Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34013
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Narbekovas, Andrius;Obelenienė, Birutė
Title: Moteriškosios tapatybės ir lyčių santykių modelio paieškos šiuolaikinėje visuomenėje
Other Title: Woman’s identity and models of relations between genders in modern society
Is part of: Soter : religijos mokslo žurnalas, 2007, nr. 21(49), p. 43-62
Date: 2007
Keywords: Moteriškoji tapatybė;Moters vaidmuo;Lyčių santykių modelis;Vienos lyties modelis;Destruktyvus feminizmas;Woman‘s identity;Woman‘s role;Models of gender‘s relations;Unisex model;Destructive feminism
Abstract: Du veiksniai turi lemiamos įtakos šiandieniniam lyčių vaidmenų perkonstravimui: kintantis darbo įrankių pobūdis ir moterų emancipacija, kuriai būdinga tendencija atmesti tradicines moteriškąsias veiklos sritis kaip bloguosius stereotipus. Tačiau reikėtų griežtai skirti vidinį moters nusiteikimą vienai ar kitai veiklai nuo išorinių, dirbtinai su(si)kurtų ar primestų nuostatų, atsirandančių visuomenėje įsitvirtinus vienam iš lyčių asimetrinių santykių modeliui. Beatodairiškas lyčių skirtumų neigimas ir jų vaidmenų priskyrimas neigiamiems stereotipams, toks, koks įsivyrauja šiandien, gali įnešti didžiulę sumaištį į asmeninę lytinės tapatybės paieškų erdvę ir padaryti sunkiai atitaisomą ar visai nebeatitaisomą žalą. Lyčių lygybė, lygios galimybės ir lyčių lygiavertiškumas yra visiškai netapatūs dalykai ir jų suniveliavimas gali paradoksaliai iškreipti žmogaus būties sampratą. Įsigalinti tendencija atmesti ir lyčių skirtingumus, ir jų nulemtus vaidmenis pagrįsta feministinės kritikos teorijomis, teigiančiomis, jog tik tokiu būdu galima pasiekti visišką lyčių lygybę. Todėl, kalbant apie lyties vaidmens tapatybę, būtina aiškiai skirti, kokie lyčių vaidmenys turimi galvoje: tie, kurie susikūrė ar buvo sukurti dirbtinai, ar kylantys iš pačios moters prigimties ir atspindintys jos asmens ir pašaukimo esmę. Straipsnio tikslas: atskleisti moteriškosios tapatybės esminius principus tradiciškai laikomų moteriškosiomis ir labiausiai feministinių teorijų kritikuojamų veiklų aspektu bei apibūdinti šiandienį, feministinių teorijų kuriamą lyties modelį. Tyrimo metodai – mokslinės filosofinės, pedagoginės, psichologinės literatūros ir šiuolaikinių feministinės kritikos šaltinių analizė. [...]
Two factors have major influence on the modern-day reconstruction of gender roles: development of labour tools and women’s emancipation, which is characterized by the tendency to reject all traditionally female spheres of activity as bad stereotypes. However, it is important to differentiate between a person’s inner disposition to an activity and an outer, artificially created or imposed one, which appears after one of the models of asymmetric gender relationships becomes established in a society. Nowadays there is a dominating reckless denial of gender related differences or an attachment of gender roles to negative stereotypes which can create a great confusion in a personal search for sexual identity and cause hardly or totally irrecoverable loss. Gender equality, equal chances and gender parity are not identical and their levelling can paradoxically distort the understanding of human being. The establishing trend to reject both gender differences and the roles determined by these differences is based on the theories of feminist criticism, which state that this is the only way to achieve an absolute equality of genders. Therefore, when speaking about the identity of gender roles, it is essential to define which gender roles are meant: those, which have artificially evolved or been created, or those, which arise from the woman’s nature itself and reflect the essence of her personality and vocation. The article highlights those female spheres of activity which have been mostly criticized by feminist theories, such as home, family, maternity, love and marriage, and looks at them from a perspective of Christian existentialist philosophy, which differentiates the ontological woman’s disposition and her creative role from artificially created stereotypes. Care and concern are not stereotypes in the negative meaning of the word, but they are woman’s inner dispositions, her “inventions”, which also serve as a basis for fundamental man’s characteristics: masculinity and fatherhood. [...]
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34013
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34013
Appears in Collections:SOTER: religijos mokslo žurnalas / SOTER: Journal of Religious Science 2007, nr. 21(49)

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

48
checked on Aug 17, 2019

Download(s)

38
checked on Aug 17, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.