Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34604
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Teisė / Law
Author(s): Daugnoraitė, Deimantė
Title: Ar draudimas įsivaikinti vaiką nesusituokusiems asmenims neprieštarauja lygiateisiškumo principui?
Other Title: Whether the prohibition unmarried persons to adopt a child is not in a conflict with principle of equality?
Extent: 30 p.
Date: 2-Jun-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Teisės fakultetas
Keywords: Įvaikinimas;Nesusituokę asmenys;Lygiateisiškumo principas;Adoption;Unmarried people;Principle of equality
Abstract: Pastaruosius metus, įvaikinimo, globos klausimai yra prioritetinė sritis Lietuvoje, tačiau kitaip nei kitos su šeimos formavimu susijusios sritys, ši yra ypatingai jautri ne tik valstybei, šeimai, tačiau taip pat ir vaikams kurie yra įtraukti į įvaikinimo sąrašus. Šiems vaikams yra ypatingai svarbus įvaikinimo sistemos veikimas tokiu principu, kad būtų sudaromos galimybės, kad kuo daugiau vaikų turėtų šeimas, bei pilnavertį, emociškai stabilų gyvenimą. Todėl ypatingai svarbu, kad būtų užtikrintas efektyviai organizuojamos, bei reguliuojamos įvaikinimo sistemos prielaidos, remiantis teisiniais aktais. Efektyvumo problema egzistuoja, kadangi bendroje tendencijoje galimų įvaikinti vaikų skaičius išlieka didelis, o įvaikinamų vaikų skaičius nuo 2012 metų iki šių metų tendencingai mažėja. Turėtų būti ieškomos galimybės kaip sumažinti vaikų globos namuose augančių vaikų skaičių, didinant įvaikinamų vaikų skaičių. Tačiau įvaikinimo procese yra ribojimai, kurie ne tik nesudaro galimybių vaikams būti įvaikintiems, tačiau taip pat pažeidžia nesusituokusių asmenų lygiateisiškumo principą, kuomet leidžiama įsivaikinti tik susituokusiems asmenims. Taigi Lietuvoje įtvirtinta, jog teisę įsivaikinti turi asmenys, kurių santykiai yra paremti santuokos principu, tokiu būdu sukuriant šeimos teisinius santykius. Tik išimtiniais atvejais leidžiama įsivaikinti nesusituokusiam asmeniui ar vienam iš sutuoktinių. Šiuo draudimu stengiamasi apsaugoti vaiką dirbtinai nesukuriant jam nestabilios šeimos padėties. Tačiau vaiko gerovė turi būti užtikrinama atsižvelgiant į tinkamas vaikui augti ir vystytis sąlygas, kurių negalima traktuoti tik santuokos sudarymo principu. Taip pat LR CK komentare yra pabrėžiama, kad vaikui kur kas geriau yra augti su vienu įtėviu, namų aplinkoje, nei apskritai nebūti įvaikintam. Pabrėžtina, kad nei vienoje iš 46 valstybių Europos Tarybos narių nėra nustatyta absoliutaus draudimo įvaikinti nesusituokusiems asmenims. Todėl valstybės ribojančios įsivaikinimo procesą nesusituokusiems, taip pat vienišiems asmenims pažeidžia teises, ginamas EŽTK 8 str. ir 14 str. , taip pat Lietuvos Respublikos Konstitucijos lygiateisiškumo principą. Magistriniame darbe, remiantis nacionaliniais bei tarptautiniais teisės aktais, yra analizuojama įvaikinimo samprata bei teisinis reguliavimas, nagrinėjamas įvaikinimo procesas įtraukiant šeimos instituto analizę. Aptariama Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo bei Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikas, analizuojamas įvaikinimo proceso santykis su lygiateisiškumo principu, bei nesusituokusių asmenų galimybes įsivaikinti užsienio šalyse.
Over the past year, adoption, custody issues are a priority area Lithuania, however in contrast to other families formation related areas, this is an extremely sensitive not only to the state, the family, but also for children who are included in the adoption lists. These children are extremely important adoption system functioning in the way that would make it possible to ensure that more children have families and full, emotionally stable life. Accordingly extremely important in order to ensure an effective organized and regulated adoption system assumptions based on legal acts. Performance problem exists because the general tendency can be adopted number of children remains high, while the number of adoptive children from 2012 until this year gradually decreasing. There should be looking for opportunities to reduce the child care home growing number of children, increasing the number of adopted children. However, the adoption process has limitations, which not only does not create opportunities for children to be adopted, however also violates the principle of equality of unmarried people, when allowed to adopt only married persons. Therefore Lithuania provides that the right to adopt has persons whose relationship is based on the principle of marriage, thus creating the legal family relationship. Only in exceptional cases are allowed to adopt a single person or one of the spouses. The insurance is made to protect the child without creating it artificially unstable families situation. However, the child's welfare must be ensured according to the appropriate child grow and develop in conditions that can not be seen only on the principle of marriage. Also see commentary on CK is emphasized that the child is much better to grow a single adoptive home environment, not the adopted in their entirety. It should be noted that none of the 46 Member States of the Council of Europe does not set an absolute prohibition for unmarried people to adopt. Therefore, the state restrict unmarried adoption process, as well as single persons in violation of the rights protected by European Court of Human Rightsartical 8 and 14 also Constitutional Court of the Republic of Lithuania principle of equality. An examination of the adoption process in relation to the principle of equality, it can be concluded that there is a breach of marriage Consensual principle of equality of persons, when allowed to adopt only married persons. As it is indicated that the adoption process is possible only if the person seeking to adopt a child relationship is based on the principle of marriage, thus creating a legal family relationship. But the concept of the family based on marriage is contrary to Article 38 of the Constitution., Indicating that the family is not only based on the principle of the marriage relationship. Emphasizing that the family can be a marriage without concluding a man and a woman living together, which is based on constant emotional attachment, mutual understanding, responsibility, respect for children's general education and similar ones, as well as the voluntary determination to take on certain rights and obligations, which are constitutional maternity, paternity and childhood institutes basis. The analysis of the concept of adoption and the legal regulation, it can be concluded that Lithuania is not allowed to adopt a child the same as married persons living. Adoption of the adoption process is based on family law, which is to support and strengthen the principle of marriage. However, the definition of marriage prejudge suitable for a child to grow an environment that suitable conditions for the child to live and grow up in the family. This restriction also adopt single persons in order to avoid creating an unstable child family is biased, because this day is not provided for the selection criteria governing the selection of "best" child meet the needs of the family. Child welfare must be ensured according to the appropriate child grow and develop in conditions that can not be seen only on the principle of marriage. Also see commentary on CC is emphasized that the child is much better to grow a single adoptive home environment, not the adopted in their entirety. According to the CC adoption is possible only for married people - under a agreement to create legal family relations. This restriction is based on the preservation of the child welfare family to grow, which is stable, that is registered marriage. However, according to the constitution, the concept of the family can not be derived only from the institution of marriage. Thesis, in accordance with national and international legislation, analyzes adoption, its concept of and legal regulation in adoption proceedings involving family institute analysis. It discusses the Constitutional Court of the Republic of Lithuania and the European Court of Human Rights practices,analyzes the adoption process in relation to the principle of equality, as well as unmarried persons to adopt abroad.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34604
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34604
Appears in Collections:2017 m. (TF mag.)

Files in This Item:
deimante_daugnoraite_md.pdf610.58 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

64
checked on Oct 13, 2019

Download(s)

2
checked on Oct 13, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.