Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/123722
Type of publication: master thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Narbutienė, Jūratė
Title: Baltijos valstybių regioninės politikos problemos: Europos Sąjungos kontekstas
Other Title: Baltic states regional policy issues: the context of European Union
Extent: 81 p.
Date: 4-Jun-2009
Keywords: Europos Sąjunga;saunglaudos politika;regioninė politika;regioninė plėtra;European Union;cohesion policy;region policy;region development
Abstract: Šiame darbe norima atskleisti ES sanglaudos politikos vaidmenį kuriant Baltijos valstybių ir visos Europos Sąjungos gerovę. Remiantis naujais vertinimais, sanglaudos politika turi didelį poveikį – ji skatina darbo vietų kūrimą ir ekonominį augimą tose valstybėse narėse, kurioms labiausiai to reikia ir prisideda prie bendro Europos gyvenimo lygio kėlimo. Baltijos valstybės yra naujosios valstybės narės, todėl jose sanglaudos politika dar tik palaipsniui įgyvendinama. Baltijos valstybių regioninei politikai (kurių lygis buvo labai žemas), būdingas spartus augimas, tačiau dažniausiai sutelktas sostinės regione arba didžiuosiuose miestuose. Nuo 1995 m. pradėta Baltijos valstybių regioninės politika pasiekė nemažų laimėjimų, visų trijų Baltijos valstybių BVP išaugo kone dvigubai. Tačiau, net ir išlikus dabartinėms ekonominėms krizės sąlygomis tokiems spartiems augimo tempams, prireiks daugiau nei 15 metų, kol Lietuvos, Latvijos ir Estijos BVP vienam gyventojui sudarys 75 proc. 27 ES šalių vidurkio. Sanglaudos politika daro poveikį ne tik Baltijos valstybių augimui, bet yra glaudžiai susijusi ir su kitomis Bendrijos politikos kryptimis: valstybės pagalbos, paramos inovacijoms ar informacinės visuomenės, aplinkosaugos. Baltijos valstybės įgyvendindamos sanglaudos politiką gerina ir modernizuoja viešąjį administravimą, mokosi gero valdymo ir skaidrumo, kurdamos bendrą Europos Sąjungos ir kiekvienos valstybės gerovę. Darbo tikslas – išanalizuoti Europos Sąjungos sanglaudos politiką, jos raidą ir raišką Europos Sąjungos valstybėse narėse, o taip pat jos daromą poveikį Baltijos valstybių regioninės politikos įgyvendinimui. Pirmoje darbo dalyje supažindinama su Europos Sąjungos sanglaudos politikos raida, esminiais pokyčiais ir kaita Europos valstybių narių kontekste. Įvertinama ES sanglaudos politikos reikšmė ir indėlis, skatinant ekonominę ir socialinę valstybių sanglaudą. Antroje dalyje nagrinėjama Baltijos valstybėse vykdoma ES sanglaudos politika: pateikiami regioninės politikos įgyvendinimo vertinimo metodai ir atliekamas vertinimas. Atlikta Baltijos valstybių situacijos analizė leidžia trečiojoje dalyje atskleisti sanglaudos politikos problematiką ir ES struktūrinių fondų lėšų įsisavinimo bei panaudojimo kliūtis.
The most important aim in this work is to unfold the role of EU cohesion policy by creating the welfare of the Baltic countries and all European Union. Appealing by new estimations, cohesion policy has a very big impact – it promotes work places establishment and economical development in those countries members, that need it most and further to rise the level of Europe life. Baltic countries are the new countrie‘s members, therefore in these countries cohesion policy is being implemented step by step. Fast development is for Baltic countries regional policy (which level is very low), but often it is focused in capital‘s region or in the biggest cities. Since 1995 started regional policy of Baltic countries achieved not small accomplishment, all of three Baltic countries GDP increased doubly. Therefore, even if such fast rate of increase remained by recent economical crisis conditions, it is needed more than 15 years, till GDP of Lithuania, Latvia and Estonia for one citizen will amount 75 percent 27 EU countries‘ average. Cohesion policy makes an impact not only for Baltic countries development but is also closely in involved with other directions of Community policy: countrie‘s help, supports for innovations or informative society‘s environments control‘s. Baltic countries improve and modernize administration, learn about leadership and lucidity by creating communal European Union and welfare of every country. The aim of the work – to analise the cohesion policy of European Union, its process and expression in EU countries members and also its impact for implement of Baltic countries regional policy. The structure of the work – in the first part of the work it is inductioned with the process of EU cohesion policy, substantial variations and alternation in the context of European countries members. It is evaluated EU cohesion policy importance and deposit by promoting economical and social cohesion of the countries. In the second part it is analysed the cohesion policy of Baltic countries pursueing by EU: there are shown the methods of regional policy implementing evaluation and there is made the estimation. It is made countries‘ situation analysis, which in the third part lets unfold the problem of cohesion policy and the use of EU structural funds finance.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/123722
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

3
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

1
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.