Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/130597
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Audiovizualinis menas / Audiovisual art (V004)
Author(s): Paulius, Minalga
Supervisor: Plungė, Rimantas
Title: Egzistencialistinė video instaliacija "Reportažai iš daugybinės visatos"
Other Title: Existential video installation “Reports from the multiverse”
Extent: 21 p.
Date: 8-Jun-2021
Keywords: Egzistencializmas;Existentialism;Daugybinė visata;Multiverse;Simuliacijos teorija;Simulation theory;Paralelinės visatos;Parallel universes;Realybė;Reality
Abstract: Baigiamąjį darbą sudaro praktinė dalis – video instaliacija ir teorinė tiriamoji dalis, kurioje apžvelgiami svarbiausi filosofinės egzistencializmo krypties keliami klausimai bei pagrindinės mokslinės teorijos apie būties ir patiriamos realybės tikrumą. Darbo problema – asmens subjektyvumas vertinant realybę. Realybės ir būties suvokimas gali būti įtakotas daugybės skirtingų veiksnių ir patirčių, kurias individas patiria per savo gyvenimo laikotarpį. Darbo objektas – filosofinių ir mokslinių pažiūrų sugretinimas. Ieškoma sąsaja tarp iš esmės viena kitą įtakojančių, bet prieštaringų požiūrių per meninės išraiškos prizmę. Darbo tikslas ir uždaviniai – apžvelgti ir perteikti pagrindines sampratas, ir teorijas apie egzistenciją, ir realybės suvokimą video instaliacijos kūriniu. Apžvelgiama egzistencializmo samprata, daugybinių visatų teorija bei paralelinių visatų ir simuliacijos teorijos modeliai. Taip pat apžvelgiami Lietuvos ir pasaulio menininkų kūriniai, kurie nagrinėja egzistencializmo klausimus. Šiame darbe apžvelgus minėtas teorijas ir sampratas, pastebima, kad suvokimas apie mus supantį pasaulį neišvengiamai yra subjektyvus. Visų pirma, patiriamas individo vidiniame pasaulyje, bet kartu ir įtakojamas to laikmečio mokslinių pasiekimų. Kaip ir realybė bei egzistencijos prasmė, menas suprantamas iš esmės kiekvieno stebėtojo subjektyviai viduje, bet gali būti įtakotas pašalinių veiksnių. Menininkas kaip kūrėjas, turi galimybę savo kūryba aprėpti kelias skirtingas pasaulėžiūras ir perteikti kaip subjektyvią, bet nešališką savo nuomonę bei kelti klausimą, kuris atspindi tiek filosines pažiūras, tiek racionalias ir objektyvias mokslines teorijas. Šio darbo kūrybinės ir teorinės dalies tikslas yra kelti klausimą stebėtojui dėl jo patirčių subjektyvumo ir tikrumo bei kaip tai įtakoja jo kaip individo suvokimą apie jį supantį pasaulį ir patiriamą realybę.
The problem of work - person's subjectivity in assessing reality. Perceptions of reality and being can be influenced by many different factors and experiences that an individual experiences during his or her lifetime. The object of the work - juxtaposition of philosophical and scientific views. Searching for connection between fundamentally contradictory views through the prism of artistic expression. Aim and objectives of the work - to review and convey the main concepts and theories about existence and perception of reality in a video installation. The concept of existentialism, the theory of multiple universes, and models of the theory of parallel universes and simulation theory are reviewed. The works of Lithuanian and world artists who examine the issues of existentialism are also reviewed. Reviewing the above theories and concepts in this work, it is observed that the perception of the world around us is inevitably subjective, primarily experienced in the inner world of the individual, but at the same time influenced by the scientific achievements of that time. Like reality and the meaning of existence, art is understood within each observer subjectively, but can be influenced by extraneous factors. The artist, as a creator, has the opportunity to cover several different worldviews in his work and to convey his subjective but impartial opinion and to raise a question that reflects both philosophical views and rational and objective scientific theories. The aim of the creative and theoretical part of this work is to raise the question for the observer about the subjectivity and certainty of his experiences and how this affects his perception as an individual about the world around him and the reality he experiences.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/130597
Appears in Collections:2021 m. (MF bak.)

Files in This Item:
paulius_minalga_bd.pdf701.7 kBAdobe PDF   Until 2026-06-08View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

2
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.