Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34600
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental science
Author(s): Garliauskaitė, Ramunė
Title: AB „Achema“ veiklos vertinimas aplinkosauginiu požiūriu
Other Title: The evaluation of the company Achema work on the basis of environmental view
Extent: 57 p.
Date: 23-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Gamtos mokslų fakultetas. Aplinkotyros katedra
Keywords: AB "Achema";Ekologinis efektyvumas;Santykinis atsiejimas;Absoliutus atsiejimas;Eco-efficiency;Relative decoupling;Absolute decoupling
Abstract: Šio darbo tikslas – išanalizuoti AB „Achema“ veiklą aplinkosauginiu požiūriu. Darbe analizuojami įmonės pagamintos produkcijos kiekio, taršos, naudojamų išteklių, susidariusių atliekų kiekio pokyčiai, vertinamas gamybos poveikis minėtų rodiklių pokyčiams. Taip pat šiuo darbu siekiama įvertinti bendrovės ekologinio efektyvumo pokyčius ir neigiamo poveikio aplinkai atsiejimo nuo gamybos eigą. Analizuojant įmonės pagamintos produkcijos ir oro taršos pokyčius 1990–2015 m. nustatyta, kad per analizuojamą laikotarpį pagamintos produkcijos kiekis išaugo 3 kartus, o tarša sumažėjo daugiau nei 4 kartus. AB „Achema“, taikydama Taršos integruotą prevenciją ir kontrolę, siekia kontroliuoti neigiamą savo veiklos poveikį aplinkai. Didžiausias sunaudotas vandens išteklių kiekis, siekęs 15,636 mln. m3, nustatytas 2012 m. Tais pačiais metais daugiausia sunaudota ir gamtinių dujų – 1448 mln. m3. Nuo 2007 m. iki 2015 m. susidariusių atliekų kiekis sumažėjo daugiau nei 8 kartus. Atlikus koreliacinę analizę nustatyta, kad didėjant įmonės gamybos apimtims, didėja ir oro tarša (p=0,04). Taip pat didėjant pagaminamos produkcijos kiekiui, auga ir vandens išteklių bei gamtinių dujų naudojimas (p<0,01). Statistiškai reikšmingas (p=0,02) ryšys sieja pardavimų pajamas ir pagaminamos produkcijos kiekį – jam augant, pardavimų pajamos didėja. Ekologinio efektyvumo analizė rodo, kad įmonės padėtis šiuo klausimu yra gera – pastaraisiais metais stebimas oro taršos, vandens išteklių naudojimo, atliekų susidarymo ir gamtinių dujų naudojimo efektyvumo didėjimas. Mažiausiu ekologiniu efektyvumu įmonė pasižymėjo ekonominio sunkmečio metu, sumažėjus pardavimų pajamoms. 2000–2005 m. augant AB „Achema“ gamybos apimtims, oro tarša mažėjo, t. y. pasiektas absoliutus oro taršos atsiejimas nuo gamybos. Paskutiniais metais nustatytas santykinis vandens išteklių naudojimo atsiejimas nuo gamybos. Nuo 2011–2015 m. susidarančių atliekų kiekis augo daugiau nei 2 kartus lėčiau nei gamyba.
The aim of this work is to analize work of the company Achema on the basis of environmental view. The work analyzes company’s produced amount of production, changes of emissions, use of resources, changes of the amount of generated waste and the impact of production to these indicators. Also this work shows the evaluation of the company’s eco-efficiency and negative environmental impact of decoupling process. The analysis of company’s Achema production and air pollution changes in 1990–2015 shows that during the analyzed period production increased 3 times and pollution declined more than 4 times. Achema, applying Integrated pollution prevention and control, seeks to control negative impact of its activity on the environment. The largest amount of water use which was 16,636 million m3 established in 2012. At the same year mostly used natural gas too – 1,448 million m3. From 2007 to 2015 generated waste amount decreased more than 8 times. The correlation analysis shows that increasing the company’s production amount leads to increase air pollution (p=0,04). Also while increases production amount, use of water resourses and natural gas increases too (p<0,01). Was found statistically significant (p=0,02) link between incomes of sales and amount of producion. When amount of production increases, incomes of sales increase too. The analysis of eco-efficiency shows that the company‘s situacion on this matter is quite good because in recent years the efficiency of air pollution, use of natural resources and generated amount of waste increased. The lowest eco-efficienty noted during the economic crisis because of the decline of incomes of sales. In 2000–2005 Achema production increased and air pollution decreased so an absolute decoupling was reached. In recent years established relative use of water resources decoupling from production. In 2011–2015 generated amount of waste grew more thant 2 times slowly than production.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34600
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34600
Appears in Collections:2017 m. (GMF mag.)

Files in This Item:
ramune_garliauskaite_md.pdf1.17 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

96
checked on Oct 14, 2019

Download(s)

4
checked on Oct 14, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.