Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/131224
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Etnologija / Ethnology (H006)
Author(s): Butkutė, Urtė
Supervisor: Kumpis, Arvydas
Title: 2019 m. Japoniškų prekių boikotas Pietų Korėjoje
Other Title: 2019 boycott of Japanese products in South Korea
Extent: 38 p.
Date: 10-Jun-2021
Keywords: Japonija;Pietų Korėja;Boikotas;Korėjos okupacija;Pietų Korėjos visuomenė;No Japan;Boycott;Japanese rule;South Korean society;Japan;South Korea;Rytų Azijos tarpvalstybiniai santykiai;East Asia cross-border relations
Abstract: Šio darbo objektas: 2019 metų Pietų Korėjos bei Japonijos prekybinių mainų konfliktas ir japoniškų prekių boikotas Pietų Korėjoje. Tikslas - atskleisti Pietų Korėjos ir Japonijos prekybinio mainų konflikto ypatumus, išanalizuojant 2019 metais Pietų Korėjoje vykusį japoniškų prekių boikotą bei Pietų Korėjos jaunimo požiūrį ties juo. Buvo suformuluoti šie uždaviniai: 1) Aptarti istorinį kontekstą bei raidos procesus, lėmusius konfliktą tarp dviejų valstybių; 2) Atskleisti dėl kokių priežasčių ir kaip įvyko japoniškų prekių boikotas Pietų Korėjoje; 3) Išanalizuoti kilusio konflikto padarinius ir įtaką tarpusavio šalių santykiams, analizei pasitelkiant Pietų Korėjos jaunimo įžvalgas. Darbo metu taip pat buvo išsikeltas svarbiausias probleminis klausimas - kas lėmė japoniškų prekių boikoto atsiradimą Pietų Korėjoje ir kaip jo priežastingumas koreliuoja su Pietų Korėjos visuomenės nuomone? Darbo struktūra: įvadas, trys dėstomosios dalys, išvados, naudota literatūra ir šaltiniai. Pirmoje dalyje aptariamas istorinis kontekstas bei raidos procesai, lėmę konfliktą tarp dviejų valstybių. Antroje dalyje analizuojamas japoniškų prekių boikotas Pietų Korėjoje, jo eiga, priežastingumas bei padariniai. Trečioje dalyje pateikiama empirinio tyrimo metu surinkta medžiaga ir gauti rezultatai, pateikiama analizė, aiškinanti P. Korėjos jaunimo požiūrį į vykusį boikotą bei prekybinių mainų konfliktą. Darbo metodai: Aprašomuoju-analitiniu būdu pateikti informaciją iš mokslinių knygų ir publicistinių bei mokslinių straipsnių, kurie padės atskleisti Korėjos ir Japonijos istorinį bei teorinį konfliktų pagrindą bei pagrindinius veiksnius, lėmusius nesutarimus tarp dviejų valstybių. Empirinio tyrimo metu, pasitelkiant klausimyno metodą, atlikti kiekybinį tyrimą, kuris padės aiškinti Pietų Korėjos jaunimo ir visuomenės požiūrį ties kilusiu konfliktu bei lyginamuoju metodu palyginti spaudoje esančios informacijos ir visuomenės požiūrio skirtumus ir panašumus. Šiame darbe atlikto tyrimo rezultatai leido atskleisti Pietų Korėjos ir Japonijos prekybinio mainų konflikto ir japoniškų prekių boikoto ypatumus, remiantis literatūra ir šaltiniais buvo išanalizuotas istorinis dviejų šalių kontekstas, informacija ties boikoto metu atsisakytomis prekėmis, įsitraukimu, priežastingumu bei padariniais, o pasitelkiant Pietų Korėjos jaunimo (20~30-ties metų) požiūrį buvo atskleista detalesnė nuomonė ir informacija apie boikotą ir jį apimančius klausimus. Tyrimo metu atskleista dėl kokių priežasčių įvyko japoniškų prekių boikotas bei išaiškinta šių priežaščių koreliacija su egzistuojančiomis neigiamomis nuomonėmis abiejų šalių santykiuose. Tyrimo probleminis klausimas gilinosi į tai, kaip teorinėje bei empirinėje darbo dalyje rasta informacija sutampa su savarankiško tyrimo metu gautais rezultatais, šie medžiagos palyginimai atlikti paskutinėje tyrimo dalyje bei padarytos atitinkamos išvados, kurios leido įžvelgti tam tikras Pietų Korėjos visuomenėje egzistuojančias nuomonių priešpiešas bei padaryti galutines išvadas ties japoniškų prekių boikotu bei jo ypatumais.
The objective of this paper is to analyse the 2019 Japanese product boycott in South Korea and determine the main factors and causes of the conflict by investigating both information found in the literature and press, as well as collected information from the empirical research. The following goals were set: 1) Analyse historical context and development processes which caused conflict between South Korea and Japan; 2) Identify reasons behind the 2019 Japanese product boycott; 3) Investigate consequences of the boycott by collecting opinions from the South Korean youth and comparing them with the theoretical part of the paper. A problem question was also created for this paper – what causes the Japanese product boycott in South Korea and how does its reasoning align with the public opinion of South Korea? The paper consists of introduction, three main parts, conclusions and the list of used literature and sources. The first part consists of historical context and development processes which caused conflict between South Korea and Japan. The second part identifies the reasons behind the 2019 Japanese product boycott, its development and consequences. The last part consists of investigating consequences of the boycott by collecting opinions from the South Korean youth and comparing them with the theoretical part of the paper. Methods of this paper: the descriptive-analytical method provides information about the historical context and development processes between the Japan-South Korea relations, which led to the trade conflict. The scientific and publicist materials provide background behind the issue and reveals crucial historical details which help in analysing the empirical part of the paper. The empirical part uses quantitative research by collecting opinions regarding the Japanese product boycott from the youth of South Korea and comparing them with the theoretical part of the paper. This paper revealed details behind Japan-South Korea trade dispute and Japanese product boycott by analysing existing literature and sources regarding the historical context between the two countries, information regarding the affected products, involvement, reasoning and consequences of the boycott. By analysing the youth of South Korea (aged 20~30), more detailed information was gathered regarding the reasoning behind the boycott, as well as surrounding questions, which helped in determining the correlation between the boycott and the existing negative attitudes between the two countries. The problem question of this paper was focused on how the information found in the literature and sources correlates with the public opinion, therefore this was revealed in the last part of the paper by extracting and comparing given information and concluding obtained information regarding the existing opposing materials about the Japanese product boycott.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/131224
Appears in Collections:2021 m. (HMF bak.)

Files in This Item:
urte_butkute_ea.pdf13.84 MBAdobe PDF   Until 2026-06-10View/Open

urte_butkute_bd.pdf1.04 MBAdobe PDF   Until 2026-06-10View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

12
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

2
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.