Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/130970
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Jaglinskaitė, Kamilė
Title: Suaugę alkoholikų vaikai, jų patirti išgyvenimai ir įgytos stiprybės
Other Title: Adult children of alcoholics, their experiences and acquired strengths
Extent: 84 p.
Date: 8-Jun-2021
Keywords: Nedarni šeima;Unsustainable family;Vaikystės patirtys;Childhood experience;Suaugę alkoholikų vaikai;Adult children of alcoholics
Abstract: Alkoholis visame pasaulyje, įskaitant Lietuvą, yra labai dažnai ir plačiai vartojamas. Šeima, susidurianti su alkoholio priklausomybės problema, susiduria su įvairiais sunkumais. Nedarnioje šeimoje augantys vaikai kenčia tiek fiziškai, tiek emociškai. Įgytos neigiamos vaikystės patirtys lydi visą gyvenimą ir ateityje sukelia įvairių iššūkių. Atlikto tyrimo klausimas: ar vaikystėje patirtos patirtys turėjo įtakos asmens gyvenimui? Tyrimo objektas - asmenų, užaugusių priklausomybę nuo alkoholio turinčiose šeimose, patirtys. Tyrimo tikslas - atskleisti suaugusių alkoholikų vaikų patirtus išgyvenimus ir įgytas stiprybes. Tyrimo uždaviniai: 1. Atskleisti vaikų, augusių priklausomybę turinčioje šeimoje, bendravimo patirtis su jiems reikšmingais suaugusiaisiais. 2. Atskleisti, kokių sunkumų patyrė ir kokių stiprybių įgijo suaugusieji, užaugę priklausomybę turinčioje šeimoje. 3. Aptarti psichosocialinės pagalbos galimybes priklausomybę turinčioje šeimoje augantiems vaikams ir jiems tapus suaugusiaisiais. Siekiant atskleisti tyrimo tikslą ir ištirti uždavinius buvo pasirinktas kokybinis tyrimas. Tyrimui atlikti buvo pasirinktas pusiau struktūruoto interviu metodas. Tyrimo metu gauti duomenys buvo analizuojami naudojant duomenų lentelę. Tyrimo dalyviai – penkios moterys (18–37 metų). Tyrimo metu atskleista, kad moterų, augusių priklausomybės problemą turinčioje šeimoje, santykiai su tėvais buvo emociškai silpni, tačiau vaikystėje jos turėjo pozityvių socialinių ryšių už šeimos ribų. Tyrimo dalyvės pripažino, kad neigiamos patirtys vaikystėje turėjo įtakos jų ateičiai. Moterys tvirtina, kad tiek vaikystėje, tiek joms suaugus trūksta psichosocialinės pagalbos galimybių.
Alcohol is very often and widely consumed all over the world and especially in Lithuania. Families are facing the problem of alcohol various difficulties. Children growing up in an unsustainable family and suffer both physically and emotionally. The negative experiences of childhood are accompanied throughout life and pose various challenges in the future. The study raised the question of whether childhood experiences had an impact on a personal life. The research question: had childhood experiences a significant impact on a person’s life? The object of the research is the experiences of individuals raised in families with alcohol dependence. The aim of the study is to reveal the experiences and strengths of adult children who have addiceted parents. Objectives of the research: 1. To reveal the experience of communication of children growing up in an addicted family with their significant adults. 2. To reveal the difficulties and strengths of adults who grew up in an addicted family. 3. To discuss the possibilities of psychosocial assistance for children growing up in an addicted family and when they become adults. In order to reveal social worker‘s methods a qualitative study has been carried out and a semi-structured interview method was chosen. Data were analysed using a data table. Participants of the study: five girls aged 18 to 37 years. The study found that in childhood, women’s relationships with their parents were emotionally weak, but in childhood, they had positive social connections outside the family. Study participants acknowledged that negative experiences in childhood had an impact on their future. Women argue that both childhood and adulthood their lack of psychosocial support capabilities.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/130970
Affiliation(s): Socialinio darbo katedra
Socialinių mokslų fakultetas
Appears in Collections:2021 m. (SMF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

15
checked on Dec 24, 2021

Download(s)

4
checked on Dec 24, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons