Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/125138
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Ainytė, Gintarė
Title: Vadovo pasitenkinimo tėvų auklėjimu svarba aiškinant suvokiamo tėvų auklėjimo stiliaus ir taikomo vadovavimo stiliaus sąsajas
Other Title: Role of Leader's Satisfaction with Parent on the Relationship between Perceived Parenting Style and Self Assessed Leadership Style
Extent: 59 p.
Date: 24-May-2016
Keywords: Vadovavimo stilius;auklėjimo stilius;pasitenkinimas tėvų auklėjimu;vadovavimo vystymas.;Leadership style;parenting style;satisfaction with parenting;leadership development.
Abstract: Tyrimo tikslas – ištirti tėvų auklėjimo ir vadovo vadovavimo stilių sąsajas ir nustatyti vadovo pasitenkinimo tėvų auklėjimu svarbą aiškinant šias sąsajas. Tyrime dalyvavo 138 vadovai (75 moterys ir 63 vyrai, daugiausia 50 ir daugiau metų). Iš jų 31 (22,5 %) priklauso žemiausiajam vadovavimo lygmeniui, 86 (62,3 %) – viduriniajam ir 21 (15,2 %) – aukščiausiajam. Tiriamieji buvo iš įvairaus tipo organizacijų: privačių (50,7 %) ir valstybinių (49,3 %). Duomenys tyrimui buvo renkami elektroniniu būdu: tyrimo nuoroda buvo platinama elektroniniu paštu. Tyrimo klausimyną sudarė trys instrumentai. Vadovo elgesio būdui įvertinti buvo naudojama G. Yukl (2012) Hierarchinė vadovavimo elgesio taksonomija, kuri matuoja vadovo orientaciją į užduotį ir į santykius. Auklėjimo stiliams nustatyti naudota Vaiko auklėjimo stilių ir dimensijų klausimyno – trumpoji versija, kurią sudaro autoritarinio, autoritetinio ir leidžiančio auklėjimo stiliaus subskalės (Robinson, Mandelco, Olsen, Hart, 1995). Pasitenkinimas tėvų auklėjimu įvertintas naudojant C. S. Henry, D. L. Ostrander ir S. G. Lovelace (1992) Paauglių pasitenkinimo šeimos rodiklio santykių su tėvais subskale. Pagrindiniai tyrimo rezultatai parodė, jog tėvų auklėjimo stiliumi remiasi tie vadovai, kurie savo tėvų auklėjimą įvertino kaip autoritetinį – jie vadovaudami pavaldiniams remiasi orientacija į užduotį, į santykius bei į užduotį ir į santykius kartu. Reikšmingų ryšių tarp autoritarinio ir leidžiančio tėvų auklėjimo vertinimo ir vadovo orientacijos atitinkamai į užduotį ar santykius nebuvo rasta. Nustatyta, kad vadovai yra labiau patenkinti tėvais, kai tėvų auklėjimą suvokia kaip autoritetinį ir juo remiantis taiko demokratinį vadovavimo stilių, negu kai auklėjimas ir vadovavimas nedera arba kai auklėjimas ir vadovavimas dera „Laisser-faire“ stiliumi. Pasitenkinimas suvokiamu tėvų auklėjimu yra svarbesnis prognozuojant vadovavimo stilių negu tėvų auklėjimo stiliaus atitikimas vadovavimo stiliui.
The aim of this study was to assess the role of satisfaction with parents on relationship between perceived parenting style and self assessed leadership style. The subjects of the study were 138 managers (75 women and 63 men, mostly 50 and plus age). 31 (22,5%) of manager were middle-level leaders, 86 (62,3%) – bottom-level leaders and 21(15,2%) – top-level leaders. Participants were from different-type organizations: private sector (50,7%) and public sector (49,3%). This research was conducted on the internet, invitations to respond the survey were send via email. Respondents filled in questionnaires that consisted of three different instruments. Hierarchical Taxonomy of Leadership Behaviour was used to measure specific leader’s behaviour (task and relations orientations) (Yukl, 2012). Parenting style was measured by using Parenting styles and dimensions questionnaire – Short Form by C. C. Robinson, B. Mandelco, S. F. Olsen and C. H. Hart (1995), which contains authoritative, authoritarian and permissive subscales. The Adolescent Family Life Satisfaction Index by C. S. Henry, D. L. Ostrander and S. G. Lovelace (1992) was used to measure an index of parental relationship satisfaction. Major results of the study confirmed significant correlations only between perceived authoritative parenting style and 1) task and relation oriented; 2) task-oriented and 3) relation-oriented leadership style. There were no significant relations between authoritarian and permissive leadership parenting and leader’s task and relation oriented behaviour. Leaders who were more satisfied with parents led by an example of their parents: managers are more satisfied with parenting when subjectively perceived authoritative parenting style is equivalent to perceived combination of task and relation orientation in leadership style. Satisfaction with parenting was a better predictor of leadership style than the equivalency of perceived parenting and leaderhip styles.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/125138
Affiliation(s): Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

11
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

2
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.