Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/125341
Type of publication: master thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Kvietkauskas, Julius
Title: Ekonominės migracijos politikos administravimas Lietuvos Respublikoje
Other Title: Administration of economic migration policy in the Republic of Lithuania
Extent: 118 p.
Date: 4-Jun-2008
Keywords: ekonominė migracija;politika;administravimas;Lietuva;economic migration;policy;administration;Lithuania
Abstract: Šio darbo tikslas yra ištirti ekonominės migracijos politikos administravimą Lietuvos Respublikoje. Darbe tiriama 1990 – 2008 m. laikotarpio Lietuvos Respublikos ekonominės migracijos politika bei ją administruojančių Lietuvos Respublikos Vyriausybės, įstaigų prie vyriausybės bei kitų tiesiogiai vyriausybei pavaldžių institucijų veikla. Darbe išsikelti tokie uždaviniai: 1. Nustatyti ir išanalizuoti šiuolaikinės ekonominės emigracijos iš Lietuvos ypatumus. 2. Išnagrinėti racionalųjį „aktyviosios“ visuomenės teorinį modelį. 3. Identifikuoti Lietuvos Respublikos ekonominės emigracijos politikos tikslus, taikant racionalųjį „aktyviosios“ visuomenės teorinį modelį. 4. Išskirti pagrindines valstyb��s valdymo institucijas, administruojančias Lietuvos Respublikos ekonominės emigracijos politiką. 5. Išanalizuoti Lietuvos Respublikos ekonominės emigracijos politikos administravimą, taikant racionalųjį „aktyviosios“ visuomenės teorinį modelį. Darbą sudaro keturi skyriai. Pirmajame yra analizuojami Lietuvos ekonominės emigracijos bruožai, identifikuojami ekonominės emigracijos iš Lietuvos motyvai bei nustatomos ekonominės emigracijos pasekmės Lietuvai. Antrajame skyriuje pristatomas darbe naudojamas racionalusis „aktyviosios“ visuomenės teorinis modelis. Šioje dalyje pristatoma racionaliojo viešojo administravimo modelio raida, turinti tapti kontekstu, palengvinančiu po to einančią Amitai Etzioni racionaliojo „aktyviosios“ visuomenės modelio analizę. Trečiajame skyriuje, taikant „aktyviosios“ visuomenės teorinį modelį, pristatoma migracijos politikos bei ekonominės emigracijos politikos raida Lietuvoje 1990 – 2008 metų laikotarpiu. Visa tai padeda lengviau identifikuoti strateginius Lietuvos Respublikos ekonominės emigracijos politikos tikslus, kurie toliau šioje dalyje taip pat yra analizuojami. Ketvirtajame skyriuje, taikant „aktyviosios“ visuomenės teorinį modelį, analizuojamas ekonominės emigracijos politikos administravimas Lietuvos Respublikoje. Pastarasis analizuojamas išskaidant politiką į ją sudarančius tikslus. Kiekvieną tikslą įgyvendinančios institucijos taip pat yra analizuojamos atskirai.
The aim of the work is to explore administration of economic migration policy in the Republic of Lithuania. In the work it is studied the period of 1990 – 2008 policy of economic migration, as well activity of administrating it institutions of the Government of the Republic of Lithuania and institutions under the Government and other institutions directly dependent on the Government. The following tasks are interposed in the work: 1. To determine and analyse the peculiarities of modern economical emigration from Lithuania. 2. To explore the model of rational “active” society. 3. To identify Lithuanian republic political objectives of economical emigration applying rational “active” society theoretic model. 4. To abstract the main government institutions managing Lithuanian republic economical emigration politics. 5. To analyse Lithuanian republic economical emigration politics applying rational “active” society theoretic model. The work is formed of four chapters. In the first chapter Lithuanian economic migration features are analysed, economic migration from Lithuania motives are identified and economic migration consequences for Lithuania are determined. In the second chapter rational theoretical model of “active” society that is used in the work is presented. In this part development of rational public administration model that is going to become a context that relieves ensuing analyses of Amitai Etzioni rational “active” society model is presented. In the third chapter, applying “active” society theoretical model, development of migration and economic migration policy in Lithuania in the period of 1990-2008 is presented. All this help easier to identify strategic aims of economic migration policy of the Republic of Lithuania that are also further analysed in this part. In the fourth chapter, applying “active” society theoretical model, administration of economic migration policy in the Republic of Lithuania is analysed. The latter is analysed, separating policy into aims that form it. The institutions that implement every aim are also analysed separately.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/125341
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.