Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/33190
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Çelik, Raşit
Title: A historical/political justification for the need for multicultural citizenship education and educators: the case of Turkey and the European Union
Other Title: Istorinės ir politinės daugiakultūrinio pilietiškumo ugdymo ir mokytojų rengimo poreikio priežastys – Turkijos ir Europos Sąjungos atvejis
Is part of: Darnioji daugiakalbystė, 2016, nr. 9, p. 14-31
Date: 2016
Keywords: Turkija;Demokratijos ir pilietiškumo ugdymas;Tautinė valstybė;Europos Sąjunga;2020 m. strateginė švietimo ir mokymo programa (ET 2020);Turkey;Democracy and citizenship education;Nation state;European Union;Education and Training 2020
Abstract: Pilietiškumo ugdymas, akcentuojantis lygybę, žmogaus teises ir socialinį teisingumą visiems, tapo pagrindiniu, įstatymu pagrįstu, pasaulio piliečių pilietinių žinių gerinimo ir demokratiškesnio šalių vystymosi rėmimo įrankiu. Kaip ir dauguma kitų tautų, Turkijos Respublika, šalis, vedanti derybas su Europos Sąjunga dėl galimos narystės joje, akcentuoja pilietiškumo ugdymą nuo savo susikūrimo laikų. Šiame tyrime keliamas klausimas, ar Turkija teikia tinkamą pilietiškumo ugdymą, kaip jis suprantamas bei apibrėžiamas ES strateginėje švietimo ir mokymo programoje (ET 2020) – ypač kalbant apie dėmesį daugiakultūriškumo ir pagarbos įvairovei skatinimui visuomenėje, kuri tampa vis labiau heterogeniška. Straipsnyje pirmiausia pateikiama bendra informacija apie pilietiškumo ugdymą Europos kontekste, atskleidžiant bendrą tautinių valstybių ir supranacionalinių organizacijų vystymosi eigą, ir analizuojamas pilietiškumo ugdymas šiuolaikiniame daugiakultūriniame kontekste. Tada aprašoma šiuo metu Turkijoje įgyvendinama pilietiškumo sistema, kuri istoriškai teikė pirmenybę homogeniškumui, labiau akcentuodama vienybę nei įvairovę. Pabaigoje pateikiamos rekomendacijos, kodėl Turkijai svarbu plėtoti daugiakultūrinį pilietiškumo ugdymą ir rengti daugiakultūriškai kompetetingus mokytojus.
Citizenship education, with its focus on equality, human rights and social justice for all, has become one of the central instruments for improving civic knowledge among world citizens and for supporting the development of more democratic states based on the rule of law. Like many other nations, the Turkish Republic, a country in negotiation with the European Union for possible membership, has placed great emphasis on citizenship education since the time of its foundation. This study takes on the question of whether Turkey provides adequate citizenship education as it is understood in and framed by the European Union’s education and training strategic plan, known as Education and Training 2020 – particularly in light of its focus on promoting multiculturalism and appreciation for diversity in an increasingly heterogeneous society. To this end, the study first provides some background information on the general status of citizenship education in Europe. This is followed by a description of the current framework as it is implemented in Turkey, which has historically included a homogenizing aspect, stressing unity rather than diversity. Finally, some recommendations are made concerning why Turkey needs further development in terms of a multicultural perspective on citizenship education, including the education of multiculturally competent teachers.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/33190
http://dx.doi.org/10.7220/2335-2027.9.1
https://hdl.handle.net/20.500.12259/33190
Appears in Collections:Darnioji daugiakalbystė / Sustainable Multilingualism 2016, nr. 9

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

76
checked on Nov 5, 2019

Download(s)

68
checked on Nov 5, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.