Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34611
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Teisė / Law
Author(s): Dobrovolskis, Markas
Title: Ar įmonių restruktūrizavimo procesas pažeidžia įmonės kreditorių teises ir interesus?
Other Title: Does the firm reorganization process violate creditors rights and interests?
Extent: 49 p.
Date: 1-Jun-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Teisės fakultetas
Keywords: Restruktūrizavimas;Įmonė;Kreditoriai;Kreditorių teisės;Reorganization;Enterprice;Creditors;Creditors' rights
Abstract: Magistro baigiamasis darbas buvo rašomas siekiant išanalizuoti Lietuvos ir užsienio valstybių įmonių restruktūrizavimo procedūros reglamentavimą kreditorių teisių ir interesų aspektu. Darbas buvo rašomas analizuojant Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymą, Lietuvos teismų praktiką ir Lietuvos bei užsienio valstybių teisės doktriną, o taip pat tarptautines rekomendacijas. Darbe buvo tiriami kreditorių interesų apsaugos teisiniai aspektai restruktūrizavimo metu. Darbas yra skirstomas į keturias dalis. Pirmoje darbo dalyje buvo apibrėžtos restruktūrizuojamos įmonės kreditorių teisės ir interesai, nustatyta, kad neefektyvi restruktūrizavimo procedūra lemia, jog įmonės restruktūrizavimas dažniausiai būna nesėkmingas. Taip pat nustatyta, kad nemokiai įmonei, pagal įstatymą, nesuteikiama galimybė vykdyti restruktūrizavimą, tokiu atveju būtina iškelti bankroto bylą. Taip pat šioje dalyje nustatyta, kad įmonės kreditoriai neturi teisės pateikti pareiškimo dėl įmonės restruktūrizavimo teismui, tai padaryti turi teisę tik įmonės vadovai ar valstybės ar savivaldybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija. Antrojoje dalyje nustatyta, kad restruktūrizavimo planas yra vienas pagrindinių restruktūrizavimo proceso dokumentų, kuriame numatomos priemonės, kaip įmonė ketina išspręsti susidariusius finansinius sunkumus. Taip pat nustatyta, kad kreditorių susirinkimo sprendimai yra priimami remiantis daugumos kreditorių valia, o tai tam tikrais atvejais gali pažeisti smulkiųjų kreditorių interesus. Kreditorių susirinkimas balsavimu pritaria restruktūrizavimo plano projektui, jeigu už tai balsuoja kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 2/3 visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos vertinės išraiškos. Tyrimas parodė, kad toks įstatymo leidėjo numatytas reglamentavimas pažeidžia kreditorių lygiateisiškumo principą ir nesuteikia galimybės kreditoriams balsuoti grupėse. Trečioje darbo dalyje buvo detaliai išanalizuota kreditorių susirinkimo veikla, nustatytos susirinkimo teisės. Nustatyta, kad praktikoje pasitaiko situacijų, kai kreditorių susirinkime balsuoja su įmone susiję kreditoriai, bei galima situacija, kai šie kreditoriai susirinkime balsuos koordinuotai, veiks savo naudai ir pažeis visų likusių kreditorių interesus. Taip pat atskleista kreditorių komiteto paskirtis ir jo balsavimo tvarkos ypatybės. Ketvirtojoje dalyje išsamiai išanalizuota restruktūrizavimo administratoriaus veikla iškėlus bylą. Buvo nustatyta, kad restruktūrizavimo administratorius - tai fizinis arba juridinis asmuo, teismo paskirtas atlikti įmonės restruktūrizavimo procedūras. Dabartinis reguliavimas numato, kad įmonės kreditoriams nėra numatyta galimybė prisidėti prie restruktūrizavimo administratoriaus skyrimo. Nustatyta, kad kreditoriai neturi galimybės prisidėti prie įmonės valdymo organų veiksmų priežiūros, nes ši funkcija išimtinai numatyta administratoriui. Todėl kreditorių galimybės apginti savo interesus, susijusius su restruktūrizavimo plano vykdymu, yra ribotos, kadangi jiems yra suteikiama teisė tik gauti iš įmonės valdymo organo ir restruktūrizavimo administratoriaus informaciją apie įmonės restruktūrizavimą, t. y. restruktūrizavimo plano vykdymą. Taip pat nustatyta, kad teikdami išvadą dėl restruktūrizavimo plano projekto, administratoriai kai kuriais atvejais šiuos plano projektus parengia patys, todėl administratorius gali neišlikti objektyvus ir gali pažeisti administratorių etikos kodekso nuostatas. Taigi, atlikus tyrimą išaiškėjo, kad pasitvirtino iškelta hipotezė, jog Lietuvos įmonių restruktūrizavimo procedūra pažeidžia įmonės kreditorių teises ir interesus. Lietuvos teisinis reguliavimas nenumato galimybės įmonės kreditoriams inicijuoti restruktūrizavimo bylą, kreipiantis į teismą su pareiškimu dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Taip pat nenumatyta galimybės kreditoriams balsuoti grupėmis pagal jų interesus. Lietuvos įstatymai ir teismų praktika nenumato, kaip užkirsti kelią susijusių kreditorių piktnaudžiavimui, t. y. koordinuotam balsavimui kreditorių susirinkimuose.
Master's thesis was written in order to analyse Lithuanian and foreign enterprises reorganization procedures regulation focusing on creditors’ rights protection. The work was written in the analysis of the Lithuanian enterprises reorganization law, case law and Lithuanian and foreign legal doctrine, as well as international recommendations. The work aims to analyse the protection of creditors’ interests during firm reorganization. The work is divided into four parts. The first part was defined as reorganized company creditors' rights and interests’, it was found that inefficiency of the reorganization procedure determines that the company's reorganization is usually unsuccessful. It was also found that if the company is insolvent, according to the law, it shall not be able to carry out the reorganization, in which case it is necessary to open insolvency proceedings. Also, this section stipulates that creditors have no right to make a statement on the company's reorganization in the court. Only directors of the company or an institution, implementing states or municipals company’s owner rights and obligations, has the right to do so. The second part provides that the reorganization plan is one of the main documents of the reorganization process, which provides measures, how the company intends to resolve the existing financial difficulties. It was also established that the creditors' meeting decisions are made based on the will of the majority of the creditors, which in some cases may violate the interests of some of the creditors. The creditors’ meeting is voting on the approval of the project of the reorganization plan. It is only approved if it is voted for by creditors whose total claim in value is at least 2/3 of the court approved creditors' claims in terms of value. The study showed that such legislation under the regulation violates the principle of equality of the creditors and also does not allow creditors to vote in groups. In the third part, it was analysed in detail the meeting of creditors and the rights of the meeting. It was found that in practice situations might occur when in the meeting of creditors, the voting will happen with the presence of the related creditors. This might determine a situation when the related creditors might vote for their own interests and act in their favour and thus violating the interests of all of the remaining creditors. In this part creditors’ committee was also mentioned, also the purpose of the creditors' committee and the voting procedure. In the fourth part covered the reorganization administrator. It was found that the reorganization administrator is a natural or legal person appointed by the court to carry out corporate reorganization procedures. The current regulation provides that the company's creditors are not provided with an opportunity to contribute to the reorganizations administrator’s appointment. It was also found that creditors do not have opportunities to contribute to the company's management bodies’ supervision, because this feature is exclusively provided to the administrator. Therefore, the creditor does not have the opportunity to defend its interests in connection with the execution of the reorganization plan. It is because of this that creditors rights are violated, they are only entitled to receive the information from the company's management body and the reorganization administrator about the execution of the company's reorganization and the execution of the reorganization plan. It was also found that in some cases administrators prepare the project of the reorganization plan themselves, therefore the administrator might not remain objective in those cases and may violate the administrators Ethics Code. Masters thesis also includes some of the foreign companies’ reorganization legislations analysis. It was found that in all analysed countries the legislation provides for an opportunity for creditors to vote in groups at creditors meetings. Meanwhile, the regulation provided in Lithuania stipulates differently. Lithuanian enterprises reorganization law stipulates that in Lithuania such possibility does not exist. It is also worth noting that the German and Swedish laws are better at ensuring equal treatment for creditors and the creditors' interests. This is especially true for the Swedish reorganization process, which allows the reorganized enterprise creditor to initiate reorganization proceedings, given that company executives agree with the application. It is worth noting that the analysed foreign countries reorganization law, especially in Sweden, takes priority in implementation of creditors' interests and ensuring creditors’ equality. Therefore, in conclusion it is obvious that the analysed foreign countries reorganization law contains better provisions for the protection of creditors' rights and interests. Thus, the Master's thesis proved the hypothesis to be right, that Lithuanian company’s reorganization procedure violates the enterprises creditors' rights and interests. Lithuanian legal regulation does not allow the company's creditors to initiate reorganization proceedings making a statement in court on the company's reorganization. It also does not provide for the possibility for creditors to vote in groups according to their interests. Lithuanian legislation and case-law does not provide legal measures how to prevent the related creditors coordinated voting in creditors meetings.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34611
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34611
Appears in Collections:2017 m. (TF mag.)

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

86
checked on Oct 13, 2019

Download(s)

162
checked on Oct 13, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.