Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/130878
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Knašytė, Agnė
Supervisor: Kisieliauskas, Justinas
Title: Kauno turizmo sektoriaus analizė COVID-19 pandemijos kontekste
Other Title: Analysis of Kaunas tourism sector in the context of COVID-19 pandemic
Extent: 79 p.
Date: 10-Jun-2021
Keywords: Turizmas;Tourism;Pandemijos poveikis turizmui;Impact of pandemic on tourism;Turizmo paklausa;Tourism demand;COVID-19;Neigiami turizmo šokai;Negative tourism shocks
Abstract: Per paskutiniuosius dešimtmečius turizmas tapo vienas iš sparčiausiai augančių ekonominių sektorių pasaulyje. Pasak pasaulinės turizmo organizacijos (2019), turizmas kasmet generuoja apie 1,7 trln. USD, o iki 2019 metų, padėjo sukurti 300 milijonus darbo vietų. Tačiau 2019 m. pab. – 2020 m. pr. daugumą ekonominių sektorių, taip pat ir turizmo sektorių paveikė / pradėjo veikti COVID-19 pandemija. COVID-19 pandemijos įtakos tema nauja, dėl to logiška – kol kas ir mažai nagrinėta Lietuvos mokslinėje literatūroje, todėl svarbu suprasti kaip buvo paveiktas turizmo sektorius ir kokių veiksmų imtasi siekiant sušvelninti neigiamą, nenumatytos situacijos, poveikį. Todėl šiame darbe keliamas probleminis klausimas kaip COVID 19 pandemija paveikė Kauno turizmo sektorių? Darbo objektas yra Kauno miesto turizmo sektoriaus situacija COVID-19 pandemijos atveju. Darbo tikslas yra teoriškai išanalizavus turizmo sektorių ir jam poveikį darančius veiksnius, atskleisti geruosius turizmo sektoriaus prisitaikymo prie pandemijos pavyzdžius, atlikti tyrimai, leidžiantys įvertinti COVID-19 pandemijos poveikį Kauno turizmui bei pateikti rekomendacijas Kauno miestui. Baigiamajame bakalauro darbe, visų pirma, atliekama mokslinės literatūros (teorinė) analizė, kurios metu nagrinėjama turizmo samprata, veiksniai darantys neigiami įtaką turizmo plėtrai. Siekiant išsiaiškinti, kokia turizmo situacija buvo Kauno mieste prieš pandemiją, tyrimo dalyje atliekama kokybinė turinio analizė. Siekiant išsiaiškinti kaip pandemija paveikė Kauno miesto turizmą, atliekamas kokybinis (pusiau struktūrizuotas interviu) bei kiekybinis (ekpertinė apklausa) tyrimas. Kokybinis tyrimas leidžia pažvelgti COVID-19 pandemijos sukeltą neigiamą poveikį Kauno miestui, o kiekybinis tyrimas, leidžia suprasti neigiamą poveikį Kauno miesto įmonių, teikiančių turistines paslaugas veiklai. Šiuo darbu nustatyta: Teorinėje dalyje aptarti veiksniai darantys neigiamą poveikį turizmui bei neigiamas paklausos šokas pasitvirtino tyrimo dalyje. Visų pirma, nustatyta, kad SARS-CoV-2 viruso sukelta pasaulinė pandemija, neigiamai paveikė visą Kauno miesto turizmo sektorių, todėl akivaizdu, kad poveikio mastas – didelis. Taip pat matomas ir turizmo paklausos šokas, kadangi Kauno mieste gerokai sumažėjo turistų, kurie vartojo teikiamas turistines paslaugas bei produktus.
Over the several decades, the tourism market has become one of the most rapidly growing economic sectors throughout the globe. According to the World Tourism Organization (2019), tourism generates about 1.7 trillion annually USD, and by 2019, helped create 300 million jobs. Nevertheless, in 2019-2020 most economic sectors, including the tourism sector, were affected / triggered by the COVID-19 pandemic. The topic of the COVID-19 pandemic impact is new and therefore logical – it has so far been little studied in the Lithuanian scientific literature, so it is important to have knowledge of how the tourism sector has been affected and what actions have been taken to mitigate the negative, unforeseen situation. Therefore, this work raises the problematic question of how the COVID 19 pandemic has affected Kaunas tourism sector? The object of the work is the situation of Kaunas city tourism sector in case of COVID-19 pandemic. The aim of the work is to theoretically analyze the tourism sector and the factors affecting it, to reveal the good examples of the tourism sector adaptation to the pandemic, to conduct research to assess the impact of the COVID-19 pandemic on Kaunas tourism and provide recommendations to Kaunas city. In this final bachelor's work, first of all, a (theoretical) analysis of scientific literature is performed, during which the concept of tourism is analyzed, factors that negatively affect the development of tourism. In order to find out what the tourism situation was in Kaunas before the pandemic, a qualitative content analysis is performed in the research part. In order to find out how the pandemic affected Kaunas city tourism, a qualitative (semi-structured interview) and quantitative (expert survey) research is carried out. Qualitative research allows to look at the negative impact of the COVID-19 pandemic on Kaunas city, and quantitative research allows to understand the negative impact on the activities of Kaunas city companies providing tourism services. This work identifies: In the theoretical part, from the initial factor, the negative impact on tourism and the negative demand shock was confirmed in the research part. First of all, it was established that the global pandemic caused by the SARS-CoV-2 virus had a negative impact on the entire tourism sector of Kaunas city, therefore it is obvious that the scale of the impact is large. The shock of tourism demand is also visible, as Kaunas has a larger number of tourists who use the provided tourist services and products.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/130878
Appears in Collections:2021 m. (MF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

2
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons