Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34598
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Vadyba / Management
Author(s): Kalvaitytė, Inga
Title: Įtraukiamojo marketingo taikymo sprendimai. „Beatos virtuvės“ atvejo analizė
Other Title: Practical solutions for the use of inbound marketing. Case analysis of „Beatos virtuvė“
Extent: 86 p.
Date: 22-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Marketingo katedra
Keywords: Įtraukiamasis marketingas;Įtraukiamojo marketingo priemonės;Turinys;Internetinė svetainė;Inbound marketing;Inbound marketing tools;Content;Website
Abstract: Darbo tikslas – remiantis įtraukiamojo marketingo mokslinės literatūros analize ir „Beatos virtuvės“ atvejo tyrimo rezultatais, parengti įtraukiamojo marketingo taikymo projektinius sprendimus. Teorinėje darbo dalyje analizuojama įtraukiamojo marketingo samprata, ypatumai, etapai, pagrindinės priemonės ir įtraukiamojo marketingo poveikis organizacijos rezultatams. Analitinėje baigiamojo darbo dalyje pateikiama kokybinės „Beatos virtuvės“ turinio analizės ir internetinės apklausos tyrimo rezultatai. Galima pastebėti, kad „Beatos virtuvė“ gerai taiko įtraukiamąjį marketingą bei sugeba sudominti ir įtraukti potencialius vartotojus. Kuriamame turinyje vartotojai randa jiems naudingos informacijos ir laiko jį įdomiu, o pasitelkiamos įtraukiamojo marketingo priemonės yra tinkamai išnaudojamos bei generuoja potencialių klientų srautą ir pardavimus. Projektinėje darbo dalyje suprojektuotas įtraukiamojo marketingo taikymo modelis remiantis šešiais etapais ir kiekvienam iš jų priskiriant atitinkamas priemones. Kiekvienam etapui pateikiamos konkrečios rekomendacijos ir pasiūlymai.
The aim of the paper – based on analysis of inbound marketing scientific literature and „Beatos virtuvė“ case study results, prepare design solutions for the use of inbound marketing. Thе thеоrеtiсаl part оf thе pаpеr аnаlyzеs thе соnсеpt, peculiarities, stages, main measures оf inbound marketing and inbound marketing impact to the organization results. The analytical part of the thesis provides qualitative „Beatos virtuvė“ content analysis and online survey results. It can be noted that the „Beatos virtuvė“ well apply inbound marketing and are able to engage and involve potential customers. In created content users are finding useful information, and keep it interesting, and invoked inbound marketing measures are properly exploited and generate potential traffic and sales. In practical part of the paper designed these solutions: implement inbound marketing based on six stages and in the each of them use specific tools. For each stage presents specific recommendations and proposals.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34598
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34598
Appears in Collections:2017 m.

Files in This Item:
inga_kalvaityte_md.pdf1.87 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

24
checked on Jun 15, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.