Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34609
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Vaišvidienė, Lina
Supervisor: Gedvilienė, Genutė
Title: Pedagogo ir šeimos vaidmenys ugdant ikimokyklinio amžiaus vaiko emocinį intelektą
Other Title: Teacher and family roles of the preschool age child’s emotional intelligence education
Extent: 85 p.
Date: 24-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Edukologijos katedra
Keywords: Ikimokyklinis amžius;Emocinis intelektas;Ugdymas;Tėvai;Pedagogai;Preschool age;Emotional intelligence;Education;Parents;Teachers
Abstract: Tyrimo problema. Ugdant vaiko emocinį intelektą negalima pasikliauti vien intuicija, bet kaip ir visuose moksluose reikia remtis sukauptomis žiniomis, kad priimtume pagrįstus sprendimus ugdant jaunąją kartą. Lietuvoje jau kuris laikas taikomos adaptuotos užsienio valstybių praktikos, kurios yra nukreiptos į socialinį ir emocinį vaikų ugdymą, tačiau jomis naudojasi tik keli procentai ugdymo įstaigų, nes patys pedagogai neturi pakankamai žinių vaikų emocinių gebėjimų ugdymui. Taip pat svarbus aspektas ir / ar tėvai supranta kaip svarbu vaikui gebėti valdyti savo emocijas, ir / ar jie patys yra pakankamai emociškai išprusę. Todėl šiame kontekste iškyla aktualūs tyrimo klausimai: Kaip pedagogai planuodami veiklas į jas integruoja vaiko emocinio intelekto ugdymą? Kokiu būdu tėvai prisideda prie vaiko emocinio intelekto ugdymo namuose? Tyrimo objektas – pedagogo ir šeimos vaidmenys vaikų emocinio intelekto ugdyme. Tikslas – atskleisti kokie pedagogo ir šeimos vaidmenys skatina vaiko emocinio intelekto ugdymą. Darbe taikyti tyrimo metodai: • Duomenų rinkimo: mokslo šaltinių apžvalga; pusiau struktūruotas interviu pedagogams ir tėvams, skirtas atskleisti pedagogų ir tėvų patirtis ugdant vaiko emocinį intelektą. • Duomenų analizės: kokybinė turinio (content) analizė. Atliktas tyrimas parodė – pedagogo vaidmuo, ugdant vaiko emocinį intelektą yra pasirinkti atitinkamus ugdymo būdus. Tam jie dažniausiai naudoja emocijų indentifikavimą, vaikų įtraukimą į meninę ugdomąją veiklą ir retai kada pasitelkia specialias sukurtas programas. Vertindami aplinkos vaidmenį vaiko emocinio intelekto formavimui, pedagogai išskiria tik šeimos aplinkos įtaką, kuri atspindi aplinką, kurioje auga vaikas. Tačiau ne tik šeima, bet ir ugdymo įstaiga yra artimiausia vaiko aplinka, kurioje yra lavinami vaiko emociniai gebėjimai. Dauguma pedagogų nėra dalyvavę mokymuose, kuriuose būtų mokoma apie vaikų emocijas. Tėvų vaidmuo, ugdant vaiko emocinį intelektą sukurti saugią socialinę ir psichologinę aplinką. Siekiant stiprinti tėvų ir vaikų ryšį, šeimoje kuriamos tradicijos: buvimas kartu veikloje, įvairūs pokalbiai – diskusijos, rodomas dėmesys vaikui bei kuriama pozityvi aplinka. Tėvai skatina vaikus identifikuoti emocijas, vysto dialogą bei leidžia pasireikšti emocijoms. Pedagogų pastebėjimais dažniausiai tėvai į neadekvatų vaiko elgesį atsako pyktis į pyktį, nuolaidžiavimu ar apsimestiniu įsiteikimu bei pasimetimu.
Problem of the research. Child’s emotional intelligence development can’t rely only on intuition, as in all science it must rely on the accumulated knowledge to make informed decision in educating the younger generation. Adapted foreign practices are applied in Lithuania, which are focused on the social and emotional development of children education. However, only a few percent of education institutions use them because most teachers do not have enough knowledge of children emotional skills. It is also important aspect: and/or parents understand the importance of children ability to manage their emotions and/or they themselves are enough emotionally educated. Because of this context, the study raises the question: How teachers integrate emotional intelligence education in planning? In what way parents contribute to the child’s emotional intelligence education at home? The object of the research: teachers and family roles of children emotional intelligence education. Aim of the research – to reveal what teachers and family roles encourage child’s emotional intelligence education. Methods of the research: Data collection: review of scientific sources, semi-structure interview with teachers and parents to reveal teachers and parents experience in developing children’s emotional intelligence. Data analysis: qualitative content analysis. The research has shown – the teacher’s role is to choose appropriate educational method. Mostly they use emotion identification, children’s involvement in the artistic educational activities, rarely use specially designed programs. When assessing environmental role in formation of the child’s emotional intelligence, teachers distinguish only the influence of the family environment that reflects the environment in which child grows. However, not only a family but also the educational institution is closest child’s environment, where child’s emotional skills are educated. Most teachers do not participate in the training, where is taught about children emotions. Parents’ role in emotional intelligence education is to create safe social and psychological environment. In order to strengthen the parent-child relationships parents create a family traditions: being together in activities, various conversations – discussions, the attention for the child and a positive environment creation. Parents encourage children to identify emotions, develop dialogue and let emotions occur. Teacher observes that mostly parents in child’s inadequate behavior respond with anger to anger, concessions or a fictitious insinuation and with confusion.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34609
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34609
Appears in Collections:2017 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
lina_vaisvidiene_md.pdf1.31 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

836
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

306
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.