Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/130206
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Etnologija / Ethnology (H006)
Author(s): Dikaitė, Dominyka
Supervisor: Račiūnaitė-Paužuolienė, Rasa
Title: Lietuvos ir Norvegijos moterų padėtis profesinėje veikloje XXI a. pradžioje
Other Title: The position of Lithuanian and Norwegian women in professional activity at the beginning of the 21st century
Extent: 59 p.
Date: 7-Jun-2021
Keywords: Moterys;Profesinė veikla;Lyčių lygybė;Lyčių stereotipai;Lietuva;Norvegija;Gender equality;Gender stereotypes;Lithuania;Norway;Professional activity;Women
Abstract: Baigiamajame bakalauro darbe analizuojama moterų padėtis profesinėje veikloje XXI a. pr. Lietuvoje ir Norvegijoje, kuri iki šiol nebuvo tyrinėta. Darbe keliama problema – kokie veiksniai veikia XXI a. pr. lietuvių ir norvegių moterų padėtį profesinėje veikloje? Darbo objektas – Lietuvos ir Norvegijos moterų padėtis profesinėje veikloje XXI a. pr. Darbo tikslas – ištirti Norvegijos ir Lietuvos moterų padėtį profesinėje veikloje XXI a. pr. Uždaviniai: 1) remiantis ankstesnių tyrinėtojų tyrimais, išanalizuoti moterų padėtį profesinėje veikloje XXI a. pr. Lietuvoje; 2) pasitelkus ankstesnių tyrinėtojų tyrimus, išnagrinėti moterų padėtį profesinėje veikloje XXI a. pr. Norvegijoje; 3) palyginti moterų padėties profesinėje veikloje XXI a. pr. Lietuvoje ir Norvegijoje atvejus; 4) remiantis autorės atliktais lauko tyrimais, išanalizuoti XXI a. pr. Lietuvos ir Norvegijos moterų padėtį profesinėje veikloje. Lauko tyrimo metodas – anketinė apklausa. Surinktos medžiagos analizės metodai: lyginamoji analizė, literatūros ir šaltinių turinio analizė, statistinių duomenų analizė bei interpretacinis ir lyginamasis metodai. Tyrimo rezultatai – atlikus anketinę apklausą išsiaiškinta, kad Lietuvos ir Norvegijos moterys yra diskriminuojamos profesinėje srityje. Diskriminacija pasireiškia atlyginimų atotrūkiu, priekabiavimu, moteriškos darbo jėgos nuvertinimu, netolygiu atsakomybių paskirstymu ir paaukštinimo klausimais. Darbinėje aplinkoje dažnai vadovaujamasi lyčių stereotipais, daugiausia dėl kurių ir atsiranda moterų diskriminacijos atvejai. Tyrimas parodė, kad abiejose šalyse moterų situacija profesinėje srityje yra panaši, nors kai kuriais klausimais Norvegijai pavyksta tvarkytis geriau, pavyzdžiui, didžioji dalis lietuviškos anketos respondentų mano, kad vyrai užima svarbesnę poziciją profesinėje veikloje nei moterys, tuo tarpu Norvegijos tiriamieji mano priešingai. Daug panašumų abiejose šalyse įžvelgiama nagrinėjant vyrų ir moterų atlyginimų klausimus bei tiriant įvairių stereotipų gajumą.
The bachelor's thesis analyzes the position of women in professional activity at the beginning of the 21st century in Lithuania and Norway, which has not been studied so far. The problem of the thesis – what factors affect the position of Lithuanian and Norwegian women in professional activity at the beginning of the 21st century? The object of the thesis – the position of Lithuanian and Norwegian women in professional activity at the beginning of the 21st century. The aim of the thesis – to study the situation of Norwegian and Lithuanian women in professional activity at the beginning of the 21st century. Objectives: 1) based on the research of previous researchers, to analyze the situation of women in professional activity at the beginning of the 21st century in Lithuania; 2) with the help of research of previous researchers, to examine the situation of women in professional activity at the beginning of the 21st century in Norway; 3) to compare the situation of women in professional activity at the beginning of the 21st century in Lithuania and Norway; 4) on the basis of field research conducted by the author, to analyze the situation of Lithuanian and Norwegian women in professional activity at the beginning of the 21st century. Field research method – questionnaire survey. Methods of analysis of the collected material: comparative analysis, analysis of the content of literature and sources, analysis of statistical data and interpretive and comparative methods. Field research results – the survey revealed that Lithuanian and Norwegian women are discriminated in the professional field. Discrimination occurs in the pay gap, harassment, undervaluation of the female workforce, unequal distribution of responsibilities and promotion issues. The work environment is often based on gender stereotypes. The survey showed that the situation of women in the professional field is similar in both countries, although Norway manages some issues better, for example, the majority of Lithuanian respondents believe that men occupy a more important position than women, while Norwegian respondents believe the opposite. Many similarities between the two countries can be seen in the examination of men's and women's pay issues and in the study of the prevalence of different stereotypes.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/130206
Appears in Collections:2021 m. (HMF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

1
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.