Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/122200
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Žukauskienė, Judita
Title: Gamtamokslinio neformalaus ugdymo ir mokinių ikiprofesinio pasirinkimo sąsajos
Other Title: Informal school childrens education of nature science and vocational guidance conections
Extent: 42 p.
Date: 3-Jun-2008
Keywords: neformalus gamtamokslinis ugdymas;ikiprofesinis orientavimas;profesijos pasirinkimas;vocational guidance;informal nature science education;profesion selection
Abstract: Sparčiai besivystant mokslui, didėjant gamtamokslinių specialybių poreikiui ir jų svarbai šiuolaikinėje visuomenėje, atsiranda spraga ieškant specialistų užpildant šios srities darbo rinką. Pastarąjį dešimtmetį pradėtas skirti nemažas dėmesys neformaliam bei ikiprofesiniam ugdymui mokyklose, kuris padeda moksleiviams sėkmingai pasirinkti tolimesnes studijas bei įsitvirtinti darbo rinkoje pasirenkant jiems tinkamas specialybes. Šiame darbe norėjome nustatyti gamtamokslinio neformalaus ugdymo ir mokinių ikprofesinio pasirinkimo sąsajas. Šiam tikslui pasiekti išsikėlėme tris uždavinius: 1) Atskleisti mokinių ikiprofesinį konsultavimą. 2) Išsiaiškinti mokinių, pasirinkusių gamtamokslinius būrelius, lankymo motyvus. 3) Išsiaiškinti mokinių ikiprofesinį konsultavimą ir lankomų gamtamokslinių būrelių sąsajas. Kadangi ikiprofesinis konsultavimas nors ir ne visose mokyklose, bet vyksta, norėdami žinoti vienos ar kitos srities įtaką profesijų pasirinkimui reikėtų atlikti tyrimus panašius kaip šis.Tuo metu turėtume pilną vaizdą apie Lietuvos ikiprofesinio ugdymo daromą įtaką, ir žinotume kokio tipo ikiprofesinam ugdymui reikėtų daugiau skirti dėmesį atsižvelgiant į jo teikiamą naudą. Šiam tikslui pasiekti ir išsikeltiems uždaviniams įgyvendinti pasirinkome anketavimo metodą kurio metu buvo apklausta 60 mokinių. Atlikus tyrimą galime pasakyti, jog vis tik toki socialiniai veiksniai kaip: draugų rekomendacijos mokytojų pasiūlymai turi nemažą įtaką būrelių lankymo pasirinkimui. Mažiausią įtaką būrelio pasirinkimui turi tėvų siūlymai. Tačiau tėvai turi netiesioginės įtakos būrelių lankymui – nes jie daro nemažą įtaką mokiniams renkantis profesiją, o tai tiesiogiai įtakoja būrelio pasirinkimą. Mokiniai ateina į būrelius jau žinodami savo profesiją ir norėdami arba įgyti papildomų žinių jau pasirinktai profesijai, arba norėdami pasitikrinti savo sugebėjimus toje srityje. Nors šie duomenys ir paneigia mūsų mintis apie būrelių paskirtį, tačiau tiktai dar kartelį pagrindžia jog gamtamokslinis neformalus ugdymas tiesiog atlieka ikiprofesinio ugdymo funkcijas. Taigi norėdami sulaukti aktyvesnio ir motyvuoto stojimo į gamtamokslines profesijas, turi skirti nemažai dėmesio mokinių neformaliam gamtamoksliniam ugdymui. Ir nenumoti ranka manant, jog tai tik vaikų žaidimai. Didesnės investicijos į tokio pobūdžio būrelius suteiktų darbdaviams didesnę darbuotojų pasirinkimo galimybę.
While science is going straight forward nature science specialties needs more and more specialists. But among such kind of studies are still not so popular. That’s why there is some difficulties to full fill that kind working places. In recent ten years schools started to pay more attention to informal and to vocational guidance in schools. These kind of teaching helps for school children to select further studies and profession success. In this work we wanted to test the connection ways of informal nature science education and vocational guidance in school. For this propos we hypothesize three hypotheses: 1) reveal schoolchildren vocational guidance. 2) To find out attendance motivation schoolchildren who selected nature science clusters. 3) Find out schoolchildren vocational guidance and attended nature science correlations. Vocational guidance is not at all schools. If we wanted to find out influence of some ranges to profession selection we should do some researches like that. Than we have had a full view about influence of Lithuanian vocational guidance at schools. Than we could see what type of vocational guidance needs more attention according to his offered benefit. For this purpose and huphothesis we have choose method of questionnaire. We have asked 60 persons. After research we can say that such social factors as: friend’s recommendations, offers of teachers have quite big influence for selection of nature science circles. Smallest influence for selections of such kind circles have parents recommendations. But parents have indirect influence for circles attendance because they do quite big influence for profession selection. And that is straight connected to circle selection. School children come to nature science circles when they already know about their profession. And they want to get more news for that profession. Or they want to prove their skills in that area. These data deny our tots about mission of circles. But it once more motivate that informal education of nature science has straight effect to vocational guidance. So if we want to have more active and motivated enters to nature science professions we have to pay more attention to informal nature science education at schools. Biggest investment to such kind of circles would gave biggest workers selection for employers
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/122200
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on May 1, 2021

Download(s)

2
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.