Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34093
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Vasiliauskienė, Aldona
Title: M. Reinys – krikščioniškosios pedagogikos universalumo puoselėtojas
Other Title: M. Reinys – a nurturer of the universality of christian pedagogy
Is part of: Soter : religijos mokslo žurnalas, 2006, nr. 17(45), p. 85-97
Date: 2006
Keywords: Arkivyskupas;Mečislovas Reinys;Ugdymas;Krikščioniškoji pedagogika;Dorovė;Dvasingumas;Vertybės;Juozapas Čepėnas;Stasys Šalkauskis;Psichologijos terminija;Lietuviškumo puoselėjimas;Tautinės tradicijos;Archbishop;Nurturing;Christian pedagogy;Morals;Spirituality;Values;Psychological terminology;Fostering of Lithuanianism;National traditions
Abstract: Vienas aktyviausių lietuvių katalikiškojo intelektualinio sąjūdžio atstovų, Dievo Tarnas arkivyskupas Mečislovas Reinys yra ryški XX a. pirmosios pusės asmenybė mūsų tautos istorijoje. Jis – vienas aktyviausių lietuvių katalikiškojo intelektualinio sąjūdžio, tad jo gyvenimo ir veiklos kryptis tyrinėjančių įvairių mokslinių straipsnių, studijų jau priskaičiuojama arti pusšimčio. Mūsų pasirinktai tematikai priskiriami prof. Vandos Aramavičiūtės, dr. Onos Giedrutės Butkienės, Justo Jasėno, dr. Stepono Gudelio ir prof. Vytauto Karvelio, dr. Vlado Pupšio, prof. Onos Tijūnėlienės, dr. Aldonos Vasiliauskienės tyrinėjimai. Arkivyskupas atliko svarbią ugdymo misiją tuometinėje visuomenėje, daugiausia dėmesio skyrė asmenybės dvasingumui, nuo jo neatsiejamai dorovei, ragino plėtoti katalikišką veiklą: savo pavyzdžiu ir darbais liudyti Dievo meilę. Ši M. Reinio krikščioniškosios pedagogikos universalumo sklaidos veikla dar nesulaukė specialių tyrimų. Darbo tikslas – atskleisti M. Reinio – krikščioniškosios pedagogikos universalumo puoselėtojo asmenybę, jo veiklos kryptis ir formas. Darbo metodai – duomenų sisteminimas, analizė, statistika. Literatūra – M. Reinio studijos, minėtų mokslininkų veikalai.
Venerable Archbishop Mečislovas Reinys paid much attention to the nurturing of young people. For that purpose he used the knowledge obtained in the East (the Petrapilis Teological Academy) and in the West (the University of Liuven) which he successfully synthesized and put to practice in Lithuania. M. Reinys was the first Lithuanian to introduce the great eastern thinker V. Solovjov to the West. He also strove to acquaint the Lithuanian intelligentsia with the scientific innovations of West Europe. M. Reinys’ nurturing mission spread and grew gradually incorporating new social groups one afer another. They differed by age and by the already acquired level of education and ranged from students of schools and gymnasiums in Vilnius and Kaunas, clerics of the theological seminaries of Vilnius and Vilkaviškis, university students to various public organizations. Three stages of his mature pedagogical experience can be distinguished (a tutor who had finished the Alexander III gymnasium in Riga with a gold medal; work in Vilnius, 1914–1922; teaching work at the University of Lithuania in Kaunas which later was renamed to Vytautas the Great University, 1922–1940). M. Reinys was always ready to address himself to the pressing issues of the day. M. Reinys’ activity which embraced different layers of society in Lithuania spread far beyond the boundaries of the country and revealed him a nurturer of the universality of Christian pedagogy. M. Reinys performed an important nurturing mission for the society of those days by accentuating the individual‘s spirituality and morals unseparable from it. He called for the expansion of Catholic activity and urged to witness God‘s love by one‘s own example and deeds. He propagated spiritual values in the sacral sphere (sermons and pastoral messages) and in the secular sphere (lectures and articles). M. Reinys’ ideas of Christian pedagogy are still important nowadays.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34093
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34093
Appears in Collections:SOTER: religijos mokslo žurnalas / SOTER: Journal of Religious Science 2006, nr. 17(45)

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

44
checked on Aug 17, 2019

Download(s)

36
checked on Aug 17, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.