Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34605
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Edukologija / Educology
Author(s): Ščiučkienė, Vaida
Title: Profesinio kryptingumo ir pašaukimo stiprinimas profesinėje mokykloje
Other Title: Enhancement of the vocational choice determination in vocational school
Extent: 53 p.
Date: 24-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Edukologijos katedra
Keywords: Profesinis kryptingumas;Pašaukimas;Profesinė mokykla;Enhancement of the vocation;Calling;Vocational school
Abstract: Profesinio mokymo įstaigų mokiniai ir pačios mokymo įstaigos susiduria su įvairiais iššūkiais ir sunkumais ugdant profesinį pašaukimą. Profesijos pasirinkimas yra labai svarbus apsisprendimas, nuo kurio tinkamo pasirinkimo priklauso ne tik žmogaus asmeninė, bet ir visuomenės gerovė. Siekiant išsiaiškinti, kokiais kriterijais vadovaudamiesi mokiniai renkasi profesiją ir ar pasirinkta profesija atitinka profesinį pašaukimą, buvo iškelti šie tyrimo klausimai: • Kokie yra pagrindiniai motyvai renkantis profesiją? • Kokią įtaką tinkamas profesijos pasirinkimas turi profesiniam kryptingumui? • Kokiais aspektais pasireiškia profesinis pašaukimas? Tyrimo objektas – profesinio kryptingumo ir pašaukimo stiprinimas. Tyrimo tikslas – ištirti profesinio kryptingumo ir pašaukimo stiprinimo galimybes profesinėje mokykloje. Empirinio tyrimo metu buvo atliktas kokybinis tyrimas. Duomenų rinkimo metodas – struktūruotas interviu, analizės metodu buvo pasirinktas kokybinės turinio analizės metodas. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad tyrime dalyvavusių mokinių apsisprendimą pasirinkti profesiją lėmė vidiniai veiksniai. Atskleistas asmens profesinis pašaukimas stiprina galimybes visapusiškai asmenybės plėtotei, stiprindamas gyvenimo pilnatvę, o profesinėje veikloje skatina nuolatos tobulėti ir daro teigiamą poveikį darbo kokybei. Pasirenkant profesiją reikia atsižvelgti į tai, ko žmogus nori ir kam yra gabus, o besimokant svarbu ir tai, kaip mokytojai, pastebėdami gabius ir motyvuotus mokinius, skatina juos mokytis ir tobulėti pasirinktoje profesijoje.
Students of vocational training institutions and the training institutions themselves face a number of challenges and difficulties in enhancing and nurturing a calling for concrete occupations or professions. The choice of a profession is a very important decision, which determines not only personal but also social well-being. In order to determine the criteria followed by VET students when choosing their professions and whether the chosen profession meets their calling, the following research questions were raised: • What are the main reasons for choosing the profession? • What impact has the appropriate choice of profession on the vocational choice determination? • What are the typical aspects and features of the occupational calling in the VET context? Research object: the enhancement of the vocational choice determination in vocational schools. Research aim: to examine opportunities of enhancement of vocational choice determination in vocational schools. During the empirical study, the qualitative research was performed. The data collection method – structured interview; the method of qualitative content analysis was selected through the method of analysis. The research results revealed that inner factors had significant impact on the decision of students when choosing a profession. The revealed personal professional calling strengthens opportunities of the full development of personality enhancing the fullness of life and promotes continuous improvement in professional activities well as positively impacts the quality of work. When choosing the profession, one must take into account his/her wishes and skills, during the process of learning it is also important how teachers encourage talented and motivated students to study and improve in the chosen profession.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34605
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34605
Appears in Collections:2017 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
vaida_sciuckiene_md.pdf717.74 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

78
checked on Oct 13, 2019

Download(s)

4
checked on Oct 13, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.