Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/131004
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Biliūtė, Airida
Title: Supervizijos svarba profesinius iššūkius patiriantiems socialiniams darbuotojams
Other Title: The importance of supervision for social workers who face professional challenges
Extent: 57 p.
Date: 8-Jun-2021
Keywords: Socialinis darbas;Social work;Socialinis darbuotojas;Social worker;Supervizija;Supervision;Supervizorius;Supervisor
Abstract: Socialiniai darbuotojai savo profesinėje veikloje dažnai susiduria su įvairiais iššūkiais, kuriuos neretai sunku išspręsti patiems. Todėl ieškoma būdų padėti socialiniams darbuotojams jų profesinėje veikloje. Vienas iš pagalbos būdų yra supervizija. Supervizijos proceso metu socialiniai darbuotojai turi galimybę reflektuoti, su kokiais profesiniais iššūkiais jie susiduria, taip pat galimybę spręsti šiuos kilusius sunkumus, juos analizuoti, siekiant išvengti to ateityje arba sužinant būdų, kaip ateityje spręsti kilusius sunkumus savarankiškai. Tai pasiekti padeda supervizijas vedantys supervizoriai. Socialiniai darbuotojai, dalyvavę supervizijos procese, turi skirtingų patirčių, todėl jų požiūris į superviziją gali būti skirtingas. Tyrimo objektas - socialinių darbuotojų dalyvavimo supervizijoje patirtys. Tyrimo tikslas - atskleisti supervizijos svarbą profesinius iššūkius patiriantiems socialiniams darbuotojams. Tyrime iškelti uždaviniai: 1) atskleisti socialinių darbuotojų požiūrį į superviziją; 2) aptarti, kaip supervizija padėjo socialiniams darbuotojams spręsti jų profesinius iššūkius; 3) apžvelgti socialinių darbuotojų supervizijos poreikį COVID-19 pandemijos metu. Siekiant atskleisti supervizijos svarbą profesinius iššūkius patiriantiems socialiniams darbuotojams buvo naudojamas kokybinis tyrimas. Taikytas pusiau struktūruoto interviu metodas. Duomenys buvo suskirstyti į kategorijas ir subkategorijas bei analizuoti naudojant duomenų lentelę. Tyrime dalyvavo penkios socialinės darbuotojos. Tyrimo rezultatai parodė, kad tyrime dalyvavusių socialinių darbuotojų požiūris į superviziją yra teigiamas. Pasak tyrimo dalyvių, supervizija yra procesas, kuris joms padeda tobulėti ne tik jų profesinėje veikloje, bet ir asmeniniame gyvenime. Tyrimo dalyvės, kalbėdamos apie profesinėje veikloje kylančius sunkumus, atskleidžia, kad kylant sunkumų vienas iš būdų kreiptis pagalbos yra supervizijos procesas. Supervizijoje tyrimo dalyvės įgavo motyvacijos spręsti iškilusius sunkumus, taip pat supervizija didino pasitikėjimą savimi, sumažino kaltės jausmą, padėjo pamatyti, kad ir kiti socialiniai darbuotojai susiduria su panašiais sunkumais. Didžioji dalis tyrimo dalyvių įvardijo padidėjusį supervizijos poreikį COVID-19 pandemijos metu, atskleisdamos, kad supervizija šiuo laikotarpiu yra reikalingesnė nei bet kada anksčiau.
Social workers often face a variety of challenges in their profession, which are difficult to solve on their own. Therefore, ways are being sought to help social workers in their professional activities. One way to help is through supervision. During the supervision process, social workers have an opportunity to share what professional challenges they face. As well as the opportunity to deal with these difficulties, analyse them to avoid them in the future or learn ways to solve future difficulties on their own. Supervision leading supervisors help to achieve this. Social workers who were involved in the supervision process have different experiences, so their approach to supervision may be different. The object of the research is the experiences of social workers' participation in supervision. The aim of the research - to reveal the importance of supervision for social workers who face professional challenges. The research sets the following objectives: 1) to reveal the attitude of social workers to supervision; 2) to discuss how supervision has helped social workers to deal with their professional challenges; 3) to review the need for supervision of social workers during the Covid-19 pandemic. A qualitative study has been carried out to reveal the importance of supervision for social workers who face professional challenges. A semi-structured interview has been chosen as the method for the study. The data has been divided into categories and subcategories and analysed using a data table. Five social workers participated in the study. The results of the study showed that the attitude of the social workers involved in the study to supervision is positive. According to the study participants, supervision is a process that helps them to improve not only in their professional activities, but also in their personal lives. Speaking about the difficulties encountered in their professional activities, the participants of the study reveal that one of the ways to seek help when they face difficulties is the process of supervision. In supervision, the participants of the study gained motivation to solve the difficulties and supervision increased their self-confidence, reduced guilt, and helped to see that other social workers face similar difficulties. Most study participants identified an increased need for supervision during the Covid-19 pandemic, revealing that supervision is more necessary during this period than ever before.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/131004
Affiliation(s): Socialinių mokslų fakultetas
Socialinio darbo katedra
Appears in Collections:2021 m. (SMF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

3
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons