Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/122820
Type of publication: doctoral thesis
Field of Science: Istorija ir archeologija / History and archaeology (H005)
Author(s): Tamošaitis, Mindaugas
Title: Peasant Populists in the Political Life of Lithuania 1926–1940
Other Title: Valstiečiai liaudininkai Lietuvos politiniame gyvenime 1926–1940 m
Extent: 31 p.
Date: 16-Jan-2012
Keywords: Lithuanian Peasant Populist Union;Coup d’etat of December 17th;generation conflict;Young Peasant Populists;Lithuanian Youth Union.;Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga;valstybės perversmas;kartų konfliktas;jaunieji valstiečiai liaudininkai;Lietuvos jaunimo sąjunga.
Abstract: The activities of the Peasant Populist Party in the political life of Lithuania during the period of 1926–1940 were chosen as the research object of the dissertation, which has previously been beyond the scope of research in historiography as a separate research topic. The beginning of the chronological limits is associated with the 17 December 1926 coup d'état in Lithuania organised by the Nationalists and the Christian Democrats in collaboration with the military, who overturned the lawful ruling coalition formed from the Peasant Populists and the Social Democrats supported by national minorities. 15 June 1940, when Lithuania was occupied by the Soviet Union, marks the end of the chronological limits of the research. The research goal is to reveal the place of the Peasant Populist Party in the political life of Lithuania during the period of 1926–1940 on the grounds of numerous archival and published sources and scientific literature. Six objectives were raised to achieve the afore-stated goal: 1) to present the general situation of peasant political parties in East-Central Europe during the period under analysis; 2) to evaluate the situation of the Peasant Populists in Lithuania after the 17 December 1926 coup d'état; 3) to analyse the main internal problems arising within the Peasant Populist Party; 4) to reveal the approach of the Peasant Populists towards the domestic policy implemented by the Lithuanian government; 5) to discuss the relations between the Peasant Populists and other Lithuanian political parties at that time; 6) to cover the activities of the Peasant Populists in the terms of office of the government led by Prime Minister Gen. Jonas Černius and Prime Minister Antanas Merkys (1939–1940). The structure of the thesis was organised by combining the chronological and problematic principles of data presentation. Apart from the introduction and the annexes enclosed to the dissertation, it constitutes of six parts, which are respectively subdivided into chapters and sections. The majority of the facts presented in the thesis correct or reject the stereotypes existing in historiography. A number of sources used in the analysis are introduced to scientific circulation for the first time. The new data may be of use to subsequent research studies of historians and politologists.
Disertacijos tyrimo objektu pasirinkta iki šiol istoriografijoje atskiro dėmesio nesulaukusi Valstiečių liaudininkų partijos veikla 1926-1940 m. Darbo chronologinių ribų pradžia siejama su 1926 m. gruodžio 17 d. Lietuvoje įvykusiu valstybės perversmu, kurio metu tautininkai ir krikščionys demokratai, pasitelkę į pagalbą karininkus, nuvertė teisėtą tautinių mažumų remiamą valstiečių liaudininkų ir socialdemokratų valdančiąją koaliciją. Tyrimo pabaiga – 1940 m. birželio 15 d., kuomet Sovietų Sąjunga okupavo Lietuvą. Tyrimo tikslas – remiantis gausiais archyviniais bei publikuotais šaltiniais ir moksline literatūra nustatyti Valstiečių liaudininkų partijos vietą Lietuvos politiniame gyvenime 1926–1940 m. Šiam tikslui pasiekti keliami šeši uždaviniai: 1) pristatyti bendrą valstiečių politinių partijų padėtį Vidurio Rytų Europoje tiriamuoju laikotarpiu; 2) įvertinti valstiečių liaudininkų padėtį Lietuvoje po 1926 m. gruodžio 17 d. valstybės perversmo; 3) išanalizuoti svarbiausias Valstiečių liaudininkų partijos vidaus problemas; 4) atskleisti valstiečių liaudininkų požiūrį į Lietuvos valdžios vykdytą vidaus politiką; 5) aptarti valstiečių liaudininkų santykius su kitomis to meto Lietuvos politinėmis partijomis; 6) nušviesti valstiečių liaudininkų veiklą generolo Jono Černiaus ir Antano Merkio vyriausybių valdymo laikotarpiu (1939–1940 m.). Disertacijos struktūra buvo sumodeliuota derinant chronologinį ir problematinį medžiagos išdėstymo principus. Disertaciją, be įvado priedų, sudaro šešios dalys, dėstyme atitinkamai suskirstytos į skyrius ar poskyrius. Darbe daugelis pateiktų faktų patikslina ar paneigia istoriografijoje nusistovėjusius stereotipus. Didelė dalis analizei panaudotų šaltinių į mokslinę apyvartą įvedami pirmą kartą ir šie nauji duomenys gali pasitarnauti vėlesniems istorikų ir politologų tyrimams.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/122820
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

10
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

3
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.