Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/125360
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Stonienė, Dovilė
Supervisor: Naujanienė, Rasa
Title: Saugumas darbe: socialinių darbuotojų, dirbančių su šeimomis, patirties analizė
Other Title: Safety at Work: Analysis of Family Social Workers' Experience
Extent: 84 p.
Date: 25-May-2016
Keywords: Saugumas darbe;socialinis darbas su šeimomis;socialinių darbuotojų patirtys.;Safety at work;family social work;social workers experience.
Abstract: Socialinių darbuotojų, dirbančių su šeimomis, nesaugumą lemia pati darbo specifika, kadangi darbuotojai daugiausiai laiko praleidžia dirbdami akis į akį su krizinėse situacijose atsidūrusiais asmenimis, kuriems ne tik turi padėti, bet ir juos kontroliuoti, kas sąlygoja psichologinės įtampos, streso, klientų agresijos, kartais net smurto pasireiškimą. Visa tai skatina atkreipti dėmesį į socialinio darbo praktikoje kylančias profesines rizikas bei ieškoti priemonių, padedančių užtikrinti darbuotojų saugumą darbe. Todėl ir šio tyrimo objektu buvo pasirinkti socialinių darbuotojų, dirbančių su šeimomis, saugumo darbe veiksniai. Tyrimo tikslas: atskleisti socialinių darbuotojų, dirbančių su šeimomis, saugumą darbe sąlygojančius veiksnius. Tyrimo uždaviniai: 1) Aprašyti formalius socialinių darbuotojų darbo sąlygas reglamentuojančius veiksnius; 2) Įvertinti profesinės rizikos veiksnius, sąlygotus socialinio darbo specifikos; 3) Identifikuoti priemones, skirtas darbo rizikos veiksnių mažinimui. Tyrimo objektui atskleisti buvo taikytas mišrių tyrimų metodas, kombinuojant kiekybinį ir kokybinį duomenų rinkimą, kurio metu buvo atliktas socialinių darbuotojų anketavimas ir interviu. Tyrimo dalyvių atranka buvo tikslinė, tyrime dalyvauti buvo kviečiami tik tie socialiniai darbuotojai, kurie dirba su šeimomis. Anketinė apklausa buvo vykdoma elektroniniu būdu, o jos metu gautų rezultatų išsamesniam interpretavimui buvo atliktas vienas interviu su socialine darbuotoje. Tyrimo rezultatai atskleidė, jog socialiniai darbuotojai, dirbantys su šeima, savo darbe susiduria su padidinta rizika, kurią sąlygoja pati darbo su šeima specifika. Darbuotojams tenka didelis darbo krūvis, sudėtingos darbinės situacijos, nereglamentuotų funkcijų atlikimas bei reglamentą neatitinkanti darbo trukmė, dažnas susidūrimas su vertybių konfliktais, smurtiniu klientų elgesiu ir pan. Darbo sudėtingumas, destruktyvus klientų elgesys, tinkamų darbo sąlygų neužtikrinimas įtakoja didelės emocinės įtampos bei streso veiksnių pasireiškimo riziką. Šių rizikos veiksnių mažinimui pateikiamos praktinės rekomendacijos organizacijų vadovams, kurių veiksmai nukreipti į socialinių darbuotojų darbo sąlygų gerinimą bei darbuotojų mokymus susidoroti su negatyviomis darbinėmis situacijomis gali užtikrinti didesnę apsaugą nuo darbe kylančių rizikos veiksnių.
Social workers working with families, insecurity stems from the very character of work, as employees spend the most time face to face with the crisis situations of a person who not only has to help, but also control them,which leads to psychological stress, customer aggression, stress,sometimes even manifestation of violence. All this highlights the importance of social work practice arising from occupational risks and to seek measures to ensure safety at work. Therefore, this study was targeted social workers working with families, occupational safety factors. The aim:to reveal social workers working with families, safety at work influencing factors. Research task: 1) To describe the formal social workers working conditions regulating; 2) To assess occupational risk factors caused by the specifics of social work; 3) To identify measures aimed at reducing the risk factors. The object of investigation was to reveal the mixed research method of combining quantitative and qualitative data, which was carried out by social workers questionnaires and interviews. Participants in the study sample was the target, the study were invited to participate in only those social workers who work with families. Questionnaire survey was conducted electronically, and its results on a more comprehensive interpretation was made in an interview with one social worker. Results of the study revealed that social workers who work with family in their work due to an increased risk, which leads to the specifics of working with the family. Workers have a heavy workload, difficult work situations, is not subject to performance of the functions and the regulation does not comply with working hours, frequent collisions with values conflicts, violent behavior of clients and so on. Work complexity, destructive behavior of customers, the failure to provide adequate working conditions affect the high emotional tension and stress factors in risk. The risk factor reduction provides practical recommendations for the organization managers, whose actions directed to the social workers, working with conditions and training of staff to deal with situations in negative stain can provide greater protection against occupational risk factors.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/125360
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

37
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

110
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.