Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/33820
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Stanisz, Piotr
Title: Limiti del pluralismo dei modelli delle relazioni fra Stati e Chiese nell’Unione Europea
Other Title: Ryšių tarp valstybės ir bažnyčios modelių pliuralizmo ribotumai Europos Sąjungoje
Limits of pluralism of models of church-state relations in European Union
Is part of: Soter : religijos mokslo žurnalas, 2008, nr. 27(55), p. 99-112
Date: 2008
Keywords: Churches;Religious denominations;Church–state relations;European Union;Bažnyčios;Religinės denominacijos;Bažnyčios ir valstybės santykiai;Europos Sąjunga
Abstract: The purpose of the present study is to address the questions pertaining to the competence of Community institutions in matters concerning churches and religions, with the aim of determining whether the traditional relations of individual countries with religious denominations and religions may be subject to modifications introduced by Community institutions. In other words, the study aims to explain whether Community institutions are entitled to make attempts to introduce top-down unification of the models of relationships holding between individual member states and religious denominations that exist in their territory. In order to answer these questions, it is necessary to conduct an analysis of current Community law. Moreover, the discussion will take into consideration the resolutions of the Treaty establishing a Constitution for Europe (although it was rejected by some European countries) and the Treaty of Lisbon (whose has not received ratifications of all member states yet). Taking into account those acts will make it possible to establish whether there exist any stable tendencies in European law as far as the subject at issue is concerned. [...]
Šio tyrimo tikslas yra atsakyti į klausimus, susijusius su Bendrijos institucijų kompetencija bažnyčių ir religijų atžvilgiu, siekiant nustatyti, ar atskirų valstybių tradiciniai ryšiai su religinėmis denominacijomis ir religijomis gali kisti taip, kaip apibūdina Bendrijos institucijos. Kitaip tariant, tyrimu siekiama išsiaiškinti, ar Bendrijos institucijos turi teisę mėginti įvesti hierarchinę unifikaciją, taikomą modeliams santykių, kuriuos palaiko atskiros valstybės narės ir jų teritorijose esančios religinės denominacijos. Norint atsakyti į šiuos klausimus, reikia atlikti dabartinių Bendrijos įstatymų analizę. Be to, diskusijoje bus atsižvelgiama į sutarties, sukuriančios Konstituciją Europai (nors kai kurios Europos šalys ir atmetė ją), ir Lisabonos sutarties (kurią ratifikavo dar ne visos valstybės narės) nuostatus. Atsižvelgus į šiuos veiksmus, bus įmanoma nustatyti, ar Europos teisėje egzistuoja kokios nors pastovios tendencijos, panašios į aptariamas šiame straipsnyje.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/33820
https://hdl.handle.net/20.500.12259/33820
Appears in Collections:SOTER: religijos mokslo žurnalas / SOTER: Journal of Religious Science 2008, nr. 27(55)

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

94
checked on Dec 9, 2019

Download(s)

86
checked on Dec 9, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.