Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/124135
Type of publication: master thesis
Field of Science: Filosofija / Philosophy (H001)
Author(s): Simutis, Paulius
Supervisor: Simonova, Jelena
Title: Apoloniškumas ir dionisiškumas F. Nirtzsche's filosofijoje
Other Title: "Birth of tragedy" in Friedrich Nietzsche philosophy
Extent: 40 p.
Date: 28-May-2014
Keywords: apoloniškumas;dionisiškumas;tragedija;mirtis;gimimas;origin of Apolonas;origin of Dionisius;tragedy;death;birth
Abstract: Darbo objektas – apoloniškumo ir dionisiškumo tragiškumas. Darbo tikslas: analizuoti tragedijos gimimą ir mirtį F. Nietzsche‘s filosofiniame veikale „Tragedijos gimimas ir mirtis“. Darbo uždaviniai: 1. Pristatyti apoloniškumo sampratą metafizine prasme; 2. Pateikti apoloniškumo sampratą estetine prasme; 3. Supažindinti su dionisiškojo prado samprata; 4. Priešpastatyti dionisiškumą sokratiškumui ir platoniškumui. Darbo problema. Savo veikale Tragedijos gimimas tragediją F. Nietzsche atskleidžia remdamasis dionisiškuoju ir apoloniškuoju pradais, išskirdamas jų skirtumus ir priešpriešas bei tuo pačiu pateikdamas jų sintezę. F. Nietzsche‘s suvokimas, kuris atsiskleidžia jo kūrinyje yra stipriai įtakotas A. Schopenhauerio, valios kaip vaizdinio supratimo, kuriuo yra pagrįstas apoloniškasis pradas ir R. Wagnerio muzikos suvokimo, kuris pasireiškia kaip dionisiškasis pradas. Apoloniškąjį pradą F. Nietzsche remdamasis Šopenhaueriu pateikia kaip plastinį vaizdinį, kurį prilygina sapnui. Apoloniškumą filosofas skirsto į dvi dalis: metafiziką ir estetiką. Pirmuoju atveju apoloniškumas suvokiamas, kaip tam tikros ribos, apibrėžiančios tai, kas yra gera ir teisinga, neperžengia saiko ribų. Antruoju atveju apoloniškumas suvokiamas, kaip grynas estetinis grožis.
The object – tragedy of Apolonas and Dionisius origins. Aim: To analyze the tragedy of the birth amd death of Nietzsche’s philosophical work The Birth of Tragedy. Tasks: Introduction to the concept of Apolonas origin metaphysical sense; The aesthetic concept of Apolonas origin; Introduction to the concept of Dionisius origin; Show opposition between origin of Dionisius and Socrates Work problem: In his work Birth of Tragedy, Nietzsche reveals the basis of Apolonas and Dionisius origins, realeasing their differences and contradictions, and at the same time giving treir synthesis. Nietzsche’s perception, which revealed the piece is heavily influenced by A. Schopenhauer, the will of the visual understanding, which is based of Apolonas origin and Wagner’s music perception, which affects how origin of Dionisius is originated. Nietzsche based on Schopenhauer compares primal element of Apolonas origin presents as plastic visual, which he equates to the dream. The philosopher divides origin of Apolonas into two parts: the methaphysics and aesthetics. In the firs case origin of Apolonas is perceived as a certain threshold, which define what is good and right, as well as it doesn’t excess moderation limits. In the latter case, origin of Apolonas is perceived as pure aesthetic beauty.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/124135
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

11
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

138
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.