Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 27
 • Publication
  Lietuvos baudžiamosios teisės bendrosios dalies teisėkūros ir mokslo aktyvumo tendencijos
  [General part of Lithuanian criminal law: the tendencies of legislative and scientific activities]
  research article
  Švedas, Gintaras
  ;
  Veršekys, Paulius
  Teisės apžvalga, 2016, nr. 2(14), p. 6-27
  Straipsnyje analizuojami Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso bendrosios dalies straipsnių pakeitimai, papildymai ir jų pripažinimas netekusiais galios, taip pat Lietuvos mokslininkų darbai, kurių tyrimo dalykas yra susijęs su baudžiamosios teisės bendrosios dalies institutais. Atskleidžiamos teisėkūros ir mokslo aktyvumo tendencijos, susijusios su atskirais Baudžiamojo kodekso skyriais, identifikuojamos šių tendencijų priežastys ir (ar) prielaidos, prognozuojama tolimesnė jų raida.
    166  253
 • Publication
  Dirbtinis kriminalizavimas kaip teisinės praktikos patologija
  [The artificial criminalization as pathology of legal practice]
  research article
  Fedosiuk, Oleg
  Teisės apžvalga, 2016, nr. 2(14), p. 28-47
  Straipsnyje nagrinėjamas vienas iš teisės taikymo praktikoje pasitaikančių nukrypimų nuo konstitucinio baudžiamosios justicijos modelio, pasireiškiantis kaip baudžiamasis persekiojimas už veikas, kurios iš tikrųjų nėra pavojingos ir priklauso ne baudžiamosios teisės, bet kitų teisės šakų reguliavimo sričiai, taip pat kaip dirbtinis apkaltinimas sunkesne nei realiai padaryta nusikalstama veika.
    633  366
 • Publication
  Kaltės institutas baudžiamojoje kasacijoje
  [Rules and principles regarding the establishment of guilt in criminal cassation]
  research article
  Prapiestis, Jonas
  ;
  Prapiestis, Darius
  Teisės apžvalga, 2016, nr. 2(14), p. 48-61
  Straipsnyje analizuojama kaltės samprata ir jos reikšmė, kaltės instituto probleminiai aspektai bei kaltės rūšių atribojimo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje klausimai.
    372  394
 • Publication
  Šaunamojo ginklo panaudojimas sulaikant pažeidimą darančius asmenis ar transporto priemones: šauti ar ne?
  [The use of firearms to detain persons or vehicles violating the laws: to fire or not to fire?]
  research article
  Gutauskas, Aurelijus
  Teisės apžvalga, 2016, nr. 2(14), p. 62-74
  Straipsnyje gvildenami šaunamojo ginklo panaudojimo sulaikant asmenis ar transporto priemones teisiniai standartai ir aktuali teismų praktika. Autorius ypatingą dėmesį skiria tiek faktiniam, tiek ir teisiniam pagrindui panaudoti šaunamąjį ginklą, kai siekiant nutraukti daromą teisės pažeidimą reikia sulaikyti asmenis ar transporto priemones. Analizuojama kasacinės instancijos teismo praktika, susiformavusi vertinant teisėtumą žalos, padarytos policijos pareigūno, kuris panaudoja šaunamąjį ginklą stabdydamas transporto priemonę, bei aptariamos šio teismo suformuotos tokių situacijų vertinimui reikšmingos aplinkybės.
    327  238
 • Publication
  Teisingumo principas skiriant bausmę
  [The principle of justice in sentencing]
  research article
  Drakšas, Romualdas
  Teisės apžvalga, 2016, nr. 2(14), p. 75-97
  Teisingumo principas laikomas vienu iš pagrindinių tiek Europos, tiek ir kitų šalių baudžiamosios teisės principų. Šiandieninio pasaulio politinės realijos verčia iš naujo įvertinti šio principo, užtikrinančio žmogaus teises ir laisves įgyvendinant baudžiamąją atsakomybę, svarbą. Nors straipsnyje daugiausia dėmesio skiriama Lietuvos baudžiamosios teisės analizei, tačiau kai kurie baudžiamųjų įstatymų lyginamieji aspektai, autoriaus nuomone, leidžia aiškiau atskleisti šio principo turinį, jo svarbą ir reikšmę. Teisingumo principas nagrinėjamas atsižvelgiant į baudžiamajame įstatyme įtvirtintus bausmės tikslus, baudžiamosios teisės paradigmą – teisingumo principo įgyvendinimą, egzistuojančią teismų praktiką.
    431  919