas naudojant atvejo studiją, taikant analizės, dokumentų analizės, lyginamąjį, diskurso analizės ir aprašomąjį metodus. Atliktas tyrimas pagrindė hipotezę, teigiančią jog Kinijos, Šiaurės Korėjos ir Rusijos karinis vystymasis daro įtaką Japonijos saugumo politikai kadangi sukelia persiliejimą į ekonominį, energetinį, ir socialinį sektorius, sukeldamas Japonijai poreikį imtis atsako į kylančias grėsmes. Augantis kietosios galios sankaupa Kinijoje, Šiaurės Korėjoje ir Rusijoje sukelia grėsmes Japonijos nacionaliniam saugumui. Saugumo problemos kylančios dėl kietosios galios instrumentų vystymo iš karinio sektoriaus persilieja į kitus saugumo sektorius ir verčia Japoniją imtis veiksmų, reikalingų užtikrinti valstybę sudarančių elementų apsaugą ir valstybės išlikimą tarptautinėje arenoje.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34616
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34616
Appears in Collections:2017 m. (HMF mag.)

Files in This Item:
vaida_ tumosaite_md.pdf1.84 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

64
checked on Oct 13, 2019

Download(s)

6
checked on Oct 13, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.