Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/125656
Type of publication: master thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Petrauskas, Mindaugas
Supervisor: Jakštaitė, Gerda
Title: Nelegali imigracija kaip grėsmė JAV nacionaliniam saugumui
Other Title: Illegal immigration as a threat to U.S. national security
Extent: 78 p.
Date: 27-May-2013
Keywords: imigracija;nacionalinis saugumas;terorizmas;JAV;immigration;national security;terrorism;USA
Abstract: Šiame darbe analizuojamas migracijos ir saugumo ryšys. Pagrindinis tyrimo tikslas – išsiaiškinti, kokį poveikį nelegali imigracija daro JAV nacionaliniam saugumui. Tikslui pasiekti buvo suformuluoti šie uždaviniai: pristatyti nacionalinio saugumo ir migracijos sampratas bei jų raidą; aptarti bendrąsias sąlygas, kurioms esant nereguliuojama imigracija tampa saugumo problema; aptarti dabartinės JAV nelegalios imigracijos fenomeno ypatumus; išnagrinėti JAV įstatyminę bazę, susijusią su imigracijos politikos formavimu, bei institucijų, atsakingų už imigracinės politikos įgyvendinimą, veiklą; išanalizuoti nelegalios imigracijos poveikį JAV darbo rinkai, biudžetui ir nacionaliniam identitetui, bei imigracijos ryšį su terorizmu ir organizuotu nusikalstamumu. Darbe daugiausia remiamasi aprašomuoju ir analitiniu metodais. Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad nelegalios imigracijos poveikis darbo rinkai yra ribotas, nes jį jaučia daugiausia žemą kvalifikaciją turintys vietininiai darbininkai. Kalbant apie poveikį biudžetui, jį sunku išmatuoti, nes daugumą imigrantų naudojamų paslaugų teikia valstijų ir vietos valdžia. Įvertinimą apsunkina ir tai, kad imigrantai moka netiesioginius mokesčius, be to, patys perka prekes, paslaugas ir kuria verslus. Taip pat buvo nustatyta, kad nelegali imigracija tampa grėsme tuomet, kai yra persipynusi su terorizmu ir organizuotu nusikalstamumu. Šią sąveiką grėsme galima laikyti dėl trijų priežasčių: pirma, žmonių kontrabanda yra potencialus terorizmo finansavimo šaltinis; antra, yra buvę bandymų, kai teroristai siekė patekti į JAV teritoriją, naudodami imigrantų naudojamas priemones; trečia, didžiausi teroro aktai JAV per pastaruosius tris dešimtmečius buvo įvykdyti nelegalių imigrantų. Kovos su terorizmu funkcijų priskyrimas su imigracijos politika susijusioms institucijoms taip pat rodo problemos aktualumą. Kita sritis, kurioje nelegali imigracija gali būti laikoma nacionalinio arba visuomenės saugumo klausimu, yra jos poveikis viešajam saugumui. Ji pirmiausia kyla dėl nelegalių imigrantų dalyvavimo gaujų veikloje. Poveikis visgi daugiausia reiškiasi Pietvakarinėse JAV valstijose. Ryšys tarp nelegalios imigracijos ir JAV nacionalinio identiteto bei teritorinio vientisumo yra ginčytinas. Viena vertus, buvo nustatyta, kad dėl didelės savęs amerikiečiais neidentifikuojančios ispanakalbių bendruomenės ir kitų priežasčių JAV rizikuoja prarasti nemažą dalį savo teritorijos, kita vertus, padaryta išvada, kad bet kokį ateities scenarijų visgi nuspėti sunku.
This paper examines the relationship between migration and security. The main purpose of the research is to analize what impact illegal immigration has on U. S. national security. In order to accomplish this purpose, following tasks are formulated: to present national security and migration concepts and their development; to outline general ways in which unregulated immigration can become a security issue; to describe recent trends and pecularities of the illegal immigration phenomenon in the U. S.; to analize immigration - related legislation and work of the institutions reponsible for implementing immigration policy; to analize illegal immigration‘s impact on U.S. labor market, budget, national identity, and discuss its connection with terrorism and organized crime. The research is mostly based on descriptive and analitical methods. The main findings of this study indicate that illegal immigration‘s impact on labor market is almost non-existent because it affects only a small group of low-skilled native workers. Its impact on the federal U.S. budget is difficult to calculate because most services that immigrants use are provided by state and local govenments. The fact that illegal immigrants pay various indirect taxes, buy goods and services, create businesses, would make any such calculation even more inacurate. It was also revealed that illegal immigration becomes a multifaced national security threat when it is intertwined with terrorism and organized crime problems. The research has found three major ways in which this relationship threatens U.S. security: 1) human smuggling may be a potential source of money to finance terrorist activities; 2) there have already been cases when terrorists tried to infiltrate U. S. territory by using the routes that are usually used by illegal immigrants, also by bribing human smugglers and drug traffickers; 3) the deadliest terrorist attacks on American soil during the last three decades were carried out by illegal immigrants. The fact that all institutions responsible for implementing U.S. immigration policy are tasked with combating terrorism also illustrates how serious this relationship is. One more reason that makes illegal immigration a national security issue or a threat to societal security, is its impact on public safety. It primarily results from illegal immigrants’ participation in gang activity. However, this problem is limited geographically because only Southwestern states suffer from. The relationship between illegal immigration and U. S. national identity, territorial integrity is debatable. On one hand, the research revealed that there is a huge number of Hispanics who do not identify themselves as Americans, and for this and other reasons the U.S. risks to lose a huge portion of its terroritory. On the other hand, it was concluded that any such development is unpredictable.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/125656
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

12
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

33
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.