Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/123282
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Adomaitienė, Inga
Title: IX-X klasių moksleivių ugdymas karjerai: Profesinio informavimo taškų darbuotojų profesinio tobulėjimo sritys
Other Title: Career Education of IX-X’th Grade Students: Professional Development Areas of Career Information Point Employees
Extent: 68 p.
Date: 25-Jan-2012
Keywords: ugdymas karjerai;bendrojo ugdymo mokyklos IX-X klasių moksleiviai;Profesinio informavimo taškų darbuotojai;Career education;IX-X’th grade students;Career information point employees
Abstract: Probleminis klausimas – kokiose profesinėse srityse Profesinio informavimo taškų (PIT) darbuotojai, ugdydami karjerai IX-X klasių moksleivius, turi tobulėti, kad ugdymas karjerai būtų veiksmingas, t.y. leistų priimti labiausiai moksleivio gabumus bei poreikius atitinkantį sprendimą XI klasėje renkantis individualų mokymosi profilį ar po X klasės paliekant bendrojo ugdymo mokyklą ir renkantis tolimesnį kelią? Tyrimo objektas: PIT darbuotojų profesinio tobulėjimo sritys, ugdant karjerai IX-X klasių moksleivius. Tyrimo tikslas: pagrįsti PIT darbuotojų profesinio tobulėjimo sritis, ugdant karjerai IX-X klasių moksleivius. Tyrimo uždaviniai: 1) Apibrėžti ugdymo karjerai bendrojo ugdymo mokyklų moksleiviams reikšmę bei sampratą; 2) Išanalizuoti PIT darbuotojams keliamus reikalavimus bei išreiškiamus lūkesčius, susijusius su IX-X klasių moksleivių ugdymu karjerai; 3) Nustatyti IX-X klasių moksleiviams būdingų amžiaus tarpsnių ypatumų sudaromą reikšmę, ugdant karjerai; 4) Išanalizuoti PIT darbuotojų tobulintinas profesinės veiklos sritis, susijusias su IX-X klasių ugdymu karjerai. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros, mokslinių straipsnių ir dokumentų analizė, anketinė apklausa, aprašomoji statistinė duomenų analizė, pusiau struktūruotas interviu, kokybinė turinio (Content) analizė, aprašomoji turinio analizė. Tyrimo rezultatai: 1. IX-X klasių moksleivių ugdymo karjerai veiksmai apima: karjeros planavimo ir valdymo mokėjimų, bendrųjų mokėjimų ugdymą; informacijos apie švietimą, asmenybę ir darbo rinką teikimą informuojant, konsultuojant, patariant. 2. Pagrindinė PIT darbuotojo funkcija – atlikti profesinį informavimą. Ugdymo karjerai procese PIT darbuotojams turėtų padėti visi švietimo įstaigos darbuotojai. Moksleivių lūkesčiai ugdymui karjerai yra: bendrųjų mokėjimų ugdymas, informacija apie asmens tinkamumą profesijai, tolesnio mokymosi ir studijų galimybes, situaciją darbo rinkoje ir jos poreikius. 3. IX-X klasių moksleivių ugdymui karjerai įtaką daro: svarbi socialinė adaptacija, populiarumas bendraamžių tarpe; krintantis akademinis pažangumas. Moksleiviams šiuo periodu reikėtų apmąstyti poreikius, interesus, mokėjimus, vertybes. 4. PIT darbuotojai profesinius mokėjimus turėtų tobulinti šiose srityse: sukauptos ugdymo karjerai informacijos grupavime; įvairesnių bei aktyvesnių informacijos būdų teikime; bendradarbiavimo su švietimo įstaigos darbuotojais vystyme; mokėjimų informuoti individualaus ugdymo plano sudarymo klausimais tobulinime; ugdant karjerai atkreipti dėmesį į moksleivio lyties lemiamus skirtumus.
Problematic issue – which professional competence areas of Career information point (CIP) employees (while educating of career of IX-X grade students) should be further developed in order to make career education process more effective and reach its main goal; i.e., what would empower the counselor to advise a student to make his/ her choice of individual education profile (in XI grade) which meets his/ her abilities and needs most closely or after completing the X’th grade and at the point of leaving educational institution while the student is about to make the choice of his life path? Research object: further development areas of CIP employees’ professional competence for careers counseling of IX-X’th grade students. Aim of research: validate further development areas of CIP employees’ professional competence for career education of IX-X’th grade students. Objectives of research: 1) define the meaning and conception of career education to the students of mainstream educational institutions, 2) analyze the requirements and set out expectations to CIP employees associated with careers counseling of IX-X’th grade students, 3) institute the significance of life stage characteristics that are of influence to IX-X’th grade students while educating for career, 4) analyze further development areas of CIP employees’ professional competence for careers education of IX-X’th grade students. The methods of research: the analysis of scientific literature and scientific publications as well as various other documentation, conducting research by letting complete a questionnaire, descriptive analysis of statistical data, semi structured interview, qualitative Content analysis, descriptive analysis of content. The results: 1. Career education of IX-X’th grade students contains following actions: career planning and management competence, development of generic skills, while counseling and mentoring providing information about education, about personality and labor market.. 2. The main and most important role of CIP employee is providing information in a professional manner. In process of career education all members of educational institution should be of assistance to the CIP employee. The expectations of students to the career education are: training of generic skills, information about one’s suitability for the profession, situation and opportunities in the labor market and the possibility for further studies and training. 3. It is of influence to career education of IX-X’th grade students: importance of social adaptations, being popular among other youngsters, decreasing academic advance. At this stage students owe to reevaluate their needs, fields of interests, competences and values. 4. CIP employees should further be developing following areas of professional competence: grouping of gathered career education information, more variety and active ways of presenting information, improvement and further development of cooperation with other employees of educational institutions, be able to counseling during the process of further optimization of individual education plan, while career education to be able to bestow attention to students determinant gender differences.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/123282
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.