Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/124186
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorUlevičius, Benas-
dc.contributor.authorKilpys, Valdas-
dc.date.accessioned2020-12-23T00:44:39Z-
dc.date.available2020-12-23T00:44:39Z-
dc.date.issued2014-05-29-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/124186-
dc.description.abstractŠių laikų informacinės erdvės plitimas (ir plėtimas) tapo nemenku iššūkiu ne tik tarpusavio komunikacijos prasme, bet paliečia giluminius tikėjimo klodus bei kitaip veikia gerokai gilesnius žmogaus asmenybės darinius. Virtualumas, kaip neregimos esamybės atitikmuo, po truputį, bet užtikrintai braunasi žmogaus (pa)sąmonėn ir keičia patį žmogų su visa jo vertybių sistema neišskiriant tikėjimo reikalų. Tokiame kontekste yra itin svarbu atlikti tyrimus, kuriais remiantis būtų galima identifikuoti esmines iš virtualybės sklindančias prieš tikėjimą nukreiptas agresijos formas. Tačiau tyrimų atlikimas yra neatsiejamas nuo būtinybės identifikuoti „atramos taškus“. Tuo tikslu teorinėje darbo dalyje yra aptariami Bažnyčios išleisti dokumentai, kurie siejasi su visuomenės komunikavimo priemonėmis, ir išgryninami etiniai jų principai. Remiantis Bažnyčios Magisteriumo dokumentais, visose žiniasklaidos srityse, žanruose, rūšyse galioja pagrindinis etinis principas: žmogus ir bendruomenė yra visuomenės komunikavimo priemonių naudojimo tikslas ir matas. Komunikacija privalo tarnauti visapusiškam žmogaus vystymuisi ir gėriui. Ištyrus esmines verbalinės agresijos kryptis pagal poveikį tikintiems daroma išvada, kad verbalinė agresija dažniausiai pasireiškia netiesioginiu būdu, agresyvaus teksto autoriui aprašinėjant „herojų“. Dažniausiai juo tampa dvasiškis. Verbalinės agresijos poveikio stiprumas priklauso nuo akceptuotojo nuostatų, tačiau stebimas įdomus fenomenas: dažniausiai agresyvių tekstų autoriai Bažnyčios, tikėjimo atžvilgiu yra visiški analfabetai. Konstatuoti nuolatinį aktyvų atoveiksmį iš tikinčiųjų pusės nebūtų teisinga. Pasipriešinimas verbalinei agresijai vyksta priešokiais. Verbalinės agresijos kryptys pagal intencijas buvo identifikuojamos teksto turinio analizės metodu. Verbalinė agresija kuriama įvairiais būdais, kurie taip pat analizuojami šiame darbe. Vertinti teorines minimos agresijos krypčių įveikos galimybes nėra pagrindinis šio darbo uždavinys. Tai veikiau numanoma tolesnių tyrimų kryptis. Kita vertus, atsižvelgiant į tai, kad žiniasklaidos pozityvumas siejamas su jos prisidėjimu prie bendro gėrio siekimo, dvasios poilsio ir lavinimo bei Dievo Karalystės plėtimo, įveikos strategijos formavimas dabarties laiku yra neabejotinos svarbos uždavinys.lt
dc.description.abstractThe spread (and expansion) of today’s information space has become a major challenge not only in terms of mutual communication. It also touches deep layers of faith and has other impacts on much deeper formations of human personality. Virtuality, as equivalent to unseen existence, slowly, but surely intrudes into human consciousness and changes a human being and his whole value system, including faith matters. In this context, studies are necessary, on the basis of which the main forms of aggression that arise from virtuality and are directed against faith could be identified. However, the performance of studies is inseparable from the necessity to identify “reference points”. Thus, the theoretical part of the paper focuses on the documents released by the Church, which are related with public communication measures, and distinguishes their ethical principles. According to the documents of the Magisterium of the Church, the main ethical principle prevails in all fields, genres and kinds of media: a human being and society is the objective and a measure of the use of public communication measures. Communication must serve a thorough human development and goodness. The research of the main trends of verbal aggression by impact on the congregation permits to make the following conclusion: verbal aggression is generally expressed indirectly by describing a “hero” by aggressive text author. Usually a churchman becomes a target. The intenseness of the impact of verbal aggression depends on the attitudes of the acceptor; yet, a very interesting phenomenon is being observed: usually the authors of aggressive texts in regard to the Church and faith are illiterate persons. It would not be right to state a permanent active reaction from the congregation. Resistance to verbal aggression occurs irregularly. The trends of verbal aggression by intentions were identified by content analysis method. Verbal aggression is formed in various methods, which are also analyzed in this paper. Evaluation of the theoretical possibilities of overcoming the aforementioned aggression trends is not the main objective of this paper. It is rather implied trend of further studies. On the other hand, having considered the fact that the positiveness of media is related with its contribution to the common goodness, spiritual rest, education and the development of the Kingdom of God, the formation of the strategy of aggression overcoming is undoubtedly an important task nowadays.en
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetaslt
dc.format.extent84 p.-
dc.language.isolt-
dc.subjectverbalinė agresijalt
dc.subjecttekstaslt
dc.subjectpoveikislt
dc.subjectverbal aggressionen
dc.subjecttexten
dc.subjectimpacten
dc.subject.otherTeologija / Theology (H002)-
dc.titleAntikrikščioniškoji verbalinė agresija lietuviakalbės internetinės žiniasklaidos ribose: kryptys ir tendencijoslt
dc.title.alternativeAnti-christian verbal aggression within the limits of lithuanian online media: trends and tendenciesen
dc.typemaster thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptKatalikų teologijos fakultetas-
crisitem.author.deptReligijos studijų katedra-
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

7
checked on May 1, 2021

Download(s)

1
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.