Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/130244
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Poškaitytė, Meda
Title: Jaustukų (emoji) fenomenas skaitmeninėje komunikacijoje
Other Title: The emoji phenomena in digital communication
Extent: 56 p.
Date: 9-Jun-2021
Keywords: Asmeninė komunikacija;Emocija;Jaustukai;Piktogramos;Skaitmeninė komunikacija;Personal communication;Emotion;Emoji;Icons;Digital communication
Abstract: Šio tyrimo objektas yra jaustukų (emoji) fenomenas skaitmeninėje komunikacijoje, o tyrimo tikslas - išanalizuoti ir nustatyti priežastis, kurios sąlygoja jaustukų naudojimą asmeninėje komunikacijoje. Teorinėje darbo dalyje aptariamas ir analizuojamas jaustukų (angl. „emoji”) fenomenas šiuolaikinėje komunikacijoje, išsiaiškinama kas yra emocija, analizuojama emocijų raiška tekste, nagrinėjama jaustukų priešistorija, jų naudojimas komunikacijoje bei aiškinama kaip psichologinė žmogaus savijauta gali darytį įtaką komunikacijai jaustukais. Naudojantis teorine dalimi, siekiama atskleisti tyrimo problemą – išsiaiškinti kokios priežastys sąlygoja jaustukų naudojimą asmeniniame bendravime. Analitinėje darbo dalyje pasirinkti du tyrimo metodai – kiekybis tyrimas anketinė apklausa internete, kurioje dalyvavo 171 respondentai ir kokybinis tyrimas, pusiau struktūruotas interviu su trim ekspertais. Atlikus kiekybinį tyrimą pastebėta, kad respondentam svarbu išreikšti emocijas komunikuojant raštu, dauguma respondentų jaustukus naudoja sąmoningai ir vengia jų naudojimo oficialiame bendravime, todėl spalvotos piktogramos labiau priimtinos asmeninėje komunikacijoje. Apklausa parodė, kad jaustukų fenomenas vartotojams padeda ne tik išreikšti, bet ir atpažinti kitų vartotojų emocijas besinaudojant reakcijomis į įvairius įrašus, o tai paprastina, praturtina ir tikslina jų komunikaciją. Atlikus interviu su komunikacijos, psichologijos ir skaitmeninio marketingo ekspertais ištirta: jaustukų naudojimas turėtų priklausyti nuo auditorijos, kurią siekiama pasiekti kuriamu turiniu, naudojant jaustukus vietoje ir laiku, žmonės lengviau perpranta tekstinę informaciją, jaustukai papildo tekstą ir gelbsti daugelyje situacijų, jaustukai padeda žmonėms perteikti emocijas, kurias kartais sunku apsakyti. Taip pat pastebėta, kad didžiausias neigiamas jaustukų naudojimo aspektas yra per didelis jų naudojimas, dėl kurio skursta vartotojų žodynas, prastėja rašymo įgūdžiai.
The object of this research is the emoji phenomenon in digital communication, and the aim of the research is to analyze and determine the reasons that determine the use of emoticons in personal communication. The theoretical part of the work discusses and analyzes the phenomenon of emotions in modern communication, clarifies what an emotion is, analyzes the expression of emotions in the text, examines the prehistory of emotions, their use in communication and explains how psychological human well-being can affect emotion communication. Using the theoretical part, the aim is to reveal the problem of the research - to find out what reasons determine the use of emotions in personal communication. In the analytical part of the work, two research methods were chosen - a quantitative survey, a questionnaire on the Internet, which involved 171 respondents, and a qualitative survey, a semi-structured interview with three experts. A quantitative study found that it is important for a respondent to express emotions when communicating in writing, most respondents use emoticons consciously and avoid using them in formal communication, making colored icons more acceptable in personal communication. The survey showed that the phenomenon of emoticons helps users not only to express, but also to recognize the emotions of other users through reactions to various recordings, which simplifies, enriches and refines their communication. Following interviews with communications, psychology and digital marketing experts examined: the use of emoticons should depend on the audience to be created, using emoticons in place and time makes it easier for people to understand textual information, emoticons complement the text and save in many situations, emoticons help people convey emotions that are sometimes difficult to express. It has also been observed that the biggest negative aspect of using emoticons is their excessive use, which leads to poor vocabulary and deteriorating writing skills.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/130244
Affiliation(s): Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas
Viešosios komunikacijos katedra
Appears in Collections:2021 m. (PMDF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

25
checked on Dec 24, 2021

Download(s)

8
checked on Dec 24, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons