Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/130815
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Danilovaitė Roberta
Supervisor: Kisieliauskas, Justinas
Title: Jauno vartotojo požiūrio į lietuviškos televizijos turinį vertinimas
Other Title: An evaluation of Lithuanian television content from young consumer‘s perspective
Extent: 56 p.
Date: 9-Jun-2021
Keywords: Televizija;Television;Jaunimas;Youth;Vertinimas;Evaluation
Abstract: Televizija per daugelį metų yra užsitarnavusi vietą beveik kiekvienuose namuose ir yra suprantama kaip viena pagrindinių laisvalaikio praleidimo formų kiekvienuose namuose. Pati iš savęs televizija tikrai nėra traktuojama nei kaip gera, nei kaip bloga, ji tiesiog savaime suprantama, tačiau jos daroma įtaka kiekvienam vartotojui gali būti labai skirtinga – nuo labai blogos, iki labai geros. Vis tik, nepaisant viso to, per pastarąjį dešimtmetį pastebėta, jos vis daugiau jaunosios kartos atstovųatsisako televizijos. Šio baigiamojo bakalauro darbo objektas – jauno amžiaus (nuo 18 iki 30 metų amžiaus) grupė Lietuvos kontekste. Darbo tikslas – išanalizuoti kokia lietuviškos televizijos įtaka yra daroma jaunam vartotojui ir koks yra vartotojo požiūris. Darbo objektas – jauno vartotojo požiūris į šiuolaikinę lietuvišką televiziją. Darbe nagrinėjama problema keliama klausimu – kokią įtaką lietuviška televizija daro jaunam vartotojui ir koks yra vartotojo požiūris? Pasitelkti tyrimo metodai – lietuviškos ir užsienio literatūros analizė ir tyrimui pasitelktas anketinės internetinės apklausos metodas, kuriame buvo sukurta kiekybinė apklausa tikslinei auditorijai. Anketinės apklausos metu buvo stengiamasi išsiaiškinti jaunojo vartotojo požiūrį į šiuolaikinę lietuvišką televiziją ir kaip jis ją vertina. Taip pat buvo bandoma išsiaiškinti, bendrine prasme ką vartotojai mano apie lietuviškos televizijos turinį – kurie kanalai yra žiūrimiausi, kokios televizijos laidos labiausiai pritraukia dėmesį, ar tiesa, kad susidomėjimas televizija blėsta ir kodėl. Anketinės apklausos tyrime dalyvavo 400 jaunos amžiaus grupės respondentų ir gauti rezultatai parodė, kad jaunosios kartos atstovų didžioji dauguma nesinaudoja televizijos teikiamomis paslaugomis, mat šiuolaikinė lietuviška televizija nėra pritaikyta jaunam žiūrovui. Remiantis gautais duomenimis iš atlikto tyrimo buvo išsiaiškinta, kad jaunieji žiūrovai itin skeptiškai žiūri į lietuviškos televizijos turinį, nes jis yra nebeaktualus, prastos kokybės ir didžioji dalis skirta žemesnio intelekto asmenims. Taip pat didžiuliu trūkumu laikomas reklamų kiekis ir jų trukmė. Buvo sulaukta nemažai pasiūlymų lietuviškos televizijos tobulinimui, keli iš jų: nauji laidų, filmų ir serialų veidai, reklamų trumpinimas, realybės dokumentikos naikinimas ir už kadro dirbančios komandos keitimas jaunesniais, šiuolaikiškais žmonėmis. Taip pat buvo iššiaiškinta, kad daugumoje namų ūkių, ilgiausia televizijos žiūrėjimo trukmė priklauso seneliams, močiutėms bei kiek mažiau tėvams. Taigi, tai leidžia spręsti apie didžiąsias televizijos auditorijas ir kodėl turinys yra toks, koks yra dabar.
Television has earned a place in almost every home over the years and is understood as one of the main forms of leisure in every home. Television itself is certainly not treated as either good or bad, it is just a matter of course, but its impact on every user can be very different - from very bad to very good. Still, despite all this, it has been observed over the last decade that more and more of the younger generation are giving up television. The object of this bachelor's thesis is a young age group (from 18 to 30 years old) in the Lithuanian context. The aim of the work is to analyze the influence of Lithuanian television on the young consumer and the consumer 's attitude. The object of the work is the attitude of a young user to modern Lithuanian television. The problem raised in the work is raised by the question - what influence does Lithuanian television have on a young consumer and what is the consumer 's attitude? Do respondents of the chosen target audience really no longer see television as a matter of course in life, perhaps have already given it up altogether? The research methods used were the analysis of Lithuanian and foreign literature and the method of the questionnaire online survey was used for the research, in which a quantitative survey for the target audience was created. During the questionnaire survey, an attempt was made to find out the young consumer's attitude towards modern Lithuanian television and how he evaluates it. Attempts were also made to find out, in a general sense, what consumers think about the content of Lithuanian television - which channels are the most watched, which television programs attract the most attention, whether it is true that interest in television is waning and why. 400 respondents of the young age group took part in the survey and the results showed that the vast majority of the younger generation do not use the services provided by television, because modern Lithuanian television is not suitable for young viewers. Based on the obtained data, the research revealed that young viewers are very skeptical about the content of Lithuanian television, as it is no longer relevant, of poor quality and most of it is intended for people of lower intelligence. The number and duration of advertisements is also considered to be a major shortcoming. A number of suggestions were received for the improvement of Lithuanian television, several of them: new faces of shows, films and series, shortening of advertisements, destruction of reality documentaries and replacement of the team working behind the scenes with younger, modern people. It was also found that in most households, the longest time to watch TV belongs to grandparents, grandmothers and to a lesser extent parents. So, this allows you to judge about the large television audiences and why the content is what it is now.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/130815
Appears in Collections:2021 m. (MF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

2
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons