Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34612
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental science
Author(s): Mačiulytė, Eglė
Title: Kiaulininkystės kompleksų poveikis aplinkai
Other Title: Environmental impact of pig production complexes
Extent: 80 p.
Date: 23-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Gamtos mokslų fakultetas. Aplinkotyros katedra
Keywords: Poveikis;Aplinka;Kiaulininkystė;Kompleksai;Pig;Complex;Impact;Environment
Abstract: Kiaulininkystės kompleksai į aplinką išskiria įvairias medžiagas, kurių perteklius turi neigiamą poveikį aplinkai. Kiaulininkystės kompleksai yra priskiriami prie galimų taršos židinių, kurie sukelia neigiamą poveikį ne tik komplekso teritorijoje, bet ir už jos ribų. Vienos iš pagrindinių problemų susijusių su kiaulininkystės komplekais yra susidariusio mėšlo ir srutų kaupimas kiaulininkystės komplekso teritorijoje ir jų panaudojimas dirvožemiui tręšti bei oro tarša. Todėl šio tyrimo tikslas buvo įvertinti iš kiaulininkystės komplekso į aplinką patenkančias medžiagas ir galimą jų poveikį oro, vandens ir dirvožemio kokybei. Šio darbo objektu pasirinktas UAB „Idavang“ kiaulininkystės komplekso Rupinskų padalinys. Išsikeltam tyrimo tikslui pasiekti buvo naudotasi kiaulininkystės komplekso UAB „Idavang“ Rupinskų padalinio 2011–2016 metų aplinkos monitoringo vykdymo ataskaitomis, kuriomis remiantis analizuojamas galimas komplekso poveikis vandens, dirvožemio ir oro kokybei. Nustatyta, kad 2014 ir 2015 metais stebimas biogeninių medžiagų (azoto ir fosforo junginių) sumažėjimas paviršiniame vandenyje, kurį galėjo nulemti kiaulininkystės komplekso gamybinių apimčių sumažinimas. Pagal Pb ir PO4 koncentracijas upė atitinka labai gerą ekologinės būklės klasę. Vertinant NO3, NH4, Nb Dūdos upė atitiko gerą ekologinės būklės klasę. Kiaulininkystės komplekso tręšiamo dirvožemio pH kito nuo mažo rūgštumo (pH 5,4) iki neutralaus ar šarmiško dirvožemio (pH 7,4). 2013–2015 metais stebimas amonio azoto, K2O ir P2O5 koncentracijos dirvožemyje sumažėjimas, lyginant su 2011–2012 metais. NH3, H2S ir KD koncentracijos ore, visu analizuojamuoju laikotarpiu neviršijo gyvenamosios aplinkos ore nustatytų DLK. Įvertinus ryšį tarp daugelio analizuojamųjų kintamųjų ir į Dūdos upę patenkančių medžiagų yra statistiškai reikšmingas teigiamas vidutinio stiprumo arba stiprus koreliacinis ryšys. Tik tarp NH4 bei Nb gruntiniame vandenyje ir paskleistų srutų kiekio, gautas statistiškai reikšmingas teigiamas vidutinio stiprumo koreliacinis ryšys. Tarp paskleistų srutų kiekio ir visų iš kiaulininkystės komplekso į orą patekusių medžiagų (NH3, H2S, KD) nustatytas statistiškai reikšmingas (p<0,05) stiprus teigiamas koreliacinis ryšys, kai tuo tarpu tarp metinių kritulių kiekio ir NH3, H2S, KD nustatytas statistiškai reikšmingas vidutinio stiprumo arba stiprus neigiamas koreliacinis ryšys. Atlikus statistinę analizę galima teigti, kad paviršinio ir gruntinio vandens fizikiniams–cheminiams kokybės rodikliams turėjo poveikį kiaulininkystės komplekso tręšiami laukai, kadangi analizuojamųjų vietų vidurkiai skyrėsi statistiškai reikšmingai (p<0,05).
Pig complexes emit various substances into environment. Excess of them has negative impact to the environment. Pig complexes are attributed to potential pollution sources that cause negative effects not only in the territory of the complex, but also beyond. The main problems associated with pig complexes are the accumulation of manure and slurry in the territory of pig complexes and using them as soil, and air pollution. Therefore, this study was designed to evaluate the materials getting from the pig complex to the environment, and their potential effects on air, water and soil quality. The object of the study is the Rupinskai unit of UAB „Idavang“ pig complex. The reports of environmental monitoring of UAB „Idavang“ Rupinskai unit for year 2011–2016 were used to reach the objective of study. According to reports the potential impact on water, soil and air quality was analyzed. It was found that in 2014 and 2015 decrease of nutrients (nitrogen and phosphorus) in surface water was monitored, which could be caused by reduction of pig complex production volume. According to concentrations of Pb and PO4, the river meets the very good ecological status class. The evaluation of concentrations of NO3, NH4, Nb shown that Dūda river met the good ecological status class. The pH of pig complex fertilized soil varied from a low pH (5.4) to the neutral, or alkalinity of the soil (pH 7.4). It was monitored that in year 2013–2015 ammonium nitrogen, P2O5 and K2O concentration in the soil decreased compared with 2011–2012. Concentrations of NH3, H2S and PM in the air did not exceed the maximum allowable concentration set for air inhabited environment. After evaluation of the relationship between the number of variables and the substances which get into Dūda river, there is a statistically significant positive moderate or strong correlation. Only between NH4 and Nb in ground water and the content of spread slurry, there is a statistically significant positive moderate correlation. There is a statistically significant (p<0,05) strong positive correlation between the spread of slurry and the amount of all of the substances which get from pig complexes into the air (NH3, H2S, PM) while there is a statistically significant (p<0,05) moderate or strong negative correlation between the amount of annual rainfall and NH3, H2S, PM. The statistical analysis suggests that the fertilized fields of pig complex had an impact on physical-chemical quality indexes of surface and ground water, because the averages between analyzed sites differed statistically significantly (p<0,05).
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34612
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34612
Appears in Collections:2017 m. (GMF mag.)

Files in This Item:
egle_maciulyte_md.pdf3.4 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

76
checked on Oct 14, 2019

Download(s)

4
checked on Oct 14, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.