Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34544
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Menotyra / Art criticism
Author(s): Jackevičiūtė, Laura
Title: Klaipėdos kūrybinių industrijų sektorius: pokyčiai ir perspektyvos
Other Title: Klaipėda city's creative industries: changes and prospects
Extent: 132 p.
Date: 24-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Menų fakultetas. Teatrologijos katedra
Keywords: Kūrybinės industrijos;Kūrybinių industrijų žemėlapis;Kūrybinių industrijų subjektai;Kūrybiniai miestai;Kūrybos ekonomika;Creative industries;Creative industries map;Creative industries subjects;Creative cities;Creative economy
Abstract: Visame pasaulyje kūrybinės industrijos pripažįstamos kaip progresuojantis ekonomikos ir meno plėtros modelis vis dar sąlyginai lėtai yra diegiamas Lietuvos miestuose. Nors Klaipėdos miesto savivaldybė strateginiuose miesto planavimo dokumentuose ir kultūros veiklos gairėse vieną iš prioritetinių sričių skiria kūrybinių industrijų plėtrai, tačiau Klaipėdoje, nuo 2011 m. iki 2017 m. kūrybinių industrijų subjektų raidos tyrimų nėra aptinkama. Todėl magistrinio darbo metu buvo atlikti pradiniai kūrybinių industrijų tyrimai, galintys įvertinti esamą Klaipėdos kūrybinių industrijų padėtį ir galbūt, tapti tolimesnių, išplėstinių tyrimų pagrindu. Magistriniam darbui pasirinkta analizuoti Klaipėdos miesto kūrybinių industrijų sektoriaus pokyčius nuo 2011 m. iki 2017 m. Šio tyrimo tikslas - ištirti kūrybinių industrijų sektoriaus situaciją Klaipėdoje, patikslinant ir papildant 2011m. sudarytą Klaipėdos kūrybinių industrijų žemėlapį. Tyrimui pasirinktas kūrybinių industrijų žemėlapių kūrimo metodas, remiantis Didžiosios Britanijos tarybos (angl. „British council“) suformuotomis gairėmis. Kūrybinių industrijų žemėlapių kūrimas yra vienas populiariausių metodų, padedantis nustatyti miesto kūrybinių industrijų sektoriaus ribas, bei kūrybinių industrijų atstovų pasiskirstymą, bei numatyti galimas plėtros galimybes, kultūrinį potencialą. Žemėlapiui pristatyti sukurta nauja elektroninė versija (prieiga per internetą: https://goo.gl/dDv5dK ), kuri gali būti reguliariai atnaujinama, priklausomai nuo mieste vykstančių pasikeitimų. Siekiant papildyti 2011 m. sukurtą žemėlapį ir įvertinti būsimas kūrybinių industrijų perspektyvas, papildomai atlikta kūrybinio ugdymo Klaipėdos aukštosiose mokyklose ekonominio, socialinio ir kultūrinio efektyvumo analizė. Pateikiamas sėkmingo kūrybinių industrijų infrastruktūros skatinimo atvejis – kūrybinis inkubatorius „Kultūros fabrikas“. Surengta atvira diskusija „Klaipėdos kūrybinių industrijų vystymo kryptys“. Atlikus Klaipėdos kūrybinių industrijų žemėlapio atnaujinimą, galima pastebėti, kad nuo 2011 m. iki 2017 m. kūrybinių industrijų subjektų skaičius padidėjo 223 proc. Aktyviai plečiasi naujųjų medijų, audiovizualinių medijų bei vaizduojamųjų menų sektoriai. Įkurtas ir produktyviai veikiantis kūrybinis inkubatorius „Kultūros fabrikas“. Miestas gali būti potenciali kūrybinės ekonomikos vystymo erdvė, pritraukiantis jaunus, kūrybinės klasės atstovus ir kuriantis teigiamą laisvalaikio, kūrybos ir darbo atmosferą, tačiau norint tai pasiekti būtina aktyvinti bendruomenę, skatinti tarpsektorinį bendradarbiavimą, ieškoti naujų būdų pritraukti kūrybinių industrijų specialybių studentus, bei vykdyti tarptautinius projektus.
Creative industries are widely recognised as a progressive economic and art development model, however, in Lithuania, its implementation has been rather slow. Development of creative industries is one of the priorities set in strategic city plan and cultural activities guidelines of Klaipėda city municipality, however, there is no research done on creative industries subjects between 2011 to 2017. Primary research of creative industries was carried out in the master’s thesis, seeking to evaluate the current situation of creative industries in Klaipėda and provide a basis for further research. Creative industries sector in Klaipeda city from the year 2011 to 2017 was analysed in the master’s thesis. The purpose of this analysis is to analyse the situation of creative industries in Klaipėda and to specify as well as complement creative industries map of Klaipeda prepared in 2011. The method of creative industries mapping, based on the guidelines prepared by the British Council, was used for the analysis. Creative industries mapping is one of the most popular methods for setting the borderlines of the city‘s creative industry sector, determining the distribution of the representatives of the creative industries sector, and foreseeing further development possibilities and cultural potential. A new electronic version of the map was created (link: https://goo.gl/dDv5dK) which could be regularly updated depending on the changes happening in the city. Seeking to complement the map created in 2011 and to evaluate future perspectives of creative industries, additional analysis of the economic, social and cultural efficiency of creative education in Klaipėdas’ higher education institutions was carried out. A successful case of stimulating creative industries infrastructure – the creative incubator Culture Factory – is presented. Open discussion “Development Trends of Klaipėda‘s Creative Industries” was held. The updated map of Klaipėda’s creative industries reveals that from 2011 to 2017 number of creative industries subjects increased by 223%. Sectors of new medias, audiovisual medias and visual arts are rapidly expanding. The creative incubator Culture Factory was established. The city can be a potential space for creative economy development, it can attract young representatives of the creative class and create a positive atmosphere for leisure, creative activities and work. However, in order to achieve that it is necessary to engage the community, to promote inter-sector collaboration, search for new ways to attract students of creative industries, and implement international projects.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34544
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34544
Appears in Collections:2017 m. (MF mag.)

Files in This Item:
laura_jackeviciute_md.pdf1.71 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

88
checked on Oct 13, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.