Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34563
Type of publication: master thesis
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Vaitkevičiūtė, Paulina
Supervisor: Veliutė, Ingrida
Title: Tamsiojo turizmo reprezentavimo galimybės Lietuvoje: koncentracijos stovyklų (1927-1953 m.) atvejis
Other Title: Opportunities for a dark tourism representation in Lithuania: the case of concentration camps (1927-1953)
Extent: 87 p.
Date: 24-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Menų fakultetas. Menotyros katedra
Keywords: Koncentracijos stovykla;Tarpukaris;Antrasis pasaulinis karas;Brutalumo paveldas;Tamsusis turizmas;Concentration camp;Interwar;World war II;Atrocity heritage;Dark tourism
Abstract: Šiame magistro baigiamajame darbe nagrinėjamas tamsiojo turizmo fenomenas. Tai su mirtimi ar nelaimėmis susijusių, ar makabriškai atrodančių vietų lankymas. Pastaraisiais dešimtmečiais moksliniame diskurse tamsiojo turizmo fenomeno tyrimams skiriamas vis didesnis dėmesys, tačiau Lietuvoje ši sritis iki šiol tyrinėta tik fragmentiškai. Todėl šiame darbe bus plačiai pristatomos skirtingos tamsiojo turizmo formos bei jų smarkaus populiarėjimo prielaidos, iškeliama šios turizmo srities problematika ir analizuojami konkretūs turistų interesai bei jiems įtaką darantys motyvaciniai veiksniai. Darbe taip pat analizuojama koncentracijos stovyklų, kaip reiškinio, genezė bei paplitimas pasaulyje ir Lietuvoje. Koncentracijos stovykla, tai masiškas, istoriškai nulemtas tarpukario ir Antrojo pasaulinio karo metų reiškinys – valstybės saugumui ar viešajai tvarkai potencialiai pavojingų asmenų izoliavimo, karo belaisvių kalinimo bei genocido vykdymo vieta. Tyrime ši tamsiojo turizmo objektų sritis pasirinkta dėl joje slypinčių pamatinių tamsiajam turizmui priskiriamų temų, taip pat dėl išlikusių autentiškų paveldo objektų gausos bei populiarumo turistų tarpe. Pagrindinis šio darbo objektas yra 1927-1953 m. Lietuvoje veikusių koncentracijos stovyklų paveldas. Pasirinktas laikotarpis aprėpia tarpukario Lietuvoje vyravusią prezidento A.Smetonos autoritarinio režimo koncentracijos ir priverčiamojo darbo stovyklų sistemą (Varniuose, Dimitrave ir Pabradėje) bei Antrojo pasaulinio karo metu ir po jo (iki 1953 m. J.Stalino mirties) veikusias nacistines bei sovietines koncentracijos ir naikinimo stovyklas (Macikuose, Pagėgiuose bei Kauno VII ir IX fortuose). Tiriama iki šių dienų išlikusių objektų panauda, jų pritaikymas turizme bei problematika. Darbe atliekamas koncentracijos stovyklų paveldo įvertinimas, analizuojamos šių objektų integravimosi į tamsiojo turizmo rinką galimybės. Lietuvos koncentracijos stovyklų paveldo panauda turizme lyginama su būdingiausiais kaimyninių valstybių koncentracijos stovyklų paveldo reprezentantais – Aušvico-Birkenau koncentracijos stovykla bei Katynės muziejumi Varšuvoje.
The research is concentrated on the phenomenon of dark tourism - tourism that involves travelling to places associated with death and macabre related tourist sites, attractions and exhibitions. The paper introduces presentation of different forms of dark tourism and premises for intense popularity. Main problems for this particular branch of tourism are being noted and specific interests and motivational features of tourists are being analyzed. It is an analysis of concentration camps as a phenomenon, it's genesis and prevalence in the world and in Lithuania. Concentration camp is a certain place where potentially dangerous persons and prisoners of war were held in captivity during interwar and the world war II.; it is a specific space where genocide took place. The heritage of concentration camps which operated from 1927 to 1953 in Lithuania is the main object of this research. Chosen time span includes the system of concentration and forced labor camps of the regime of A.Smetona wich operated in the interwar period (in Varniai, Dimitravas and Pabradė) and nazi and soviet concentration and death camps (in Macikai, Pagėgiai and Kaunas VII and IX fortress) which operated during World War II and after (until the death of J.Stalin in 1953). The use and adaptation of remaining objects are being investigated. The heritage of concentration camps and opportunities for integration into the market of dark tourism for these objects are being evaluated and analyzed. The utilization of Lithuanian heritage of concentration camps is compared with most characteristic representatives of concentration camps from neighboring states - Auschwitz-Birkenau concentration camp and Katyn museum in Warsaw.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34563
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34563
Appears in Collections:2017 m. (MF mag.)

Files in This Item:
paulina_vaitkeviciute_md.pdf2.23 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

628
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

160
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.