Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/123795
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Grišonienė, Raminta
Title: Palangos miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų profesinės kompetencijos ir jų įsivertinimas
Other Title: Professional competences of pedagogues in Palanga preparatory schools and preschools and their self-evaluation
Extent: 61 p.
Date: 5-Jun-2010
Keywords: ikimokyklinio ugdymo pedagogas;kompetencijos;pedagoginiai gebėjimai;pedagogo kompetencijos įsivertinimas;preschool teachers;competences;pedagogical abilities;self-evaluation of professional competences
Abstract: Ikimokyklinio ugdymo įstaigose pedagogų žinios ir gebėjimai tampa pagrindiniu švietimo kaitos stimulu. Naujai mokymosi paradigmai keičiant tradicinę mokymo paradigmą, pedagogas tampa ne tik savo veiklos vykdytoju, bet ir nuolat besimokančiuoju savo veikloje. Šiam naujam vaidmeniui atlikti pagrindiniais ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo veiksniais tampa gebėjimai, žinios ir kompetencija. Mokslinė problema. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio pedagogo veiklai ir kompetencijoms iškyla nauji išūkiai ir reikalavimai. Pedagogus pasiekia svarbūs dokumentai, reglamentuojantys kvalifikacijos tobulinimą, kompetencijų plėtojimą bei pedagogų atestacijos vykdymą. Todėl svarbu suprasti, kaip pedagogų kompetencija formuojasi praktinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogo veikloje. Darbo objektas – Palangos miesto ikimokyklinių ir priešmokyklinių įstaigų pedagogų profesinių kompetencijų įsivertinimas pedagogų veikloje ir profesinio tobulėjimo srityje. Darbo tikslas – atskleisti ikimokyklinių ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų profesines kompetencijas ir jų įsivertinimą pedagogų veikloje ir profesinio tobulėjimo srityje. Darbo uždaviniai: 1. Teoriškai išanalizuoti pedagogų profesinių kompetencijų sampratą. 2. Apibūdinti pedagogų profesinių kompetencijų modelius. 3. Atskleisti Palangos miesto ikimokyklinių ir priešmokyklinių įstaigų pedagogų požiūrį į profesines kompetencijas, siekiant nustatyti jų svarbą pedagogų veiklai ir profesiniam tobulėjimui. 4. Įvertinti Palangos miesto ikimokyklinių ir priešmokyklinių įstaigų pedagogų profesines kompetencijas, remiantis jų įsivertinimu. Darbo metodai: mokslinės literatūros analizės metodas, lyginamosios analizės metodas, kiekybinio tyrimo metodas – anketinė apklausa, statistinė duomenų analizė, dažnių analizė. Tyrimas atliktas: Palangos miesto lopšeliuose – darželiuose „Gintarėlis“, „Nykštukas“, „Ąžuoliukas“, „Žilvinas“, „Sigutė“, „Pasaka“. Buvo apklausti 73 pedagogai. Šiame darbe remiantis įvairių autorių tyrimais bei jų nuostatomis siekiama metodologiškai pagrįsti pedagogų profesinių kompetencijų ampratą, modelius, jų įsivertinimą, juos adaptuojant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams. Empiriškai atskleista Palangos miesto ikimokyklinių ir priešmokyklinių profesinių kompetencijų struktūra, ištirtas jų požiūris į atskirų profesinių kompetencijų svarbą profesinėje veikloje, Palangos miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio įstaigų pedagogai įsivertino savo profesines kompetencijas.
The knowledge and abilities of pedagogues in preschool institutions becomes the main motivation of the changes in education. As the new paradigm of learning replaces the traditional one, the pedagogue becomes not only the performer of his/her activity, but also the learner in his/ her activity. Abilities, knowledge and competence become the main factors of preschool age children education for this role. Research problem: The activity and competences of preparatory school and preschool pedagogue face new challenges and requirements. The pedagogues receive important documents regulating the development of qualification and competences and the implementation of certification for pedagogues. That is why it is essential to understand how pedagogical competence forms practical activity of pedagogues in preparatory school and preschool. Research object: The expression of professional competences in pedagogical activity and in the field of professional development in Palanga preparatory schools and preschools. Research aim: to reveal the competences of pedagogues and their expression in pedagogical activity and in the field of professional development in preparatory school and preschool institutions. Research objectives: 1. To analyse the conception of pedagogical professional competences in theory. 2. To describe the models of pedagogical professional competences. 3. To reveal the attitude of pedagogues of Palanga preparatory schools and preschools towards professional competences in order to define their significance to the activity of pedagogues and professional certification. 4. To evaluate the professional competences of pedagogues at preparatory school and preschool institutions in accordance with their self-evaluation. Research methods: The analysis of scientific literature; method of comparative analysis; method of quantitative research – a questionnaire survey; statistical data analysis; the frequency analysis. The research performed: in kindergartens “Gintarėlis”, “Nykštukas”, “Ąžuoliukas”, “Žilvinas”, “Sigutė”, “Pasaka” in Palanga town. All in all 73 pedagogues were questioned. According to the researches of various authors and their attitudes, this work aims to substantiate methodologically the conception of pedagogical professional competences, models, their self-evaluation adapting them to the pedagogues of preparatory school and preschool institutions. The structure of pedagogical competences in Palanga preparatory schools and preschools was revealed empirically and the attitude of pedagogues towards the significance of separate professional competences was analysed. The pedagogues of Palanga preparatory school and preschool institutions self-evaluated their professional competences.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/123795
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

11
checked on May 1, 2021

Download(s)

22
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.