Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/131549
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Teologija / Theology (H002)
Author(s): Ričkutė, Vaidota
Supervisor: Vasiliauskaitė, Aušra
Title: Šlovinimo giesmių pritaikymo galimybės Katalikų Bažnyčios liturgijoje
Other Title: Possibilities of applying hymns of praise in the liturgy of the Catholic Church
Extent: 42 p.
Date: 10-Jun-2021
Keywords: Katalikų Bažnyčios liturgija;Liturgy of the Catholic Church;Šlovinimo giesmės;Hymns of praise;Pritaikymo galimybės;Possibilities of applying
Abstract: Ši tema yra aktuali šių dienų kontekste, nes giedojimas yra neatsiejama liturgijos dalis. Bėgant laikui atsirado vis daugiau giedojimo stilių (grigališkasis, polifoninis, populiariosios muzikos, liaudies giedojimas). Giedojimas padeda labiau įsitraukti į liturgiją, aktyviai ir sąmoningai joje dalyvauti. Šiandienos Bažnyčioje pastebima vis daugiau jaunimo, kuris įsitraukia į bažnytines veiklas, ypač aktyviai jungiasi į šlovinimą. Dažnai giesmės yra pasirenkamos tokios, kurios patinka, nėra sudėtingos ir lengvai įsimenamos. Taigi svarbu atkreipti dėmesį į šlovinimo giesmių sampratą pagal Katalikų Bažnyčios mokymą ir tai, kokios yra jų pritaikymo galimybės Katalikų Bažnyčios liturgijoje. Tyrimo objektas – šlovinimo giesmių teorinio pritaikymo galimybės. Tyrimo tikslas – atskleisti šlovinimo giesmių teorinio pritaikymo galimybes Katalikų Bažnyčios liturgijoje. Šiame bakalauro darbe siekiama atlikti šiuos uždavinius: 1) apibūdinti šlovinimo giesmių sampratą pagal Katalikų Bažnyčios mokymą; 2) atskleisti Katalikų Bažnyčios liturgijos sampratą ir svarbą; 3) pateikti šlovinimo giesmių teorinio pritaikymo galimybių pagrindimą Katalikų Bažnyčios liturgijoje. Darbo uždaviniams įvykdyti buvo taikomi šie metodai: atlikta literatūros šaltinių analizė atskleidė šlovinimo giesmių sampratą pagal Katalikų Bažnyčios mokymą ir liturgijos sampratą bei svarbą po Vatikano II Susirinkimo reformų, skirtų liturgijai. Pirmasis uždavinys buvo spręstas naudojant struktūrinę ir sisteminę analizę. Antrajam uždaviniui spręsti buvo taikomas sisteminės, struktūrinės ir aspektinės analizės metodas. Trečiasis uždavinys buvo spręstas sisteminės ir aspektinės analizės metodu. Apibendrinimai ir išvados atlikti sintezės analizės būdu. Išvados. Šlovinimo giesmės pagal Katalikų Bažnyčios mokymą yra suvokiamos kaip žmogaus malda, skirta Dievui, perteikiama muzikiniu skambesiu. Dievo Tautos – Bažnyčios šlovinimas turi būti vieninga bendruomenės narių malda ir neatsiejama nuo liturgijos. J. Waloszekas išskyrė religinės muzikos bruožus: funkcionalumas – bažnytinė muzika turi kilti iš liturginių veiksmų ir sustiprinti liturgijos bruožus; blaivumas (suprantamumas); atvirumas Žodžiui. Dievui reikia atiduoti tai, kas yra geriausia, o muzika turi tarnauti liturgijai, negali būti priešingai. Pateikus pritaikymo galimybių studiją ir atkreipus dėmesį į giesmių parinkimo bruožus, galima teigti, kad šlovinimo giesmės yra pritaikomos Katalikų Bažnyčios liturgijoje.
This theme is relevant in the context of today, as chanting is an integral part of the liturgy. Over time, more and more styles of singing emerged (Gregorian, polyphonic, popular music, folk singing). Chanting helps to become more involved in the liturgy, to participate actively and consciously in it. In today's Church, there is an increasing number of young people who are involved in church activities, especially those who are actively involved in worship activities. Often the hymns are chosen to be the ones you like, not complicated and easy to remember. Thus, it is important to pay attention to the concept of hymns of praise according to the teaching of the Catholic Church and what are the possibilities of their application in the liturgy of the Catholic Church. The object of the research is the possibilities of theoretical application of worship songs. The aim of the research is to reveal the possibilities of the theoretical application of hymns in the liturgy of the Catholic Church. This bachelor's thesis aims to perform the following tasks: 1) To describe the concept of hymns of praise according to the teaching of the Catholic Church; 2) To reveal the concept and importance of the liturgy in the Catholic Church; 3) To present the justification of the possibilities of theoretical application of hymns of praise in the liturgy of the Catholic Church. The following methods were used to complete the tasks. The first task was solved using structural and systematic analysis. The method of systematic, structural and aspect analysis was applied for the second task. The third task was solved applying the method of systematic and aspect analysis. Summaries and conclusions using the synthesis analysis. Conclusions. Hymns of worship according to the teaching of the Catholic Church are perceived as a human prayer for God conveyed by a musical sound. The glorification of the People of God - the Church, must be a united prayer of the members of the community and inseparable from liturgy. J. Waloszek distinguished features of religious music: functionality – ecclesiastical music must arise from liturgical actions and strengthen the features of the liturgy; sobriety (intelligibility); openness to the Word. What is best must given to God, and music must serve the liturgy, not the opposite. After presenting the feasibility study and paying attention to the features of the selection of hymns, it can be stated that the hymns of praise are applicable in the liturgy of the Catholic Church.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/131549
Appears in Collections:2021 m. (KTF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

4
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons