Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/33627
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Pukelis, Kęstutis;Pileičikienė, Nora
Title: Studijų kokybė: studijų rezultatų paradigma
Other Title: The quality of higher education: paradigm of study outcomes
Is part of: Aukštojo mokslo kokybė, 2005, nr. 2, p. 96-107
Date: 2005
Keywords: Dėstytojo dalykinės srities kvalifikacija;Dėstytojo didaktinės srities kvalifikacija;Dėstytojo mokslinės srities kvalifikacija;Kompetencija;Kvalifikacija;Teacher qualification in the subject area;Teacher qualification in didactical area;Teacher qualification in the scientific area;Competency;Qualification
Abstract: Studijų rezultatai yra nepaprastai svarbus studijų kokybės parametras. Jie atspindi studijų ir darbo rinkos poreikių sąryšį, lemia vidinę studijų programos studijų turinio sąrangą ir rengimo logiką: studijų tikslų seką, jų konkretumą, studijų turinį, metodus, studentų pasiekimų vertinimo kriterijus ir metodiką, studijoms reikalingus materialinius, intelektualinius, laiko ir finansinius išteklius. Studijų rezultatai palengvina programos apibūdinimą, jos vidinį ir išorinį įvertinimą, tarnauja standartų bei kokybės sistemos palaikymui ir tobulinimui, yra svarbūs įgyvendinant lengvai palyginamų kvalifikacijų ir diplomų pripažinimo sistemą Europos aukštojo mokslo erdvėje. Šiame straipsnyje bandoma išsamiau atskleisti studijų rezultatų reikšmę studijų kokybei ir pagrįsti svarbiausius studijų kokybės vertinimo metmenis studijų rezultatų paradigmoje.
Study outcomes are an immensely important parameter of higher edu­ca­tion quality. They reflect the relationship between studies and labour mar­ket needs; determine the framework and internal logics of study prog­ramme curriculum: sequence of study objectives, their particularity, study content, methods, student achievement assessment criteria and methodology, material, intellectual, time and financial resources ne­ces­sary for studies. Study outcomes facilitate the description of the study programme, its internal and external evaluation, serve the maintenance of standards and quality system, and are important in implementing an easily comparable qualification and diploma recognition system in the European higher education area. This article is intended to reveal the im­portance of study outcomes for study quality in a more comprehen­sible way and to substantiate the main aspects of quality assessment of higher education in study outcomes paradigm.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/33627
https://hdl.handle.net/20.500.12259/33627
Appears in Collections:Aukštojo mokslo kokybė / The Quality of Higher Education 2005, nr. 2

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

128
checked on Oct 13, 2019

Download(s)

72
checked on Oct 13, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.