Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/122381
Type of publication: master thesis
Field of Science: Teologija / Theology (H002)
Author(s): Meškauskas, Andrius
Title: Atsakingos tėvystės ir motinystės samprata pagal katalikų bažnyčios mokymą po II Vatikano Susirinkimo
Other Title: Understanding of Responsible Fatherhood and Motherhood according to Catholic Church Teaching after the Second Vatican Council
Extent: 82 p.
Date: 28-May-2012
Keywords: atsakinga tėvystė - motinystė;šeima;santuoka;responsible fatherhood and motherhood;family;matrimony/marriage
Abstract: Darbo problema: šiandieniai visuomenės įšūkiai atsakingai tėvystei- motinystei po Vatikano II Susirinkimo Katalikų Bažnyčios mokymo sampratai. Darbo tikslas: aptarti atasakingos tėvystės ir motinystės principus šeimoje šiuolaikinės visuomenės sielovadiniu aspektu. Darbo metodai: sisteminis – analitinis metodas, kurio pagalba išanalizuotos žinios, susijusios su atsakingos tėvystės ir motinystės samprata. Šiame darbe gilinamės į atsakingos tėvystės- motinystės sampratą pagal Katalikų Bažnyčios mokymą po II Vatikano Susirinkimo išleistuose dokumentuose. Svarbus šiandienos klausimas susijęs su žmogaus kaip Dievo paveikslo atspindžiu. Katalikų Bažnyčia teigia, kad žmogus yra Dievo paveikslas. Šis paveiksliškumas atspindį duotybę mylėti ir kurti. Žmogus kviečiamas bendradarbiauti kuriant Dievo meilės bendruomenę. Kūrimas reikalauja žmogaus nuoširdaus atsidavimo ir pasitikėjimo Dievu. Žmogus gauna pavyzdį – Jėzų Kristų, kuris yra tikrosios meilės liudytojas ir apreiškėjas. Dievas iš meilės siunčia į pasaulį savo Sūnų, kad apreikštų tobulą meilę, todėl žmogus kviečiamas žvelgti į meilės šaltinį per Jėzaus Kristaus asmenį ir taip tapti tikru Dievo paveikslu. Taip pat apžvelgsime asmens vertės, orumo ir unikalumo savybes, kurios randamos dokumentuose, kurie išleisti po II Vatikano Susirinkimo. Atsakinga tėvystė- motinystė savyje talpina vyro ir moters atsiduodančią vienas kitams meilę. Santuokos sakramento sujungti vyras ir moteris sudaro šeimą, kurios tikslas yra vaikų gimdymas. Į šią tiesą kviečiama šeima pažvelgti atsakingu žvilgsniu. Būdami lytiški asmenys, gyvendami šeimoje kviečiami į santuokinį skaistumą, kaip galimybę likti ištikimiems vienas kitam. Vyras ir moteris santuokiniame skaistume išgyvena tikrąją meilės mokyklą. Iš meilės vienas kitam, asmenys papildo vienas kitą, taip tapdami atviri gyvybei. Save dovanodami sutuoktiniai kviečiami į atsakingą meilės perdavimą, kurį gali išreikšti tik Santuokos sakramentu grįstoje sąjungoje. Šiandien visuomenėje iškilusi šeimos institucijos krizė, kuri provokuoja įvairiausias gyvenimo formas, kaip priešpriešą šeimos institutui. Darbe aptarsime santuokos kaip šeimos pamato reikšmingumą. Taip pat pristatysime Santuokos pagrindines savybes – vienumą ir neišardomumą. Homoseksualių asmenų noras sudaryti santuoką yra visiškai nepriimtinas Katalikų Bažnyčios mokymo požiūriu, nes tai iškreipia prigimtinę žmogaus galimybę pratęsti lytiniu aktu gyvybę. Taip pat gilinsimės į partnerystės keliamas problemas. Kaip atsaką į atsakingą tėvystės-motinystės požiūrį, mes pasiulysime keletą sielovadinių galimybių, kurios gali padėti tinkamai suprasti ir priimti Dievo dovanojamą kūrybiškumą per esantį lytiškumo papildomumą. Pirmiausia esame kviečiami atsakingai pažvelgti į vaikų lytinį ugdymą. Turi vaikams būti pateiktas katalikiškomis tiesomis paremtas lytinio ugdymo planas, kuris užtikrintų vaikų tinkamą pasirengimą. Dar vienas atsakas netinkamam atsakingos tėvystės-motinystės sprendimui yra sužadėtinių rengimas santuokai. Sužadėtiniai turi būti tinkamai paruošti priimti santuokos sakramentą. Turi būti supažindinti su visomis atsakingos tėvystės-motinystės kelyje susidursiančiomis problemomis. Kaip atsakas šeimoms išgyvenančioms krizę, turėtų būti pagalbos suteikimas sprendžiant šeimoje esančią krizę. Katalikų Bažnyčia kviečia žmones atsakingai pažvelgti į šeimos instituciją, kaip atsakingos tėvystės-motinystės prisiimamas pareigas. Asmenys kurdami šeimą įsipareigoja atsakingai žvelgti į šią sąjungą, kuri yra grindžiama asmenų unikalumu, orumu, gyvybės neliečiamumu
Research problem: challenges of the contemporary society to the Catholic Church teaching on responsible fatherhood and motherhood after the Second Vatican Council. Research aim: to analyze the principles of responsible fatherhood and motherhood concerning the aspect of pastoral care in the contemporary society. Research methods: systematic – analytical method used to analyze knowledge on the understanding of responsible fatherhood and motherhood. The paper is focused on the understanding of responsible fatherhood and motherhood according to Catholic Church teaching presented in the documents published after the Second Vatican Council. The key issue is currently connected with an individual representing the reflection of the Divine image. Catholic Church states that a human is a reflection of God. This quality grants the ability to love and create. An individual is invited to collaborate in creating the community of the Divine love. The process of creation requires absolute and sincere devotion as well as complete trust in the Divine. A human receives a perfect example in Jesus Christ who is the true manifestation and witness of unconditioned love. God through his love sends his son to the world to manifest absolute love and a human in order to become a real picture of God is invited to observe the source of love through the person of Jesus Christ. The qualities of human value, dignity and uniqueness which are represented in the documents published after the Second Vatican Council become crucial as well. Responsible fatherhood and motherhood contain uniting male and female love and devotion to each other love. A man and a woman united by the sacrament of matrimony create a family whose goal is bearing children. A family is invited to observe the truth of the sacrament with responsibility. Spouses fulfilling their gender needs while living as a family are invited to observe matrimonial purity as a possibility to remain faithful to each other. A male and a female undergo a true school of love while observing matrimonial purity and this way they become open to life. In the process of granting love to each other spouses are invited to responsible love commitment which is only possible to be expressed in the union based on the sacrament of matrimony. Today‘s society faces the crisis of the family as a social institution. Various forms of life opposed to the family institution manifest themselves in the contemporary world. The significance of matrimony as the basis of the family is analyzed in the paper. The main qualities of matrimony, which are unity and its indissoluble nature, are represented as well. Willingness expressed by homosexuals to perform a marriage is totally unacceptable according to the Catholic Church teaching because it distorts natural human potential to prolong life via coitus. In addition, partnership problems are analyzed as another important issue. Several pastorally envisioned possibilities are offered as a response to the responsible understanding of fatherhood and motherhood. They allow proper understanding and acceptance of creativity expressed via human sexuality. Firstly, there is a need to perceive sexual education of children in a responsible way. Children should be provided with a plan of gender education based on catholic truths, which would ensure proper preparation of children. Another response to improper fatherhood and motherhood is the engagement period before the matrimony. The engaged should be properly prepared to accept the sacrament of matrimony. They should be introduced to all the problems which might arise in the process of responsible fatherhood and motherhood. Families living through crisis should be able to receive the necessary aid and support. Catholic Church invites people to treat the family institution with responsibility realizing the assumed duties of responsible fatherhood and motherhood. In the process of creating a family individuals commit themselves to responsible treatment of their union which is based on uniqueness, dignity and life inviolability.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/122381
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.