Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34488
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Jurevičiūtė, Aušra
Title: Vytauto Didžiojo karo muziejus nacių okupacijos metais 1941–1944 m.
Other Title: Vytautas the Great War Museum during the Nazi occupation (1941–1944)
Is part of: Kauno istorijos metraštis, 2016, nr. 16, p. 167-194
Date: 2016
Keywords: Okupacijos;Sovietai;Naciai;Tradicijų naikinimas;Brg. gen. Vladas Nagevičius;Occupation;Soviets;Nazis;Destruction of tradition
Abstract: Vytauto Didžiojo karo muziejaus veikla nacių okupacijos metais nuo 1941 m. birželio 22 d. iki 1944 m. liepos pabaigos istorikų netyrinėtas laikotarpis. Per trejus metus trukusią okupaciją muziejus daug neteko. Jame dirbusiems ne tik reikėjo pašalinti buvusios Sovietų okupacijos padarinius, bet ir visomis jėgomis gintis nuo naujųjų okupantų reikalavimų, kad būtų išsaugoti Lietuvai ir lietuviams brangūs eksponatai. Tuo metu muziejuje buvo įrengtas Raudonojo teroro skyrius, atspindėjęs sovietų okupacijos pasekmes Lietuvoje ir jos žmonėms. Metalų rinkimo vajaus metu muziejus neteko: Petro Rimšos „Vargo mokyklos“, Napoleono patrankos, poeto Stanislovo Dagilio biusto, Juozo Mikėno „Riterio“ skulptūros iš bokšto, Lietuvos aviacijos prizų, didelės žalvarinės lentos iš Aviacijos skyriaus „Mirštąs lakūnas“ ir kt. smulkių daiktų. Naciai visais būdais stengėsi muziejaus ekspozicijas ir jo sakralinę erdvę panaudoti savo propagandai. Rengė išleistuves į Reicho darbo tarnybą, Vermachto dienas ir kt. Tačiau ats. brg. gen. Vlado Nagevičiaus pastangomis Karo muziejaus sodelyje ir pačiame muziejuje buvo tęsiamos ir tarpukariu puoselėtos tradicijos: Vėlinių diena, Dariaus ir Girėno žūties paminėjimas, iškilių asmenybių šarvojimas Vytauto Didžiojo kapeloje. Muziejuje 1943 m. surengtas visai Lietuvai svarbus renginys – Lietuvių konferencija. Dėl 1940 m. birželio 15 d. įvykusios sovietų okupacijos imtos minėti kitos svarbios datos, kurios buvo pažymimos ir visą nacių okupacijos laikotarpį: birželio 14 d. – pirmųjų Lietuvos piliečių trėmimų Gedulo diena ir birželio 22 d. – išvadavimo iš bolševikų diena. Vytauto Didžiojo karo muziejus per visą šį sudėtingą laikotarpį išliko ta vieta, į kurią buvo galima susirinkti ir prisiminti tragiškus tautai įvykius, susivienijus atsispirti okupantų reikalavimas ir tyliai paminėti Vasario 16-ąją. Tik muziejaus viršininko ats. brg. gen. V. Nagevičiaus diplomatiniai sugebėjimai ir pažintys bei visų muziejuje dirbusių žmonių pasiaukojimas padėjo išlikti muziejui – išsaugota didžioji dalis eksponatų.
The activity of Vytautas the Great War Museum during the period of the Nazi occupation between June 22, 1941 and the end of July, 1944 has not been studied by historians yet. During the three-year occupation, the museum experienced many disturbances, shocks and losses. The people who worked there had to eliminate the legacy of the previous Soviet occupation as well as to resist the requirements of the new occupiers with the view to preserve the exhibits invaluable and dear to the Lithuanian nation. At that moment, the museum staff managed to arrange The Red Terror department to reflect the effects of the Soviet occupation on Lithuania and its people. During the scrap-metal campaign, the museum lost several valuable exhibits, including “The School of Misery” by Petras Rimša, Napoleon cannon, the bust of the poet Stanislovas Dagilis, “The Knight”, a sculpture by Juozas Mikėnas placed in the tower of the museum, the prizes to Lithuanian aviation, a large brass plaque “A Dying Pilot” from the Aviation Department, and other minor items. The Nazis tried hard to use the exhibitions and the sacral area of the museum for their propaganda. They organized farewell banquets for those joining the Reich Labour Service, the days of Wehrmacht, and etc. However, Vladas Nagevičius, the retired Brigadier General, managed to continue and foster the Lithuanian interwar traditions in the museum and in the outside garden, such as All Souls’ Day, the commemoration of the death of Darius and Girėnas, or burying bodies of outstanding people in Vytautas the Great chapel. In 1943, an important event for Lithuania, the Lithuanian Conference, was held in the museum. As a result of the Soviet occupation in June 15, 1940, other important dates were commemorated during the entire period of the Nazi occupation, i.e. June 14, the Mourning Day of the first deportations of Lithuanian citizens, and June 22, the liberation day from the Bolsheviks. Throughout all the complicated period, Vytautas the Great War Museum remained the venue to gather people and to commemorate the tragic historical events of the nation, to consolidate common efforts to resist requirements of the occupiers or to quietly celebrate February 16. Only the diplomacy and private contacts of Vladas Nagevičius, the retired Brigadier General, and dedication of the museum staff managed to save the museum and most of its exhibits.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34488
http://dx.doi.org/10.7220/2335-8734.16.7
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34488
Appears in Collections:Kauno istorijos metraštis 2016, nr. 16

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

340
checked on May 31, 2020

Download(s)

364
checked on May 31, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.