Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/127218
Type of publication: master thesis
Field of Science: Teologija / Theology (H002)
Author(s): Žalnieriūtė, Monika
Title: Žmogaus gyvybės vertingumas ir abortą padariusių moterų požiūris į negimusią gyvybę
Other Title: The value of human life and the attitude of women, who have had an abortion, towards unborn life
Extent: 74 p.
Date: 25-Jan-2021
Keywords: Vertingumas;Value;Žmogaus gyvybė;Human life;Katalikų Bažnyčia;Catholic Church;Abortas;Abortion
Abstract: Tyrimo klausimas: kokį požiūrį į pradėtos žmogaus gyvybės vertingumą turi abortą padariusios moterys? Tyrimo tikslas - atskleisti Katalikų Bažnyčios mokymą apie žmogaus gyvybės vertingumą ir identifikuoti abortą padariusių moterų požiūrį į negimusią gyvybę. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, informacijos sisteminimas ir struktūrizavimas; empiriniam tyrimui taikytas iš dalies struktūruotas interviu metodas ir kokybinės turinio (content) analizės metodas. Magistro darbe atlikto tyrimo rezultatų analizė leidžia daryti šias pagrindines išvadas: 1. Šventajame Rašte ir Katalikų Bažnyčios mokyme žmogaus gyvybė – aukščiausia vertybė. 2. Užsimezgusi gyvybė yra Dievo dovana ir pasikėsinimas ją sunaikinti yra laikomas moraliniu blogiu, nusižengimu Dievo įsakymui. 3. Medicinos mokslas įrodė, kad gyvybė prasideda nuo apvaisinimo momento. Šiam medicinos mokslo įrodytam faktui prieštarauja Lietuvos sveikatos ministro įsakymas, leidžiantis nutraukti nėštumą iki dvyliktos nėštumo savaitės. 4. Lietuvoje žmogaus gyvybės pradžia nėra teisiškai apibrėžta. Nėra informacijos apie prenatalinę žmogaus gyvybės stadiją, nėra atskleista žmogaus pradžios samprata. Pradėtas, bet negimęs kūdikis Lietuvos Respublikos įstatymuose neginamas, neturi asmens statuso ir jokių teisių. 5. Statistinių duomenų analizė parodė, kad Lietuvoje padaromų abortų skaičius kasmet mažėja. Tačiau tai išlieka problema, nes abortu ne tik nutraukiama kūdikio gyvybė, bet žalojama ir moters fizinė bei psichinė sveikata. 6. Apibendrinus šio empirinio tyrimo rezultatus, aišku, kaip pasikeitė respondenčių požiūris į negimusią gyvybę prieš abortą ir po aborto. Pasirinkimo abortui metu ne visos respondentės suprato gyvybės vertingumą, apie tai net negalvojo arba stengėsi negalvoti. Visos tyrimo dalyvės dabar yra tikinčios, palaiko Katalikų Bažnyčios nuostatas ginti kiekvieną gyvybę, kritiškai vertina įsakymą, leidžiantį nutraukti nėštumą, pasisako prieš abortus. Taigi, galima spręsti, kad jų supratimą apie gyvybės šventumą ir neliečiamumą suformavo krikščioniškosios vertybės.
The research question: what attitudes are held by women who have had an abortion towards the value of conceived human life? The research aim - to reveal the teaching of the Catholic Church on the value of human life and to identify the attitude towards the unborn life of women who have had an abortion. The research method: analysis of scientific literature, systematisation and structuring of information. The partially structured interview method and the method of qualitative content analysis were applied in the empirical research. The analysis of results acquired by the research leads to following main conclusions: 1. In Scripture and the teaching of the Catholic Church, human life is of the highest value. 2. An established life is a gift from God, and an attempt to destroy it is considered a moral evil, a transgression of God's commandment. 3. Medical science has proven that life begins from the moment of conception. This fact, which has been proven by medical science, is contradicted by the order of the Minister of Health of Lithuania, which allows to terminate pregnancy until the twelfth week of the pregnancy. 4. In Lithuania, the beginning of a human life is not legally defined. There is not any information about the prenatal stage of a human life, the concept of human beginning is not revealed. An unborn baby is not protected by the laws of the Republic of Lithuania, he/she does not have a personal status and any rights. 5. The analysis of statistical data showed that the number of abortions performed in Lithuania is decreasing every year. However, this remains a problem because abortion not only interrupts the baby’s life but also damages the woman’s physical and mental health. 6. Summarizing the results of this empirical study, it is clear how respondents’ attitudes toward unborn life changed before and after abortion. At the time of choosing abortion, not all respondents understood the value of life, did not even think about it or tried not to think about it. All study participants are now believers, they are critical of the order allowing abortion, advocating against abortion. Thus, it can be concluded that their understanding of the value of life was shaped by Christian values. 
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/127218
Affiliation(s): Katalikų teologijos fakultetas
Religijos studijų katedra
Appears in Collections:2021 m. (KTF mag.)

Files in This Item:
monika_zalnieriute_md.pdf1.37 MBAdobe PDF   Until 2026-01-25View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

57
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.