Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/124336
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Subačiūtė, Rita
Title: Kaimiškųjų vietovių vaikų ir jaunimo dienos centrų paslaugų plėtros projektavimas: jauno suaugusiojo kliento požiūriu
Other Title: The development of children and youth day care center's services in rural areas: a young adults client' perspective
Extent: 77 p.
Date: 26-May-2014
Keywords: vaikai;jaunimas;dienos centras;NVO;jaunas suaugęs;children;youth;day care center;non-governmental;young adult
Abstract: Kaime gyvenantiems jauniems žmonėms nėra galimybės savęs realizuoti, aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime, nėra išėjimo vietų, kur galima praleisti laisvalaikį. Pastaruoju dešimtmečiu, ypač, svarus vaidmuo nevyriausybinių organizacijų sektoriui priskiriamas - sprendžiant socialines problemas. Vienas iš tokių pagalbos galimybių yra nevyriausybinių bendruomeninių organizacijų įsteigti vaikų ir jaunimo dienos centrai, kurių klientai vaikai iš socialinės rizikos šeimų, socialiai pažeistų, nepilnų šeimų, vaikai turintys elgesio ir emocinių problemų, jaunimas, nepritampantis prie savo bendraamžių, mažai motyvuotas, turintis mažai galimybių arba visai nesijungiantis į jokias veiklas. Vaikų dienos centras apsaugo vaikus ir jaunimą nuo neigiamos socialinės aplinkos, tenkina vaikų poreikius ir sudaro galimybes jaunimui jungtis į veiklas, užsiimti veikla kuri yra susijusi su kasdieniniu tobulėjimu. Tyrimo problema - siekiama ištirti kaimo vietovėje veikiančio vieno X vaikų ir jaunimo dienos centrų teikiamų paslaugų plėtros galimybes ir sukurti siektiną šios veiklos modelį remiantis suaugusiųjų klientų požiūriu. Tyrimo tikslas – atskleisti kaimiškos vietovės vaikų ir jaunimo dienos centro paslaugų plėtros projektavimo galimybes suaugusiojo kliento požiūriu. Siekiant atskleisti kaimiškųjų vietovių vaikų ir jaunimo dienos centrų paslaugų plėtros projektavimo galimybes: jauno suaugusiojo kliento požiūriu, buvo pasirinktas kokybinio tyrimo metodas. Tyrimo duomenys buvo renkami naudojant pusiau struktūruotą interviu. Tyrimo dalyviai – penki buvę tiriamo vaikų dienos centro klientai, kurie sutiko dalyvauti tyrime ir atskleisti savo patirtį. Tyrimu atskleista, kad vaikų dienos centrą lankantys vaikai jį lanko tik iki tikro amžiaus tarpsnio – paauglystės. Pagrindinė priežastis, dėl kurios jie atkrinta yra tai, kad esama veikla nedomina jų, maišo esantys mažesni vaikai. Tyrimu atskleista, kad paaugliams reikia veiklos, kuri būtų aktyvesnė, skatintų jų saviraišką, taip pat nori ne tokios griežtos dienotvarkės. Tyrimo metu tyrimo dalyviai vertino suteiktų paslaugų poveikį jų asmenybei, pasiekimams. Tiriamieji atskleidė, kad lankydami centrą jie jautėsi kitokiais, nes kiti bendraamžiai ten nesilankė, arba lankėsi neilgai, kitiems tai susiję su geografiniu atstumu. Tyrimo metu nustatyta, kad paaugliai nori patys imtis iniciatyvos planuojant veiklą, tik yra įsprausti į tam tikrus rėmus. Pagal gautus tyrimo rezultatus pateikiamas projektas.
Young people living in rural areas do not have an opportunity to realise themselves, to take part in a social life due to the lack of places where they could spend their spare time. During the last decade a sector of non-governmental organization plays an important role in solving social problems. One of possibilities of such help are child and youth day care centers founded by non-governmental social organizations. They are designed for children from social risk and single- parent families, for children having behaviour and emotional problems, for those who feels lonely and left out among peers, who are not motivated or have few possibilities to participate in different activities. Child day care centers prevents children from negative social influence, satisfies children‘s needs and provides an opportunity to join activities related to everyday self- improvement. The problem of the research is to analyse the development of provided services in one X child and youth day care center in rural area and create an appropriate activity model from adult clients‘ position. The aim of the research is to reveal the possibilities of services development designing provided by a child and youth day care center in a rural area from an adult client viewpoint. To reveal these possibilities the qualitative research method was chosen. The data of research was collected by using a semi-structured interview. The participants of the research were five formers clients of the child and youth day center who accepted to take part in the research and reveal their experience. The research shows that the children attend the day care center only untill a particular stage of life: adolescence. The main reason they refused to continue is the lack of interest in available activity, also, feeling uncomfortable with the younger children. The research reveals that adolescents need activities which should be more energetic and foster their self-expression. Moreover, they do not want such a strict timetable. During the research the participants evaluated the influence of the provided services to their personalities and achievments. The respondents dicovered that they felt different from their peers who did not attend the day care center, or attended it only temporary. It was concluded that adolescents want to act on their own initiative when planning their activities and not to be put in strict frames.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/124336
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

10
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

66
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.