Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/130136
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Etnologija / Ethnology (H006)
Author(s): Kavaliauskaitė, Taysa
Supervisor: Račiūnaitė-Paužuolienė, Rasa
Title: Lyčių lygybė Lietuvos ir Norvegijos šeimose XXI a. pradžioje
Other Title: Gender equality in Lithuanian and Norwegian families at the beginning of 21st century
Extent: 41 p.
Date: 7-Jun-2021
Keywords: Lyčių lygybė;Lyčių stereotipai;Šeima;Lietuva;Norvegija;Family;Gender equality;Gender stereotypes;Lithuania;Norway
Abstract: Baigiamajame darbe nagrinėjama lyčių lygybės situacija Lietuvos ir Norvegijos šeimose XXI amžiaus pradžioje. Iki šiol nebuvo atlikta tokio lyginamojo tyrimo. Taigi šio darbo objektas– lyčių lygybė šeimoje Lietuvoje ir Norvegijoje XXI a. pr. Darbo tikslas– ištirti ir palyginti lyčių lygybės klausimus Lietuvos ir Norvegijos šeimose XXI amžiaus pradžioje. Darbe keliama problema– kaip skiriasi lyčių lygybės situacija Norvegijos ir Lietuvos šeimose? Ar lyčių lygybė šeimoje vis dar siektinas tikslas? Darbo uždaviniai: 1) Išanalizuoti šeimos modelį ir šeimos politiką Lietuvoje. 2) Ištirti Norvegijos šeimos modelį ir šeimos politiką Norvegijoje, turinčią įtakos šeimoms. 3) Remiantis lietuvių tyrinėtojų darbais, išnagrinėti lyčių lygybės situaciją Lietuvos šeimose. 4) Remiantis užsienio tyrinėtojų darbais, išnagrinėti lyčių lygybės situaciją Norvegijos šeimose. 5) Palyginti Norvegijos ir Lietuvos šeimose vyraujančią lyčių lygybės situaciją ir gyvenimo šeimoje ypatumus, remiantis šio darbo autorės lauko tyrimų duomenų analize. Darbo metodai: literatūros ir šaltinių turinio analizės metodas, lyginamasis ir interpretacinis metodai. Lauko tyrimo metodas–anketinė apklausa, sukurta pagal darbo autorės klausimyną. Darbo struktūra: penkios dėstymo dalys, išvados, literatūros ir šaltinių sąrašas bei priedai. Pirmoje dėstymo dalyje pristatomas šeimos modelis bei šeimos politika Lietuvoje. Antroje dėstymo dalyje aptariama Norvegijos šeimos politika, bei analizuojami šeimų modeliai šalyje. Trečioje ir ketvirtoje dėstymo dalyse aptariama lyčių lygybės situacija lietuvių ir norvegų šeimose, remiantis lietuvių bei užsienio tyrinėtojų darbais. Penktoje dėstymo dalyje analizuojamas lauko tyrimas ir palyginama lyčių lygybės situacija Norvegijos ir Lietuvos šeimose. Išvados: Lietuvoje ir Norvegijoje lyčių lygybės situacija skiriasi. Norvegės moterys jaučiasi labiau finansiškai saugesnės nei lietuvės, todėl lietuvės yra labiau priklausomos nuo vyrų. Norvegų vyrų ir lietuvių įsitraukimas į šeimos gyvenimą taip pat skiriasi. Daugiau norvegų vyrų nori dalyvauti vaiko auginime, nei lietuvių. Taip pat Lietuvoje ir Norvegijoje skiriasi vykdomos politikos. Lietuvoje politika orientuojasi į šeimos gerovę, o Norvegijoje orientuojamasi į individą, todėl Norvegija yra viena iš lyderiaujančių valstybių lyčių lygybės aspektu.
The aim of the study– to analyze and compare the situation of gender equality in Lithuanian and Norwegian families at the beginning of the 21st century. There is no comparative study has been conducted so far to discuss about gender equality in Norwegian ant Lithuanian families.. Thus, the object of this study is gender equality in the Norwegian ant Lithuanian families at the beginning of 21st century. The aim of the study is to investigate and compare gender equality issues in Lithuanian and Norwegian families at the beginning of the 21st century. The problem at the thesis - how does the situation of gender equality in Norwegian and Lithuanian families differ? Is gender equality in the family still a goal? Tasks of the study: 1) To analyze the family model and family policy in Lithuania. 2) To investigate the Norwegian family model and family policy in Norway affecting families. 3) Based on the works of Lithuanian researchers, to examine the situation of gender equality in Lithuanian families. 4) To examine the situation of gender equality in Norwegian families based on the work of foreign researchers. 5) To compare the prevailing situation of gender equality in Norwegian and Lithuanian families and the peculiarities of family life, based on the analysis of the field research data of the author of this work. Working methods: method of literature and source content analysis, comparative and interpretive methods. Field research method - a questionnaire created according to the author. Structure of the work: there is five parts, conclusions, list of literature and sources and appendices. The first part presents the family model and family policy in Lithuania. The second part discusses about Norwegian family policy and analyzes family models in the country. The third and fourth parts are about the situation of gender equality in Lithuanian and Norwegian families, based on the work of Lithuanian and foreign researchers. The fifth part analyzes the field research and compares the situation of gender equality in Norwegian and Lithuanian families. Conclusions: The situation of gender equality differs in Lithuania and Norway. Norwegian women feel more financially secure than Lithuanians, so Lithuanians are more dependent on men. The involvement of Norwegian men and Lithuanians in family life also differs. More Norwegian men want to participate in raising a child than Lithuanians. Lithuania and Norway also have different policies. In Lithuania, politics focuses on the well-being of the family, and in Norway it focuses on the individual, so Norway is one of the leading countries in terms of gender equality.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/130136
Appears in Collections:2021 m. (HMF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

4
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons