Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/124691
Type of publication: master thesis
Field of Science: Fizika / Physics (N002)
Author(s): Zimnickas, Vaidotas
Title: Konvekcinių šilumos mainų grunte įtakos šilumos polių efektyvumui modeliavimas
Other Title: Modeling of Influance of Convective Heat Transfer in Soil on Thermal Poles Efficiency
Extent: 51 p.
Date: 15-Jan-2015
Keywords: Geoterminė energija;šilumos poliai;skaitinis modeliavimas;konvekciniai šilumos mainai;Geothermal energy;energy piles;numerical modeling;convection heat transfer
Abstract: Geoterminė energija vis plačiau naudojama pastatų šildymo ir vėdinimo reikmėms tenkinti. To priežastis yra tai, kad geoterminę energiją galima išgauti beveik visame pasaulyje ir šis atsinaujinantis energijos šaltinis labai nežymiai priklauso nuo aplinkos sąlygų. Yra daugybė būdų, skirtingų kolektorių tipų, skirtų geoterminei energijai iš grunto išgauti, tačiau pastaraisiais metais itin daug dėmesio skiriama šilumos poliams. Šilumos polių išgaunamos energijos kiekis stipriai priklauso nuo grunto parametrų: nuo grunto šiluminio laidumo, šiluminės talpos, grunto poringumo, vandens kiekio grunte bei jo judėjimo. Išvardintų natūralių aplinkos parametrų įtaka šilumos poliaus efektyvumui yra gerai ištyrinėta, tačiau iki šiol labai nedidelis dėmesys yra skirtas dirbtiniams metodams, kurių pagalba galima didinti šilumos polių efektyvumą. Vienas tokių metodų – oro šulinio įdiegimas į gruntą ar polių. Iki šiol yra atlikta tik keletas tyrimų, analizuojančių oro šulinio įtaką poliui, kai oro šulinys yra pačiame poliuje, tačiau iki šiol nėra atlikta tyrimų, kurie vertintų kokią įtaką oro šulinys daro polių sistemai.Pirmoje darbo dalyje apžvelgiama literatūra ir moksliniai darbai susiję su geotermine energija, šilumos poliais bei grunto parametrų įtaka šilumos polių efektyvumui. Antroje dalyje smulkiai aprašomas šilumos polių sistemos su į gruntą įdiegtu oro šuliniu modelio kūrimas.Nurodomos modelio kraštinės sąlygos ir naudojami parametrai. Trečiojoje dalyje pateikiami modeliavimo rezultatai bei išvados.
Geothermal energy is widely used in building to satisfy heating and cooling needs. The reason for this is that geothermal energy can be extracted almost all over the world and this renewable energy source very slightly depending on ambient conditions. There are many different types of collector for geothermal energy extracted from the ground, but in recent years, much attention is given to heat piles. Energy piles efficiency strongly depends on the soil parameters: soil thermal conductivity, heat capacity, soil medium porosity, water content in soil and its flow direction. Listed natural environmental parameters on the thermal efficiency of the energy pile is a well-studied, but so far very little attention is dedicated to artificial methods which can be used to increase the thermal efficiency of the piles. One such method - air well installation in the ground or pile. Thera only a few studies which analyzing the air well influence to energy pile efficiency whwn air well is installed in pile. But there is no studies which have evaluated the impact of air well influance to energy piles system. In the first part of this study I reviews the literature and research work related to geothermal energy, heat piles and soil parameters on the thermal efficiency of the energy piles. In the second part I describe in detail the model of energy piles system and air well witch is installled between piles. The third part contains the simulation results and conclusions.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/124691
Affiliation(s): Gamtos mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

9
checked on May 1, 2021

Download(s)

28
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.